Jogi tudnivalók

 1. Általános Szerződési Feltételek
 2. Adatvédelmi Nyilatkozat
 3. Szerkesztési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 1. A www.felsofokon.hu szakmai blogmagazin célja az oldal felhasználói számára kommunikációval kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; az oldalt a www.felsofokon.hu domain tulajdonosa a “Felsőfokon.hu Nonprofit Kft” társaság (továbbiakban mint üzemeltető) üzemelteti.
 2. Az oldal használatával kapcsolatos szabályok minden felhasználóra és olvasóra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy regisztráltak-e a www.felsofokon.hu oldalán vagy sem.
 3. Új szolgáltatások, szabályozások bevezetése indokolhatja, hogy az üzemeltető változtasson a www.felsofokon.hu oldal Általános Szerződési Feltételein. Az üzemeltető bármikor, egyoldalúan megváltoztathatja az Általános Szerződéses Feltételeket; egyúttal vállalja, hogy erről a felhasználókat értesíti. Az új ÁSZF mindig akkor lép életbe, amikor az oldalra (www.felsofokon.hu) kikerül.
 4. A felhasználók tudomásul vették, és betartják az ÁSZF-et, és annak megfelelően használják a www.felsofokon.hu oldalt. Minden, a www.felsofokon.hu oldal felhasználója köteles elolvasni az ÁSZF-et. Az ÁSZF esetleges változtatásáról az üzemeltető értesíti a felhasználókat.
 5. Az válhat regisztrált felhasználóvá a www.felsofokon.hu oldalon, aki sikeresen befejezi a portál regisztrációs eljárását. Minden felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókjában közölt adatoknak (név, utónév stb.) valósnak kell lenniük.A www.felsofokon.hu oldal minden felhasználójának csak egy profilja lehet. A regisztrált felhasználó arcának tisztán láthatónak kell lennie a felhasználói fiókba feltöltött fényképen. A felhasználói fiók csak a vonatkozó felhasználó adatait tartalmazhatja. Tilos ún. hamis felhasználói fiókot létrehozni a www.felsofokon.hu oldalon, illetve saját felhasználói fiók helyett más (vagy nem valós) személyeknek, állatoknak, tárgyaknak, stb. felhasználói fiókot létrehozni. Az ilyen felhasználói fiókokat az üzemeltető figyelmeztetés nélkül eltávolítja.
 6. A www.felsofokon.hu portálon regisztrált felhasználók nem oszthatják meg belépési adataikat más felhasználókkal.
 7. A www.felsofokon.hu oldalon regisztrált felhasználók bármikor törölhetik regisztrált státuszukat, amennyiben a felhasználói fiókjukat törlik az oldalon.
 8. Tilos kereskedelmi jellegű tevékenységet végezni a www.felsofokon.hu oldalon az üzemeltető beleegyezése nélkül.
 9. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítsa a regisztrált felhasználók felhasználói fiókját, korlátozza, vagy megtiltsa hozzáférésüket a www.felsofokon.hu oldalon. Az üzemeltetőt ezért felelősség nem terheli.
 10. Minden www.felsofokon.hu felhasználó korlátlan felelősséggel tartozik minden információért, amit az oldal felé vagy más felhasználók felé közvetített, küldött, beleértve, de nem korlátozva a saját felhasználói fiókjával kapcsolatos adatokat, képeket, email üzeneteket, videó anyagokat, zenei felvételeket, valamint korlátlanul felelős ezek közlésével, küldésével, feltöltésével kapcsolatos következményekért (beleértve a jogi következményeket is).
  Tilos a következők küldése, továbbítása, publikálása, feltöltése:

