Főoldal » Mezőgazdasági támogatások – 2012. 3. rész

Mezőgazdasági támogatások – 2012. 3. rész

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Mire mennyi pénz jut?

Az NVS végrehajtási kereteit adó Darányi Ignác Terv forrásainak jelentős részét az európai uniós támogatások biztosítják. A 2014-ig, az újabb 7 éves uniós pénzügyi tervezési időszak indulásáig a le nem kötött EU források – mintegy 300 milliárd Ft – képezik a Darányi Ignác Terv uniós pénzügyi keretét. Felgyorsítjuk a pályázati jogcímek meghirdetését és pályázatok lebonyolítását, törekedve a Nemzeti Vidékstratégia szakmai szempontjainak érvényesítésére.

Genetikai erőforrások megőrzése

Az intézkedés célja a mezőgazdasági genetikai erőforrások ex situ és in vitro megőrzésének, jellemzésének, begyűjtésének és hasznosításának megvalósítása, beleértve a jelenleg in situ megőrzött gyűjtemények internet alapú nyilvántartását, valamint adatbázisokat, továbbá a tájékoztatás, ismeretterjesztés és tanácsadói tevékenységek támogatását is. Két alintézkedést tartalmaz: állati és növényi génmegőrzés. Ezévben az őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése alintézkedés nyílik meg. Kiemelt génmegőrzési támogatásra jogosultak a 4/2007. (I.18.) FVM-KvVM együttes rendeletben szereplő őshonos és veszélyeztetett állatfajták mezőgazdasági célra hasznosított állományai.

Pályázatot nyújthatnak be: a célterültek függvényében tenyésztési hatóságok, illetve a velük génmegőrzési feladatok ellátására szerződött kutatóintézetek, mesterséges termékenyítő állomások és embrió előállító állomások, állattartók, tenyésztőszervezetek vagy azok szövetségei és oktatási vagy kutatási intézmények.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: az intézkedés fennmaradó forráskerete, azaz 11,8 millió euró.

Mekkora a támogatás összege és mértéke? 8 és 284 euró/egyed között.

Mikortól lehet pályázni? 2012. február 1. és 29. között (tervezet).

Mezőgazdasági területek első erdősítése

Az intézkedés fő célja az ország erdővel borított területének növelése, az erdészeti szektor fejlesztésével a vidéki foglalkoztatottság elősegítése, az erdők környezetvédelmi, társadalmi, közjóléti és gazdasági szerepének növelése, hogy a területek alternatív hasznosításával lehetővé tegyük a mezőgazdaság újrastrukturálását.

Pályázatot nyújthatnak be: természetes és jogi személyiségű földhasználók.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: a teljes – 2007–2013-as – tervciklusra 257 millió euró.

Mekkora a támogatás összege és mértéke? 853 – 2 065 euró/ha közötti összeg.

Mikortól lehet pályázni? 2012. május 1-je és június 30-a között.

Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken

Az agrár-erdészeti rendszerek létrehozása, a hagyományos, tájjellegű gazdálkodás fenntartását, a mozaikos tájszerkezet kialakítását teszi lehetővé.

Pályázatot nyújthatnak be: földhasználók.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: a teljes – 2007–2013-as – tervciklusra 2,8 millió euró.

Mekkora a támogatás összege és mértéke? 740 – 1 050 euró/ha közötti összeg.

Mikortól lehet pályázni? 2012. május 1-je és június 30-a között.

NATURA 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

Az intézkedés lehetővé teszi, hogy az érintett erdőgazdálkodókra háruló, az uniós elvárásokat szolgáló kötelezettségekből fakadó kieső jövedelmet és többletköltséget jelentősen csökkentse. Az intézkedés célja a vonatkozó uniós jogszabályokban felsorolt, a kijelölés alapjául szolgáló fajok, valamint élőhelyek kedvező természeti helyzetének megőrzése és fenntartása a fenntartható erdőgazdálkodási tevékenység által.

Pályázatot nyújthatnak be: azok az erdőgazdálkodók, akik rendelkeznek az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervvel.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 35,8 millió euró.

Mekkora a támogatás összege és mértéke? 40–200 euró/ha/év között.

Mikortól lehet pályázni? Az egységes területalapú támogatási kérelem részeként május 15-ig.

Nem mezőgazdasági tevékenység kialakítása

A beruházási típusú támogatás célja, hogy ösztönözze a mezőgazdaságból származó jövedelemmel rendelkező háztartások egyéb jövedelemtermelő, termelő és szolgáltató tevékenységeit, továbbá támogassa a helyben előállított termékek piacra vitelét.

A jogcím tervezett fontosabb területei:
• a diverzifikációs tevékenységeket segítő és fejlesztő üzleti hálózatok és társulások létrehozása;
• nem mezőgazdasági növényi és állati termékek termelése;
• kézműves tevékenység, kereskedelmi és műszaki szolgáltatások;
• megújuló energiaforrások használatához kapcsolódó tevékenységek.

Pályázatot nyújthatnak be: azon természetes és jogi személyek, akiknek a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevétel 50%-át meghaladja.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7 Mrd Ft.

Mekkora a támogatás összege és mértéke? A támogatás összegét és mértékét a későbbiekben határozzuk meg.

Mikortól lehet pályázni? 2012 I. féléve folyamán.

Mire mennyi pénz jut?

