Főoldal » Változások a Pályázati rendszerben 2014-2020 között

Változások a Pályázati rendszerben 2014-2020 között

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Várható változások a Pályázati rendszerben 2014-2020 között


 


 


Az Európai Unió egyes szakpolitikai prioritásaihoz tartozó költségvetését egy több évre előre meghatározott pénzügyi keretben irányozza elő. A többéves pénzügyi keret (Multiannual Financial Framework/MFF) a kiadások felső korlátjának meghatározásával pénzügyi fegyelmet teremt, valamint kiszámíthatóvá és átláthatóvá teszi az elérhető uniós programokat, pályázatokat és egyéb támogatási eszközöket az uniós források kedvezményezettjei számára. A Bizottság javaslata a jelenleg kialakított keretekre épít, nem javasol radikális tartalmi és forrásbeli átrendeződést sem a bevételi, sem a kiadási oldalon, ahol a fejezetcímek a 2007-2013 közötti időszak tartalmi struktúráját követik.


 


Az Európai Bizottság javaslatot tett a 2014-től életbe lépő új költségvetésre, amely az „Európa 2020” célkitűzéseihez igazodva hét évre szól. A javaslat alapján a kis- és középvállalkozásokat érintő számos szakpolitikai területen új prioritások és ehhez kapcsolódó programok várhatóak, úgymint a belső piac infrastruktúrája, a kutatáspolitika, a környezetvédelmi politika, valamint az oktatás és képzés területén. Az Európai Bizottság által javasolt új pénzügyi keret teljes költségvetése 1025 milliárd EUR, amely az előző pénzügyi kerethez képest 5%-os növekedést jelent.


 


A 2014-2020 pénzügyi keret új prioritásai


 


A kis- és középvállalkozásokra vonatkozó programok és támogatási eszközök főként a ,,Versenyképességi és KKV Program”, az új kohéziós politika és az új „Horizont 2020” innovációs politika keretein belül lesznek elérhetőek. A „Versenyképesség és KKV-k” program 2,4 milliárd EUR-t különít el a kkv-k likviditási problémáinak kezelésére, a kisvállalkozói intézkedéscsomag (SBA) megfelelő végrehajtására, a KKV Központok működésének fejlesztésére, az Enterprise Europe Network (EEN) támogatására, a turizmust fellendítő tevékenységek, valamint a vállalkozói szellem ösztönzésére.


 


A vállalkozások versenyképességéért és a kis- és középvállalkozásokért/COSME” és „a Horizont 2020” programok.


 


Az előző időszakhoz képest újdonság, hogy a KKV-kat támogató finanszírozási eszközök ezentúl nem egy, hanem két fő programon keresztül lesznek elérhetőek: a jelenlegi Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (CIP) tevékenységeit nagy részben „A vállalkozások versenyképességéért és a kis- és középvállalkozásokért program” (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs/COSME) folytatja tovább, ugyanakkor a kutatást és innovációt támogató tevékenységek a „Horizont 2020” új innovációs keretprogramon keresztül jutnak támogatáshoz.


 


A vállalkozások versenyképességéért és a kis- és középvállalkozásokért program”/COSME


 


A COSME fő célja az európai vállalkozások versenyképességének növelése a vállalkozók, a kis- és középvállalkozások, valamint az üzleti tevékenységeket támogató szervezetek ösztönzésén keresztül. A COSME a 2014-2020-as időszakban 2,4 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik.


A program 4 fő célkitűzése a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása – 1.436.300 EUR, a teljes költségvetés 59 százaléka – az uniós és globális piacokhoz való hozzáférés támogatása, KKV-k nemzetköziesítése (Enterprise Europe Network és KKV Központok fejlesztése, export-import tevékenységek támogatása, nemzetközi ipari együttműködések) – 535.480 EUR, a teljes költségvetés 22 százaléka – a keretfeltételek javítása az európai vállalkozások versenyképességének és fenntarthatóságának fejlesztésére (jogszabályok egyszerűsítése, KKV tesztek szisztematikus alkalmazása, vállalkozásindítás elősegítése, új termékek és szolgáltatások megjelenésének ösztönzése, turisztikai tevékenységet folytató KKV-k kiemelt támogatása) – 384.400 EUR, a teljes költségvetés 16 százaléka -, valamint a vállalkozói kultúra ösztönzése az Európai Unióban (vállalkozói készségek és attitűdök fejlesztésére irányuló tevékenységek, különösen az új vállalkozók, fiatalok és nők körében) – 86.800 EUR, a teljes költségvetés 4 százaléka.


