Főoldal » Őstermelői járulék – 2012.

Őstermelői járulék – 2012.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. § (1) bekezdés i) pontja alapján biztosított a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve

1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,

2. az egyéb jogcímen – ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint – biztosítottat,

3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Amennyiben az őstermelő e tevékenységét munkaviszony mellett végzi, nem kell vizsgálni, hogy munkaideje eléri-e a heti 36 órát. A munkaviszony létesítésének ténye munkaidőtől függetlenül  kizárja, hogy  biztosított őstermelővé, így e jogcímen járulékfizetésre kötelezetté váljon.

Saját jogú nyugdíjasnak a Tbj. 2012.01.01. naptól hatályos 4. § f) 1. pontja  meghatározása szerint az a természetes személy minősül, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. § (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban (vagyis öregségi nyugdíjban, rehabilitációs járadékban), a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül.

A változás nem érinti, tehát továbbra is saját jogú nyugdíjasnak kell tekinteni az öregségi nyugdíjban részesülő személyt. 2012-től továbbra is öregségi nyugdíjban részesül aki 1949. évben vagy azt megelőzően született, életkorától függetlenül az a nő, akinek 40 év jogosultsági idő alapján állapítottak meg öregségi nyugdíjat,  az 1954. évben vagy azt megelőzően született szolgálati nyugdíjban részesülő személy, a rehabilitációs járadékos, illetve a fent hivatkozott valamely ellátásban részesülő személy.

Amennyiben a magánszemély öregségi nyugellátásban, vagy rehabilitációs járadékban részesül, őstermelőként nem válik biztosítottá, így járulékfizetési kötelezettség sem terheli.

Ha az őstermelő a fent leírtak, illetve a 2012.01.01-jétől folyósított ellátása alapján már nem minősül saját jogú nyugdíjasnak – feltéve, hogy egyéb címen nem biztosított – járulékfizetési kötelezettségének a Tbj. 30/A. §-a szerint köteles eleget tenni:

A mezőgazdasági őstermelő – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is – a minimálbérnek megfelelő összeg után fizeti meg a 4 % természetbeni és 3 % pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint a nyugdíjjárulékot.

Az előzőektől eltérően az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt, az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka után 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. Az Szja. tv. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított, egyébként bevételnek számító támogatást figyelmen kívül kell hagyni, azonban a járulékalapba ezen támogatások összegét is bele kell számolni.

A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettségére a Tbj. 29. § (4) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

E jogszabályhely kimondja, hogy az egyéni vállalkozó (jelen esetben az őstermelő) a járulékfizetési alsó határ után nem köteles nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot fizetni arra az időtartamra, amely alatt

a) táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül – kivéve, ha a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj folyósításának tartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja -,

b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,

c) fogvatartott,

d) ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát, egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti,

e) a 31. § (4) bekezdésében említett egyéni vállalkozó keresőképtelen.

Fenti járulékok mellett a biztosított őstermelő az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvényben foglaltak szerint 27 % szociális hozzájárulási adó fizetésére is kötelezett:

–  kezdő őstermelőként, illetve, ha az előző évi bevétele a 8 millió forintot meghaladta, a minimálbér alapul vételével

– ha az előző évi bevétele a 8 millió forintot nem haladta meg, de vállalta a magasabb összeg utáni járulékfizetést, a vállalt magasabb összeg alapul vételével.

Ha az őstermelő előző évi bevétele nem haladta meg a 8 millió forintot, és nem is vállalta a magasabb összeg utáni járulékfizetést, 27 % szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség nem terheli. (f: Adónet.hu)

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.