Az NVS végrehajtási kereteit adó Darányi Ignác Terv forrásainak jelentős részét az európai uniós támogatások biztosítják. A 2014-ig, az újabb 7 éves uniós pénzügyi tervezési időszak indulásáig a le nem kötött EU források – mintegy 300 milliárd Ft – képezik a Darányi Ignác Terv uniós pénzügyi keretét. Felgyorsítjuk a pályázati jogcímek meghirdetését és pályázatok lebonyolítását, törekedve a Nemzeti Vidékstratégia szakmai szempontjainak érvényesítésére.

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

A vidéki munkahelyek létrehozása, megőrzése érdekében támogatjuk a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai fejlesztéseket, az infrastrukturális és szolgáltatási beruházásokat, a marketinget.

Pályázatot nyújthatnak be: mikro-, kis- vagy középvállalkozások, önkormányzati társulások, nonprofit szervezetek, természetes személyek és egyházi jogi személyek. A fejlesztés 5000 fő lakosságszám vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti települések kül- és belterületein valósulhat meg. A Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városok, valamint kistérségi központok nem pályázhatnak.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: a későbbiekben kerül meghatározásra.

Mekkora a támogatás összege és mértéke? A támogatás hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, egyéb területen annak 60%-a. Amennyiben az ügyfél nonprofit szervezet és a beruházás közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a.

Mikortól lehet pályázni? 2012 I. félévében

A NATURA 2000 területek fenntartási terveinek kidolgozása

A támogatás célja a Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése által az e területek kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése és fenntartása, a Natura 2000 területekre vonatkozó környezeti, természeti ismeretek bővítése, a gazdálkodók, valamint egyéb területhasználók tevékenységének összehangolása a Natura 2000 területek védelmi célkitűzéseivel.

Pályázatot nyújthatnak be: azok, akik:
a) legalább egy partnerrel együttműködési megállapodást kötöttek;
b) rendelkeznek a 2007. évi XVII. törvényben meghatározott regisztrációs számmal;
c) rendelkeznek legalább egy felsőfokú természettudományi végzettségű alkalmazottal vagy megbízott szakértővel.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 561 millió Ft.

Mekkora a támogatás összege és mértéke? A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a, de legfeljebb a jogszabályban a Natura 2000 területegységre vonatkozóan meghatározott támogatási összegig terjedhet.

Mikortól lehet pályázni? 2012. I. negyedév.

Tanyafejlesztési program

A program célja a tanyarendszer, a tanyai gazdálkodás korszerű megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód sajátos értékeinek megmentése, megőrzése, hátrányainak csökkentése, valamint a tanyás térségek fenntartható – a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő – fejlődésének elősegítése.

Pályázatot nyújthatnak be: Tanyagazdaságok fejlesztésénél: tanyás településeken mezőgazdasági tevékenységet végző, a tanyán életvitelszerűen élő tanyagazdák (őstermelők, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók). Önkormányzati, térségi típusú fejlesztéseknél: tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatok által alapított non-profit gazdasági társaságok, tanyás térségekben működő megyei agrárkamarák, agrárkamarák által alapított non-profit gazdasági társaságok, tanyás térségekben működő többcélú kis térségi társulások, egyházak, valamint tanyagondnoki feladatokat ellátó, támogatásra jogosult társadalmi
szervezetek.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1,5 Mrd Ft.

Mekkora a támogatás összege és mértéke? A maximális támogatás összege 50 millió Ft. A támogatás mértéke a fejlesztés teljes költségének 75-90%-a.

Mikortól lehet pályázni? A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. I. félév.

Állami génmegőrzési program

Élelmezési és mezőgazdasági célú genetikai erőforrásaink, a hazai kultúrnövény- és haszonállat-fajok, -fajták kiemelt fontosságú nemzeti örökségeink. Genetikai erőforrásaink felkutatása, begyűjtése, megőrzése, fenntartása és felhasználása fontos nemzetbiztonsági stratégiai kérdés. Csak így valósítható meg élelmiszer-önrendelkezésünk, valamint az ország egészséges és biztonságos élelemmel történő ellátása. Ennek érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium önálló intézményként létrehozta a Növényi Diverzitás Központot (NÖDIK) és a Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központot (KÁTKI), amelyek koordinálják a biológiai alapok megőrzését és az ebben részt vevő intézmények munkáját. A támogatás célja a mezőgazdasági termelés biológiai alapjainak, genetikai anyagainak fenntartása és fejlesztése, különös tekintettel a mezőgazdasági célú genetikai erőforrások begyűjtésére, dokumentálására, valamint kutatási, oktatási és termesztési célra történő hasznosítására.

Pályázatot nyújthatnak be: állami génmegőrzési feladatokat ellátó intézmények, szervezetek.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 176 millió Ft.

2012 második félévében az alábbi jogcímek megnyitását tervezi a Vidékfejlesztési Hivatal:

• Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS).
• GAZDANet.
• Az Európai Halászati Alap (EHA) társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program (HOP) 2. és 3. prioritási tengelye szerinti intézkedések támogatása.
• Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása.
• Az élelmiszer-minőségi rendszerekben részt vevő mezőgazdasági termelők támogatása.
• Termelői csoportok támogatása az élelmiszer-minőségi rendszerek keretébe tartozó termékekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenységek terén.
• Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás.
• Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken.
• A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás.
• Erdő-környezetvédelmi kifizetések.
• Erdészeti potenciál helyreállítása.
• Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás.
• Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása.
• Falumegújítás és -fejlesztés.
• Vidéki örökség megőrzése.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.