Jogi nyilatkozat

A Felsőfokon szakmai területek alá tartozó aloldalakon publikált tartalmakkal kapcsolatos törvényi kötelezettségei

A Felsőfokon nem vállal kötelezettséget az aloldal rendszeres figyelemmel kísérésére, ugyanakkor tudomásszerzés esetén jogosult a Szerkesztő e-mailben történő egyidejű értesítése mellett

  • bármely információt eltávolítani az aloldalról; vagy

  • az aloldal elérhetőségét ideiglenesen megszüntetni; vagy

  • az aloldalt eltávolítani

Ez a következő esetekben fordulhat elő:

  • amennyiben az a jelen szerződésbe, bármilyen jogszabályi előírásba, vagy a Felsőfokon által önkéntesen elfogadott önszabályozási kódexbe (MTE Etikai Kódex -www.mte.hu) ütközik.

  • amennyiben az Aloldal neve vagy tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogot sért

A Felsőfokon-nak és a Szerkesztő-nek az Aloldallal kapcsolatban foganatosított intézkedéseik során megfelelően figyelembe kell venniük az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekt.) 13.§-ban szabályozott értesítési és eltávolítási  eljárás szabályait.

A jó hírnév védelme       

A Szerkesztő az Aloldal fenntartása során, és valamennyi az Aloldalhoz vagy a felsőfokon.hu- a szakmai blogmagazin-hoz kapcsolódó tevékenysége és kommunikációja során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól és megnyilvánulástól, amely ténylegesen vagy potenciálisan a Felsőfokon hírnevét csorbítaná, vagy amely a Felsőfokon-ra (ideértve a Felsőfokon gazdasági érdekeit is) egyébként hátrányos lenne. A Felsőfokon köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, amely a Szerkesztő jó hírnevét vagy gazdasági érdekeit sértheti.

Jogsértések, eljárások, eljárási költségek

Amennyiben az aloldal nevével vagy tartalmával kapcsolatban harmadik személy vagy hatóság jogsértés vagy jogszabálysértés miatt bármilyen igényt támaszt, érvényesít vagy eljárást indít, a Szerkesztő köteles a Felsőfokon-t minden ezzel járó költségtől és jogkövetkezménytől mentesíteni és megóvni, valamint köteles minden az ilyen igényből, perből vagy eljárásból származó kötelezettségért közvetlenül helytállni. Amennyiben szükséges, a Felsőfokon minden tőle telhető segítséget megpróbál megadni a felmerülő problémák megoldása érdekében. A Szerkesztő vállalja, hogy az ilyen igények és eljárások esetén minden a Felsőfokon által megkövetelt intézkedést (például a jogsértésért felelősséget vállaló és a Felsőfokon vétlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel kapcsolatban a Felsőfokon jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés Felsőfokon nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Felsőfokon-nál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

 

Szerzői jog

Amennyiben az aloldal neve vagy tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői művön, előadáson, hangfelvételen, műsoron, audiovizuális művön, adatbázison fennálló jogot sért, a Felsőfokon-nak és a Szerkesztőnek az aloldallal kapcsolatban foganatosított intézkedéseik során megfelelően figyelembe kell venniük az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárás szabályait.

 

Egyéb internetes oldalak

Amennyiben a Szerkesztő ellátja a jelen szerződésben megfogalmazott feladatait, a Felsőfokon nem akadályozza vagy tiltja a más portálokon történő weboldal szerkesztést. Amennyiben az egyéb Internetes oldal Szerkesztő részéről történő üzemeltetése a jelen szerződés rendelkezéseivel ütközne, a Felsőfokon jogosult a jelen szerződést felmondani, vagy egyoldalúan módosítani.

 

Jó hírnév

A Szerkesztő az aloldal fenntartása során, és valamennyi az aloldalhoz vagy a Felsőfokon-hoz kapcsolódó tevékenysége és kommunikációja során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól és megnyilvánulástól, amely ténylegesen vagy potenciálisan a Felsőfokon hírnevét csorbítaná, vagy amely a Felsőfokon-ra (ideértve a Felsőfokon gazdasági érdekeit is) egyébként hátrányos lenne. A Felsőfokon köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, amely a Szerkesztő jó hírnevét sértené.

 

Titoktartás

A Szerkesztő köteles a feladatainak  teljesítése során a tudomására jutott tényt, megoldást, információt (ideértve nem kizárólagosan a Felsőfokon üzleti tevékenységére, működésére vonatkozó információkat és a jelen szerződés teljes tartalmát is), know-how-t üzleti titokként kezelni. A Felsőfokon tájékoztatja a Szerkesztő-t, hogy az üzleti titoknak minősülő információ megőrzéséhez szükséges intézkedéseket saját szervezetén belül biztosítja.

