Főoldal » Marketing abc

Marketing abc

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Napjaink gazdálkodója már nem tud eredményes gazdálkodást folytatni amennyiben nincs tisztában bizonyos szinten pénzügyi, szakmai kifejezésekkel és fogalmakkal. Ehhez kívánok Önnek segítséget nyújtani.

B2B                 Business-to-Business    Üzleti marketing, az egyes cégek közötti  kereskedelemnek a marketingkutatási, tanácsadási és kapcsolatmenedzsment módszere,

B2C                 Business-t-Consumer   Fogyasztói marketing, közvetlen marketingkapcsolatot biztosít az eladó és a fogyasztó(vevő) között,

BSC                 Balanced scorecard        Kiegyensúlyozott teljesítménymutatókon alapuló stratégiai tervezési és értékelési rendszer,

Benchmarking  Olyan intuitiv heurisztikus módszer, amely segítségével a vezetés felkutatja azt a szervezeten kivüli, illetve a szervezeten belüli  ún. „bázispontot, amely az adott területen a legjobbnak minősített gyakorlatot reprezentálj,

Bonitás            Hitelképesség   Az adósról a hitelezők körében kialakult megítélés, amely az adós likviditási helyzetének és fizetőképességének feltárásán alapul,

Bottom up módszer       Az alulról felfelé történő építkező tervezés munkafolyamata,

BPR                 Business process reengineering                Olyan folyamatorientált vezetői gondolkodás, valamint folyamatszervezési és racionalizálási módszer, amely a szervezet és a piac szorosabbá tételének stratégiai céljaiból kiindulva javítja a vevői kiszolgálás minőségét, leröviditi a kiszolgálás átfutási idejét, valamint hatékonnyá teszi az irányítási és végrehajtási folyamatok vezetését,

Brain-storming Ötletroham, csoportos alkotótechnikai módszer. Fő szabály, hogy az ötletelés alatt kritikai észrevételeket nem szabad tenni,

BEP                 Break even point  Fedezeti pont, egy termék nyereségessé válásának határa (összköltség=összes árbevétel),

Cash-flow       Működés pénzjövedelme, Pénzáram  Többféleképpen értelmezik, leginkább elterjedt jelentése: „pénzjövedelem”. A cash-flow a vállalkozás rendelkezésére álló pénzeszközeinek nettó növekedése adott időszak alatt,

CE-jelölés            Az európai nemzetközi szabványokban előírt termék megfelelőség jelölésére szolgál. Nem minőségjel ,

Célköltség      Target cost  A még éppen nyereséget biztosító, megfelelően kalkulált költség,

Célköltségtervezés  Target costing Közvetlen piac- és vevőorientált költségkalkuláció, amely más néven költségcélú tervezés,

Change management   Változásmenedzsment                Korszerű szervezetfejlesztési módszer, amellyel a strukturális változásokat  szigorúan alkalmazott módszerességgel lehet végrehajtani,

Conjoint-elemzés   Lehetővé teszi a terméktulajdonságok egyedi és közös hatásának értékelését.

Controller      A vezetés döntés-előkészító tanácsadója, analizáló és egyúttal szintetizáló gondolkodással,      kreatív képességekkel, diplomáciai érzékkel kell rendelkeznie,

Controlling    A szervezetek irányításának integráns eleme, amely a vezetés funkciói közül elsődlegesen a tervezést, a terv-tény eltéréselemzést és az ahhoz kapcsolódó döntés előkészítő információ szolgáltatást foglalja magába,

CRM              Customer relationship management, Ügyfélkapcsolat menedzsment. Az ügyfelek megszerzésének és megtartásának stratégiai eszköze,

Direct costing    A vezetői számvitel tervkalkulációs eljárásainak egyik részköltség-számítási módszere, ahol a költségviselőkre csak azon költségeket számolják el, amelyek az előállítással, gyártással közvetlen kapcsolatban vannak, és azzal együtt változnak,

Direkt marketing   Olyan interaktív marketingrendszer, amelynek célja, hogy egy vagy több reklámeszköz felhasználásával bárhol mérhető reakciót (választ) és/vagy üzletkötést eredményezzen,

Diszkontálás    A jövőbeni várható pénzáramláso (cash-flow) mai értékének (jelen értékének) számítási módszere. A diszkontálás egyszerűen a kamatos kamatszámítás fordított művelete,

E-business          Elektronikus üzlet  Kiépítéséhez egy szervezetnek integrálnia kell a vállalti és az internetes stratégiát,

E-commerce    Elektronikus kereskedelem   Az üzleti tranzakcióknak minden olyan formája, melyek során a felek inkább eleltronikus, mint fizikai úton, vagy közvetlenül érinkeznek.