  1. olyan információk (beleértve olyan videó és audio anyagokat), amelyek publikálása vagy továbbítása harmadik fél szerzői jogait szegi, vagy azokba ütközik, warez tartalmak
  2. olyan információk, amelyek más személyre sértőek, személyeskedőek, sértő jellegűek vagy megalázóak lehetnek, rágalmazást illetve becsületsértést valósítanak meg.
  3. olyan információk, amelyek erőszakot, fajgyűlölet, vagy más illegális tevékenységet szítanak, arra buzdítanak vagy azt jelenítenek meg
  4. olyan információk, amelyek vulgárisak, szeméremsértők, vagy más módot illetlenek
  5. olyan információk, amelyek vírust tartalmaznak, vagy bármilyen módon képesek, bármilyen számítógépes vagy, kommunikációs eszköz szoftverében hibát okozni, azt károsítani, használatát korlátozni lánclevelek, kéretlen reklámlevelek, vagy nem koordinált hirdetés
  6. olyan információk, amelyek pornográf, vagy kifejezetten erotikus tartalommal bírnak.
  7. olyan információ, amely bármilyen módon korlátozza, vagy a napi működésből kizökkenti a www.felsofokon.hu oldal működését, biztonságát.
  8. olyan információk, amelyek nyílt pártpolitikai véleménnyilvánítást tartalmaznak vagy arra buzdítanakA fenti feltételek bármelyikének teljesülése esetén az üzemeltető eltávolítja a fenti információkat, megszűnteti a feltöltő, küldő vagy közzétevő személy felhasználói fiókját, vagy ideiglenesen blokkolja az ahhoz való hozzáférést.
 11. Az üzemeltető semmi esetben nem vállal felelősséget a mások által a www.felsofokon.hu oldalon publikált, továbbított vagy küldött információkért, és azok következményeiért (beleértve a jogi következményeket is). Ezentúl az üzemeltető nem felelős az oldalhoz való hozzáférésért, a felhasználók közötti kommunikációért, a felhasználói fiókok tartalmának engedély nélküli belépésből fakadó megváltoztatásáért. Továbbá az üzemeltető nem felelős a www.felsofokon.hu oldal felhasználói által okozott bármilyen kárért, vagy azokért a károkért, amelyeket az oldal szolgáltatásai segítségével okoztak.A Szerkesztő kizárólagos felelősséggel tartozik az aloldal nevének megválasztásáért. A leendő Szerkesztők által elküldött, az egyes felsofokon oldalak nevére vonatkozó ötletek jogszerűségét a Felsőfokon nem vizsgálja. A Szerkesztő az aloldalnak köteles legjobb tudása szerint olyan nevet választani, amely nem sérti semmilyen természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet személyhez fűződő jogait, névjogát, valamely szerzői vagy iparjogvédelmi oltalom alá eső jogát vagy egyébként a mindenkor hatályos jogszabályokat. Amennyiben kiderül, hogy az aloldal neve a fenti tilalomba ütközik, úgy a Szerkesztő köteles erről a Felsőfokont-t tájékoztatni és 3 napon belül egy másik olyan nevet választani, amely nem ütközik a fenti tilalomba. Amennyiben az aloldal nevének jogsértő voltára harmadik személy hívta fel a Szerkesztő figyelmét, az aloldal új nevének kiválasztásakor a Szerkesztő lehetőség szerint együttműködik a harmadik személlyel az új név kiválasztásában. Amennyiben a Felsőfokon tudomást szerez arról, hogy az aloldal eredeti vagy újonnan választott neve a jelen pontban foglalt tilalomba ütközik vagy ennek alapos veszélye fennáll, a Felsőfokon jogosult az aloldal elérhetőségét ideiglenesen megszüntetni, és ennek hatályát határozatlan ideig fenntartani mindaddig, ameddig a Szerkesztő az adott név használatához szükséges írásos engedélyt be nem szerzi és ennek megtörténtét a Felsőfokon részére nem igazolja, vagy ameddig jogerős bírói határozat állapítja meg az aloldal kifogásolt nevéről, hogy az nem jogsértő.
 12. A www.felsofokon.hu portál felhasználói, tevékenységükkel legjobb tudásuk szerint kötelesek a www.felsofokon.hu-t reklamációktól, panasztól vagy kártérítési igénytől megóvni, az oldal felhasználásával kapcsolatos tevékenységük erejéig.Amennyiben az aloldal neve vagy tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői művön, előadáson, hangfelvételen, műsoron, audiovizuális művön, adatbázison fennálló jogot sért, a Felsőfokon-nak és a Szerkesztőnek az aloldallal kapcsolatban foganatosított intézkedéseik során megfelelően figyelembe kell venniük az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárás szabályait.
 13. Ha a www.felsofokon.hu felhasználója az Általános Szerződéses Feltételek ellen vét, és ezért az oldalhoz nem vagy csak korlátozottan fér hozzá, vagy felhasználói fiókja törlésre kerül, akkor a felhasználó semmiféle pénzbeli vagy egyéb természetű kompenzációban nem részesül.Amennyiben az aloldal nevével vagy tartalmával kapcsolatban harmadik személy vagy hatóság jogsértés vagy jogszabálysértés miatt bármilyen igényt támaszt, érvényesít vagy eljárást indít, a Szerkesztő köteles a Felsőfokon-t minden ezzel járó költségtől és jogkövetkezménytől mentesíteni és megóvni, valamint köteles minden az ilyen igényből, perből vagy eljárásból származó kötelezettségért közvetlenül helytállni. Amennyiben szükséges, a Felsőfokon minden tőle telhető segítséget megpróbál megadni a felmerülő problémák megoldása érdekében. A Szerkesztő vállalja, hogy az ilyen igények és eljárások esetén minden a Felsőfokon által megkövetelt intézkedést (például a jogsértésért felelősséget vállaló és a Felsőfokon vétlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel kapcsolatban a Felsőfokon jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés Felsőfokon nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Felsőfokon-nál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).
 14. Az üzemeltető jogosult a www.felsofokon.hu összes aloldalán a hirdetésszervezésre mind letöltés,mind kattintás alapú hirdetések, mind pedig a vállalati imázsbloghoz tartozó PR cikkek formájában.
 15. Az üzemeltető a www.felsofokon.hu oldal felhasználói számára aktuális hírekkel, eseményekkel kapcsolatban az oldalon információkat jeleníthet meg, vagy azokat email-ben a felhasználók számára elküldheti.
 16. A www.felsofokon.hu oldal forráskódjával,üzleti modelljével kapcsolatos szerzői jogok kizárólag az üzemeltetőt illetik meg. Ezen szerzői jogok megsértése esetén az üzemeltető kártérítésre tart igényt.
 17. Minden az üzemeltető és a www.felsofokon.hu oldal felhasználói közötti vitákat a felek egymás között,peren kívűl próbálják tisztázni. Amennyiben nem születik megegyezés, akkor a Magyar Köztársaság törvényei az irányadóak.