 

Üzleti titok kezelése

A Szerkesztő köteles a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni, így különösen tilos azt felhasználni, harmadik személy tudomására vagy nyilvánosságra hozni, illetőleg harmadik személy, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. Amennyiben az a jelen szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, a Szerkesztő jogosult alkalmazottaival és a jogosan igénybe vett alvállalkozóival az adott jogszerű célhoz feltétlenül szükséges információkat közölni azzal a feltétellel, hogy a titoktartási kötelezettséget az említett személyekkel kötött vagy megkötendő szerződésekben köteles kiterjeszteni a jelen szerződésben meghatározott terjedelemben.

 

Titoktartási kötelezettség megszűnése

A Szerkesztő titoktartási kötelezettségének a jelen szerződés megszűnését követően is köteles eleget tenni. A Szerkesztő tudomással bír arról, hogy az üzleti titok megsértése polgári jogi kártérítési, versenyjogi és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

 

A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

 

A Felsőfokon saját szerzői jogai

A Felsőfokon által a szakág oldal elkészítéséhez és fenntartásához biztosított, valamint valamennyi a Felsőfokon szellemi alkotásához (ideértve nem kizárólagosan a szakág oldalának elkészítéséhez és karbantartásához biztosított rendszer szoftverjét, a szakmai terület oldalának külső megjelenési formáját, design-ját, lay-out-ját, annak elérhetőségéhez szükséges domain és aldomain neveket, a szakág oldal, és a Felsőfokon portál működtetésére vonatkozó know-how-t és egyéb szerzői jogi alkotásokat) fűződő szerzői és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Felsőfokon kizárólagos jogosultsága. Ezen szellemi alkotás tekintetében a Felsőfokon a Szerkesztő-nek kizárólag a szakmai terület oldal fenntartásához szükséges mértékű és az ehhez szükséges felhasználási módokra kiterjedő, harmadik személyre nem átruházható vagy átengedhető, nem-kizárólagos, díjmentes és időben a jelen szerződés időtartamára kiterjedő használati jogot enged.

 

Gyűjteményes mű

A felsofokon.hu portál, beleértve szakmai területek és a szakágak oldalait, a szakmai blogok lapjait a vonatkozó dokumentációval együtt az Szjt. 61. §-a értelmében olyan gyűjteményes műnek (Adatbázis) minősül, amelyre nézve a szerzői jogok összessége és az Szjt. 84/A. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott jogok az adatbázis előállítójaként a Felsőfokon-t illetik meg (Adatbázis).  

 

A Szakág egyedi, eredeti jellege

A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerkesztő által a jelen szerződés alapján létrehozott szakág oldal nem rendelkezik az Szjt. 1.§ (3) bekezdésében a szerzői jogi oltalom feltételeként megkövetelt egyéni, eredeti jelleggel, és nem minősül adatbázisnak sem az Szjt. 60/A.§-a alapján, úgy a szakmai terület oldal tekintetében a Szerkesztő nem rendelkezik szellemi alkotáshoz fűződő jogokkal. Ebben az esetben a Szerkesztő a szakág oldal kapcsán (mint Adatállomány tekintetében) határozatlan időtartamra szóló, valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő kizárólagos felhasználási jogot enged a Felsőfokon részére.  

 

Adatállomány

A Felek rögzítik, hogy a Szerkesztő által a jelen megbízási szerződés alapján szabályozott szakmai terület oldal a Szerkesztő által összeállított adatállománynak minősül. Amennyiben az rendelkezik az Szjt. 1.§ (3) bekezdésében a szerzői jogi oltalom feltételeként megkövetelt egyéni, eredeti jelleggel, úgy az a Szjt. 7.§ (1) bekezdése alapján adatbázisban való felhasználás céljára szerkesztett, szerzői jogvédelem alá eső gyűjteményes műnek minősül (Eredeti Jellegű Aloldal). A szakmai terület oldal minősülhet önálló adatbázisnak (Önálló Adatbázis) is, amennyiben tartalmának megszerzése, ellenőrzése vagy megjelenítése jelentős ráfordítást igényel. A Felek megállapodnak abban,hogy mivel az Eredeti Jellegű Aloldal vagy az Önálló Adatbázis felhasználása az Adatbázis keretein kívül a Felsőfokon jogait és jogos érdekeit jelentősen sértené, a Szerkesztő az Eredeti Jellegű Aloldal Adatbázisban történőfelhasználására az alábbiakban meghatározott terjedelmű felhasználási jogot enged a Felsőfokon részére. A jelen Szerződés alapján az Eredeti Jellegű Aloldal vagy az Önálló Adatbázis Adatbázison kívüli felhasználása a felhasználási engedély kizárólagosságára tekintettel csak a Felsőfokon előzetes írásbeli engedélyével történhet.

 

Felhasználási jog átengedése Felsőfokon-nak

A Szerkesztő az Eredeti Jellegű Aloldal egésze és minden egyes önálló része tekintetében területi korlátozás nélküli, az átdolgozás jogát is magában foglaló, díjmentes, minden nyelvre kiterjedő, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, visszavonhatatlan, harmadik személynek átengedhető, az anyagi és nem anyagi formában történő felhasználásra egyaránt kiterjedő felhasználási jogot enged a Felsőfokon-nak.