Értékelemzés  Value analysis   Egy olyan intuitív heurisztikus módszer, amely a mindenkori fogyasztói igényekből kiindulva, a funkciók és költségek együttes vizsgálatával az optimális termék-kombináció elérésére törekszik,

Extranet         Internet protokollokkal működő, biztonságos, privát internethálózat,

Facility management    Létesítmény-gazdálkodási menedzsment   A rendelkezésre álló létesítményekből, ingatlanokból álló erőforrások optimalizálásának és hatékony elosztásának irányítási rendszere,

Factoring            A pénzintézet factoring tevékenysége során megvásárolja partnereik gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló követeléseit csökkentett értéken,

Financial accountig   Pénzügyi számvitel   A számviteli törvény által szabályozott módon feladata a szervezetek gazdálkodásának, illetve vagyonának adott rend szerinti figyelése és számbavétele. Négy területből áll: beszámolórendszer, költség- és önköltségszámítás, könyvvezetés és bizonylati rend,

Five forces modell   A mikrokörnyezeti elemek komplex piaci hatását mutatja a Porter-féle „Five Forces” (öt versenyerő) modell (vevők, szállítók, versenytársak, új potenciális versenytársak, helyettesítő termékek),

Forgótőke       Működő tőke, Working capital   A legtöbb szakmai forrás az összes forgóeszköz és az összes forrás különbsége szerint határozza meg,

HACCP           Hazard Analysis Controll of Crical Points, Kritikus Pontok Veszélyelemzési Módszere   Az élelmiszerek előállítása és forgalmazása biztonságának elérésére irányuló, nemzetközileg meghatározott minőségbiztosítási módszer,

Információ technológia   IT   Az információ gyűjtésére, tárolására, feldolgozására és továbbítására szolgáló technológiák összefoglaló elnevezése,

Internal control    Belső ellenőrzés,

Jelenérték        Present value   A befektetések értékelésének egyik módja, annak meghatározását jelenti, hogy egy jelenlegi befektetés által a jövőben elérhető értéknagyság a jelenben mekkora értékkel (jelenértékkel) bír,

Job sharing     Munkakör osztályozás, munkaköri besorolás rendszere,

Key-account menedzsment   A marketing keretében a kiemelt vevők kezelésével foglalkozó vezetési módszer

Knowledge management   Tudásmenedzsment   A tudás alapú társadalom kialakításának egyik fő szervezetirányítási eleme, amely a szellemi tőke gazdálkodását és a szervezeti kultúra fejlesztését vállalja fel elsődlegesen,

Kockázat menedzsment  Risk management   A menedzsment munka speciális részeként a hosszabb távon megvalósuló tervezésnél a tervek bekövetkezési valószínűségét prognosztizálják, rámutatva azokra a kockázati elemekre, amelyek nagy valószínűséggel negatív irányba módosíthatják a tervszámok megvalósulását,

Lean management   A szervezetek optimális méretének ún. „karcsúsító” módszerrel történő kialakítása,

Leasing           Lízing   A dolgok beszerzése és azok előre rögzített időtartamra szóló használatba adása rendszeresen fizetendő használati (bérleti) díj fejében. A tevékenység a tulajdonjog és a használati jog kettéválasztásán alapul. A lízingszerződés időtartama alatt a tulajdonjog a lízingbe adót illeti meg, míg az eszköz használata során felmerülő kár és kockázat a lízingbe vevőre hárul,

Likvid eszközök  Olyan forgóeszközök, amelyek tényleges pénzt jelentenek, illetve amelyeket kedvezőtlen körülmények között viszonylag kis veszteséggel készpénzzé lehet tenni,

Make-or-Buy   A költséggazdálkodás szempontjából annak eldöntése, hogy az adott termék saját előállítása vagy a megvásárlása gazdaságosabb-e a vállalkozásnak,

Marketing-mix Azoknak az eszközöknek az összessége, amelyeket a gyakorlati marketingtevékenységben használ: 4P (produkt-termék; price-ár; place-értékesítési hely; promotion-ajánlás,reklám),

Meeting          Üzleti megbeszélés,

Mobbing         Pszichoterror  A munkahelyi mobbing a kollégák vagy felettesek és kollégák közötti konfliktisteremtő kommunikáció,

Orgver            Alapozó, előkészítő szervezési munka,

Proporcionális költségek Változó költségek   Azok a költségelemek, amelyek a kapacitás kihasználásával arányosan változnak,

PR                   Public relations  Olyan tervszerű tevékenység, amelynek célja ,hogy a vállalat közönsége, közvéleménye, illetve szűkebb és tágabb környezete között megértést, bizalmat építsen ki,

Solvency         Szolvencia  A mutató az összes eszközt viszonyítja a külső idegen forrásokhoz,

SWOT elemzés  A szervezetek állapotjellemzői erősségeinek és gyengeségeinek meghatározására alkalmazott portfólió csoportvélemény-aggregáló technika,

TQM               Total Quality Management  A minőségügy teljeskörű felvállalásán alapuló korszerű, általában stratégiai vezetési módszer.

Top down módszer   Tervezési technika, felülről lefelé lépésenként végzik el a tervezést,

Tőketartalék   Külső (idegen) forrásból származó saját tőke,

Value analysis  lásd Értékelemzés,

                                                                                                  Dr. Kiss István

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.