A program több új tőkefinanszírozási- és hiteleszközt is kínál, mint például a növekedési szakasz beruházásait támogató visszatérítendő tőkefinanszírozást elsősorban kockázati tőke formájában, valamint kockázat-megosztási konstrukciókat a hitelek fedezéséhez pénzügyi közvetítőkön keresztül.


A program támogatja a KKV-k terjeszkedését külföldi piacokon az Európai Unión belül és kívül egyaránt. Az Enterprise Europe Network hálózat továbbra is kulcseleme lesz a vállalkozástámogató díjmentes szolgáltatásoknak, amelyen keresztül segítséget nyújt a KKV-nak üzleti tevékenységük bővítésében. A program fontos része a nemzetközi ipari együttműködések támogatása is, különösen az EU és fő kereskedelmi partnerei közötti szabályozási és vállalkozói környezeti különbségének csökkentése céljából.


 


A COSME Program célkitűzései a vállalkozásindításhoz szükséges idő 5 munkanapra csökkentése (jelenlegi átlag: 7 munkanap), a turisztikai pályázati kiírásokban 30 százalékos KKV részvétel, az Enterprise Europe Network keretében évi 3000 partnerségi megállapodás aláírása (jelenleg 1900/év), valamint a KKV-k 17 százaléka vegyen részt nemzetközi tevékenységekben


 


 


„Horizont 2020” Kutatási és Innovációs Keretprogram


 


A 80 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező új „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram egységes keretbe foglalja a jelenlegi valamennyi európai uniós kutatás- és innováció-finanszírozási eszközt (Hetedik Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram/FP7, Versenyképességi és Innovációs Keretprogram/CIP és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet/EIT), így az innovatív KKV-k támogatása e programon belül folytatódik tovább. Az integrált megközelítés célja, hogy hatékony, valamint a teljes innovációs láncot lefedő támogatási rendszert építsen ki az európai kutatók számára, biztosítva ezáltal az eredmények piacra jutását. Az új program minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a tudományos áttörésekből üzleti lehetőségeket biztosító, és sokunk életét javító innovatív termékek és szolgáltatások születhessenek.


 


Az Európai Bizottság programjavaslata kiemelt hangsúlyt fektet a globális társadalmi kihívásokat célzó megoldások ösztönzésére (demográfiai változások, élelmiszerbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengerkutatás, biogazdaság, tiszta és hatékony energia, környezetkímélő közlekedés stb.), valamint a kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz kapcsolódó európai ipari képességek fejlesztésére (fotonika, mikro- és nanoelektronika, nanotechnológia, korszerű gyártási és feldolgozási rendszerek stb.). A program keretében a kis- és középvállalkozások mintegy 8,6 milliárd eurós támogatásban részesülnek.


 


A „Horizont 2020” jelentősen egyszerűsíti a támogatási rendszer szabályait és eljárásait is. Drasztikusan leegyszerűsödik a költség-visszatérítési rendszer, egységes hozzáférési pont kerül kialakításra a résztvevők számára, kevesebb lesz a papírmunka a pályázatok előkészítése során, és megszűnnek a szükségtelen ellenőrzések és auditok. Az egyik legfontosabb célkitűzés a pályázat benyújtása és a támogatás kézhezvétele között eltelt idő átlagosan száz nappal történő csökkentése, így valamennyi projekt gyorsabban indulhatna el.


 


Új kezdeményezés az „Európai Összekapcsolódási Eszköz”, amely a közlekedés, az energiaügy és az IKT területén megvalósuló összeurópai infrastruktúrafejlesztéseket finanszírozná. A tapasztalatok azt mutatják ugyanis, hogy a nemzeti költségvetések nem kezelik kiemelt prioritásként a több országra kiterjedő, határon átnyúló beruházásokat. Az uniós költségvetésből történő társfinanszírozás mértéke nagyobb lenne a konvergencia régiókban végrehajtott beruházások esetében, mint a versenyképességi régiókéban. A kizárólag közfinanszírozással megvalósítható nagyobb beruházások biztosítása érdekében az Európai Összekapcsolódási Eszköz lehetőséget nyújtana innovatív finanszírozási eszközök alkalmazására. A Bizottság 40 milliárd EUR allokálását javasolja erre az új költségvetési fejezetre.


