Főoldal » BOLYAI ÖSZTÖNDÍJ

BOLYAI ÖSZTÖNDÍJ

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kara, szociális pályázati lehetőséget biztosít Bolyai Ösztöndíj névvel. 

A Bolyai Ösztöndíj létrehozásának célja, hogy a kar hozzájáruljon a szakmai tantárgyakból jó szinten teljesítő, de anyagi, szociális, egészségi, vagy egyéb okok miatt hátrányos helyzetben levő hallgatók oktatásához, képzéséhez, szakképesítésük megszerzéséhez.

A Bolyai Ösztöndíjra a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar költségtérítéses – nappali, levelező – formában tanuló hallgatói, vagy a karra felvételt nyert leendő hallgatói pályázhatnak. A Bolyai Ösztöndíjat a felvételt nyert hallgatónak csak abban az esetben lehet ténylegesen a szakra meghatározott költségtérítési díjba részben, vagy egészben beszámítani, amennyiben a sikeres felvételi eljárást követően az egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesít. A Bolyai Ösztöndíjra nem nyújthat be pályázatot, az a hallgató, aki a pályázat benyújtásakor államilag finanszírozott képzésben vesz részt, vagy korábban vett részt, illetve aki államilag finanszírozott képzés során korábban végzettséget, képzettséget igazoló szakképesítést szerzett. 

Bolyai Ösztöndíjra a tanulmányok során többször is lehet pályázni, azzal a korláttal, hogy a pályázó személy sikeres pályázatainak összessége nem haladhatja meg a Képzési Kimeneti Követelményekben előírt szemeszterek számát. 

A Bolyai Ösztöndíj mértéke, illetve a pályázók között felosztható összeg, szemeszterenként 1.000.000 Ft., azaz egymillió forint.

A Bolyai Ösztöndíjra pályázatot benyújtani szemeszterenként egy ízben, csak a költségtérítési díj részbeni, vagy egészbeni elengedésére lehet. A személyenként odaítélhető Bolyai Ösztöndíj nem haladhatja meg a szakra irányadó költségtérítési díj mértékét. A pályázat során esetlegesen fel nem használt összeget a következő szemeszterre nem lehet átvinni, azt a kar infrastruktúrájának fejlesztésére fordítjuk.

A Bolyai Ösztöndíjra a pályázatokat – figyelemmel az Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat 7. §-ban előírtakra is – a kar dékánjához kell írásban benyújtani. Pályázatot személyesen, vagy akadályoztatás esetén igazolt meghatalmazottja útján nyújthat be a pályázó. A pályázatokat a mindenkori regisztrációs időszak első napját megelőző tizennegyedik napig kell a kar dékánjához eljuttatni, amennyiben ez a határidő munkaszüneti napra esik, akkor a határidő a munkaszüneti napot követő első munkanapig meghosszabbodik. A határidőn túl benyújtott pályázatot be nem nyújtott pályázatnak kell tekinteni.

A pályázathoz csatolni kell – figyelemmel az Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat 7. §-ban előírtakra is – a pályázó hátrányos helyzetét igazoló okmányokat (jövedelemigazolás, gyermekek száma, gyámhatósági határozat, válókereset, munkanélküliséget igazoló okirat, egészségügyi állapotot igazoló okirat stb.), továbbá a pályázó levelezési címét, telefonelérhetőségét, mail címét (amennyiben telefonnal, mail elérhetőséggel rendelkezik). A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell, hogy jelenleg, vagy korábban államilag finanszírozott felsőfokú képzésben nem vett részt.

A beérkező pályázatokat – figyelemmel az Egyetemi Térítési és Juttatási Szabályzat 7. § eljárási és rangsorolási szabályaira is – ötfős bizottság bírálja el. A pályázatokat a regisztrációs időszak első napját megelőző ötödik munkanapig kell elbírálni. A bizottság döntéséről minden pályázót írásban értesítünk. A dékán, vagy a dékáni hivatalvezető hivatalos mail címéről megküldött elektronikus levelet, írásbeli értesítésnek kell tekinteni.

A bizottság további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azokat a pályázatokat, amik határidőn túl érkeztek be, illetve azokat a pályázatokat, amelyekhez egyáltalán nem csatoltak rászorultságot igazoló okiratot. A bizottság főszabály szerint a benyújtott pályázat és az ahhoz csatolt okiratok alapján rangsorol és dönt, de szükség szerint meghallgathatja a pályázót is, illetve az eljárási határidőn belül további okirat benyújtására is felszólíthatja a pályázót. A bizottság döntését a pályázók rászorultsági fokának mérlegelésével hozza meg.

A pályázatokat elbíráló bizottság

elnöke: a Bolyai János Katonai Műszaki Kar Dékánja
tagjai: a Bolyai János Katonai Műszaki Kar dékáni hivatalvezető
  a Bolyai János Katonai Műszaki Kar jogtanácsosa
  a Bolyai János Katonai Műszaki Kar tanulmányi bizottság vezetője
  a Bolyai János Katonai Műszaki Kar HÖK képviselője

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.