Azzal a kikötéssel teszi mindezt, hogy a kizárólagos felhasználási jog kiterjed minden olyan felhasználási cselekményre, amely az Eredeti Jellegű Aloldal internetes, ideértve többek között az Eredeti Jellegű Aloldal Adatbázisba történő felvételét, és off-line felhasználásához szükséges, ideértve nem kizárólagosan az Eredeti Jellegű Aloldal tetszőleges példányban, analóg vagy digitális hordozóra történő többszörözését és a többszörözött példányok terjesztését (a többszörözés joga magában foglalja az Eredeti Jellegű Aloldal számítógéppel illetve elektronikus adathordozóra való másolását, és a műpéldányok forgalomba hozatal céljából az országba történő behozatalát is), digitális hordozón történő forgalomba hozatalát és bármely ismert módon történő nyilvánossághoz közvetítését, például az Eredeti Jellegű Aloldal vezeték útján vagy más

módon a nyilvánosság számára oly módon történő hozzáférhetővé tételét, hogy ahhoz a

nyilvánosság tagjai egyénileg meghatározott időben és helyen férjenek hozzá (ha a jelen

szerződésben meghatározott felhasználási módok a jövőben úgy változnak vagy bővülnek, hogy a Szerződés megkötésekor ismert és a Szerződésben engedélyezett felhasználási módok

megvalósulását kedvezőbben, hatékonyabban vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen

pontban megszerzett felhasználási jog e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed). Amennyiben a szakmai terület oldal Önálló Adatbázisnak minősül, a Szerkesztő az Önálló Adatbázis tekintetében az Eredeti Jellegű Aloldalra vonatkozó jelen pontban rögzítettel azonos terjedelmű felhasználási jogot enged a Felsőfokon-nak.

 

Felsőfokon Jogszerzését korlátozó jogok kizárása

A Szerkesztő szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Felsőfokon jogszerzését korlátozza vagy akadályozza, és hogy Szerkesztő a használati jog engedésére jogosult. Amennyiben a Szerkesztő nem természetes személy, a  Szerkesztő szavatolja, hogy az Eredeti Jellegű Aloldal tartalmi és esztétikai kialakításában, valamint fenntartásában  közreműködő személyekkel olyan szerződést kötött vagy köt,  amely alapján Szerkesztő jogosult a jelen 4.2 pontban meghatározott terjedelmű felhasználási jog engedésére a szakmai bloggereknek.  


Átengedett jogok felmondása

A Szerkesztő, mint szerző az Eredeti Jellegű Aloldal tekintetében engedett felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel a Szjt. 51.§ (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a jelen szerződés megkötésétől számított öt évig nem gyakorolhatja. A Szerkesztő az Eredeti Jellegű Aloldal szerzőjeként lemond a Szjt. 53. § (1)  bekezdése alapján fennálló felmondási jogáról is.  

 

Hamis személyi adatok tilalma

Amennyiben a Szerkesztő a jelen szerződés megkötésekor nem adja meg megfelelően személyes adatait, más személy adatait vagy egyébként hamis illetve megtévesztő adatokat ad meg, abban az esetben Szerkesztő-t a helyes adatok közléséig terjedő időszakra vonatkozóan a jelen szerződés alapján semmilyen jogosultság nem illeti meg.

 

Felhasználási jogok kiterjesztése a szakmai terület oldalaira

A jelen Szerződés 4.2 pontban engedett felhasználási jogok a szakmai terület oldal, az Eredeti Jellegű Aloldal és az Önálló Adatbázis bármilyen és valamennyi módosítása esetén automatikusan kiterjednek a módosított szakmai terület oldalra, Eredeti Jellegű Aloldalra és Önálló Adatbázisra is.  

 

Felhasználási jogok és átengedésük

A Szerkesztő kijelenti, hogy az általa tartalmilag és esztétikailag kialakított oldal tartalma a saját alkotó szellemi tevékenységéből fakad, így eredetiségének jegyei felismerhetők, vagyis az Szjt alapján védelem illeti meg. A Felek megállapodnak abban, hogy mivel az Eredeti Jellegű Aloldal felhasználása a Felsőfokon keretein kívül a Felsőfokon jogait és jogos érdekeit jelentősen sértené, a Szerkesztő az Eredeti Jellegű Aloldal Felsőfokon-on belül történő felhasználására az alábbiakban meghatározott terjedelmű felhasználási jogot enged a Felsőfokon részére (pl.: főoldali megjelenítés, egyéb promóciókban megjelenítés.)

 

Harmadik személy jogai

A Szerkesztő szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Felsőfokon-on történő megjelenítési jogát korlátozná és, hogy a Szerkesztő a használati jog engedésére jogosult.

 

Módosítások az oldalon

A jelen szerződés ezen fejezetében engedett felhasználási jogok a szakág oldal, bármilyen és valamennyi módosítása esetén automatikusan kiterjednek a módosított szakág oldalra is.