 


Ami a kohéziós politikát érintő legfontosabb változásokat illeti, egy új régiótípus, az „átmeneti régió” kategóriája kerül bevezetésre. Ide azok a régiók tartoznak, ahol a GDP az uniós GDP átlagnak 75 százaléka és 90 százaléka közé esik. Az új kategória a két meglévő régiótípust, a konvergencia régiók és a versenyképességi régiók kategóriáit egészíti ki. Az átmeneti régiók a következő többéves pénzügyi keret időszakára megtarthatják korábbi allokációik kétharmadát. A határmenti együttműködés támogatása továbbra is marginális marad (a kohéziós kiadások kb. 3%-a). A támogatások felső korlátjára vonatkozóan a jövőben a jelenleg alkalmazott sávos plafon helyett egységesen a tagországok GDP-jének 2,5%-ában húznák meg a határt (2007-2013 között a támogatások aránya a GDP 3,24-3,79%-a az EU átlagos fejlettségi szintjéhez képest 75 és 40 százalék között álló országok esetében).


 


Az oktatás és szakképzés területén a Bizottság az egységesítés érdekében egyetlen fő programot javasol. Az új európai oktatási program három fő prioritása a nemzeteken átívelő tanulási mobilitás, a vállalkozókészség és innováció ösztönzése, valamint a oktatási beruházások hatékony végrehajtásának támogatása lesz. Az “Erasmus Mindenkinek” program az oktatás, képzés, ifjúság és sport területére egy integrált programot javasol a 2014-2020 közötti időszakra. A program költségvetése 2014-2020 közötti időszakra 17,299 milliárd EUR támogatást biztosít a tagországok pályázóinak a köz- és felsőoktatás, felnőttképzés, ifjúság és sport területén, melyhez hozzáadódik a felsőoktatás nemzetközi dimenziójának támogatására 1,8 milliárd EUR különböző külső eszközökből. A Bizottsági közleményben az viszont nincs számszerűsítve, hogy ezen keretnek mekkora része lesz a Bizottság által közvetlenül pályáztatott keret és a nemzeti irodák által kezelt keret. A ,,Kreatív Európa” program a művészeti mobilitást, az európai filmek Európán kívüli terjesztését, a könyvek és más irodalmi művek fordítását, valamint az Európai Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét támogatja, a teljes program tekintetében a felhasználható közösségi források nagysága 1,801 milliárd EUR. A program létrehoz majd egy különálló ágat, a kulturális-kreatív ágat, melyen belül egy új forrással rendelkező eszközt is megjelenik. Ezen eszköz a kulturális és kreatív ágazatban a KKV-k és szervezetek finanszírozáshoz jutását hivatott elősegíteni.


Az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat politikai prioritásai minden főbb uniós finanszírozási eszközben érvényesítésre kerülnek majd.


 


A kohéziós támogatások felfüggesztésének veszélye


 


A jövő évtől esedékes kohéziós támogatásokból 495 Millió EUR befagyasztására tett javaslatot az Európai Bizottság, amely 2013. január 1-től egy évre lenne hatályos a 2004 óta Magyarország ellen folytatott túlzottdeficit eljárás szankciójaként. Ez 290 Ft-os euróárfolyamon 143,5 Milliárd Ft-os támogatásmegvonást jelent. A Kohéziós Alap kötelezettségvállalásainak ideiglenes és részleges felfüggesztése legkorábban a jövő évtől esedékes uniós támogatásokra vonatkozna, és csak azokra, amelyek esetében a támogatott beruházás még nem kezdődött el.


A bizottsági javaslatról a pénzügyminiszteri tanács március 13-án dönthet. Az ország számára kedvezőtlen döntés ellenére az EU-s javaslatot a későbbiekben visszavonhatják, amennyiben a magyar kormány az uniónak tetsző költségvetési és intézkedési tervet mutat be ez év végéig. Pénzügyi elemzők a szankció alkalmazását nem tartják valószínűnek, az EU fenyegetését a közelgő IMF/EU finanszírozási szerződésről folytatott tárgyalások taktikai lépésének tekintik.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.