Főoldal » Pályázati lehetőség kiegészítő tevékenységek támogatására…

Pályázati lehetőség kiegészítő tevékenységek támogatására…

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Várhatóan pályázatot ír ki a Vidékfejlesztési Minisztérium novemberben, mintegy 8 milliárd forint értékben azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik új tevékenységgel egészítenék ki jövedelmüket (agrárágazaton kívüli munkahelyek létrehozását tervezik) és éves bruttó árbevételük nem haladja meg az évi 50 millió forintot.

A pá­lyá­za­tok 2012 no­vem­be­ré­től a for­rás ki­me­rü­lé­sé­ig, de leg­ké­sőbb 2013. jú­ni­us 30-ig nyújt­ha­tók be. A tá­mo­ga­tás mér­té­ke 60%, hát­rá­nyos hely­ze­tű te­le­pü­lé­se­ken 65%, egy pá­lyá­zó leg­fel­jebb 35 mil­lió fo­rin­tot kap­hat.

A tá­mo­ga­tás célja, hogy ösz­tö­nöz­ze a me­ző­gaz­da­ság­ból élők egyéb jö­ve­de­lem­ter­me­lő, gaz­dál­ko­dói és szol­gál­ta­tó te­vé­keny­sé­ge­it, to­váb­bá tá­mo­gas­sa a hely­ben elő­ál­lí­tott ter­mé­kek pi­ac­ra vi­te­lét. A fej­lesz­te­ni kí­vánt te­rü­le­tek töb­bek kö­zött: könnyű­ipar, új tech­no­ló­gi­ák be­mu­ta­tá­sa, min­ta­pro­jek­tek lét­re­ho­zá­sa, kéz­mű­ves, sza­bad­idős vagy meg­úju­ló ener­gia­for­rá­sok hasz­ná­la­tá­hoz kap­cso­ló­dó te­vé­keny­sé­gek, szak­ér­tői, mű­sza­ki és ke­res­ke­del­mi szol­gál­ta­tá­sok.

Az in­téz­ke­dés célja a me­ző­gaz­da­ság­ból élők ke­re­ső­ké­pes­sé­gé­nek ja­ví­tá­sa, va­la­mint az olyan ag­rár­ága­za­ton kí­vü­li mun­ka­he­lyek meg­te­rem­té­se és meg­tar­tá­sa, ame­lyek hoz­zá­já­rul­hat­nak a vi­dé­ki te­rü­le­tek­ről való el­ván­dor­lás vissza­szo­rí­tá­sá­hoz és a vi­dé­ki élet­kö­rül­mé­nyek ja­ví­tá­sá­hoz.

 

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.