Adatvédelmi Nyilatozat

A felsofokon.hu oldal üzemeltetője, a Felsőfokon a hallgatókért Kutató, Fejlesztő és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft., (továbbiakban üzemeltető) garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

 1. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
 2. 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
 3. 1998. évi VI. törvény a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről,
 4. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról,
 5. 2003. évi C. törvény; az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 6. 2008. évi XLVII. törvény; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.);
 7. 2008. évi XLVIII. törvény; a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

Az adatkezelés célja(kivonat a társasági szerződésből):

Segítségre van szüksége a felsőoktatási hallgatóknak és a pályakezdőknek, amíg ideális szakmára, inspiráló szakmai környezetre és közösségre találnak annak érdekében, hogy kiváló szakemberekké váljanak. A Felsőfokon a hallgatókért Közhasznú Nonprofit Kft. célja segíteni őket online szolgáltatásaival. A Felsőfokon a hallgatókért Közhasznú Nonprofit kft.célja, hogy Magyarország ás az Európai Unió felsőoktatási intézményei, hallgatói önkormányzatai és hallgatói számára olyan on-line digitális hírújságot fejlesszen, amely tanulmányi információkat és kiegészítő információkat tesz közzé.

Kiemelt cél továbbá a nyomtatott médiumok online-ná alakításának támogatása.A projekt megvalósításával egy könnyen és egységesen megjeleníthető, kezelhető és kereshető információs portál jelenik meg, amely óriási mennyiségű adat tárolására alkalmas, adatbázis támogatással több nyelven képes naprakész adatokkal és szolgáltatásokkal ellátni az olvasókat.

A hírportál a felsőoktatási intézményeket szakmai kommunikációs, gazdasági, turisztikai, hitéleti, jogi és államigazgatási, pszichológiai, bölcsészeti, természettudományi, műszaki, művészeti, szakmai területekre csoportosítva tudja tömöríteni, illetve a már kialakított szakmai szervezetek és szerkesztők kommunikációs tevékenységét tudja támogatni.

Általános adatkezelési elvek

 1. A felsofokon.hu oldalon online megadott vagy az üzemeltető részére adatlapon eljuttatott adatokat kizárólag az üzemeltető munkatársai kezelik, az adatok feldolgozása és kezelése során adatfeldolgozó vállalkozás szolgáltatásait nem vesszük igénybe.
 2. A felhasználók általi adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés céljának ismeretében történik.
 3. Az üzemeltető kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a felhasználók által választott tartalomszolgáltatás céljából, a felhasználók hozzájárulásának megfelelően használja.
 4. A megadott személyes és egyéb adatok, valamint az igényelt szolgáltatások bármikor módosíthatók, külön-külön és egyben is törölhetők, a kért szolgáltatások felfüggeszthetők és visszamondhatók.
 5. Az adatokat magyarországi szervereken tároljuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy adatbázisunk, annak használata technikailag is biztonságos legyen, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá felhasználóink személyes adataihoz, ne tudják azokat megváltoztatni vagy törölni.
 6. A személyes adatokra vonatkozó bármely kérdés, kérés vagy panasz megválaszolása írásban e-mail-címre történik. Bármely más kérdésre (pl. szolgáltatásaink igénybevételéről, annak menetéről, feltételeiről, technikai jellegű problémák megoldásáról) e-mail-en adunk felvilágosítást.
 7. Az üzemeltető vállalja, hogy az új, a felhasználói érdekeit szolgáló tevékenysége, szolgáltatása népszerűsítése érdekében legfeljebb egy tájékozató levelet küld felhasználói számára, akiknek felajánlja a lehetőséget az új szolgáltatás igénybevételére.
 8. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy felhasználóitól, ügyfeleitől és látogatóitól gyűjtött személyes adatnak nem minősülő statisztikai adatokat az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozza.
 9. A partnereinkkel kötött szerződések, együttműködési megállapodások nagy hangsúlyt fektetnek az adatvédelmi jogszabályok mindkét fél általi maradéktalan betartására. Partnereink kötelezettséget vállaltak a honlapunkon keresztül elérhető, illetve az oldal segítségével jelentkezők adatainak jogszabályszerű kezelésére.
 10. Az üzemeltető jogosult hírleveleiben reklámok megjelenítésére, fizetett PR cikkek kiküldésére minden hírlevél-olvasójának.

0.                               Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa. A nyilatkozat bármilyen kismértékű változásáról felhasználóinkat előzetesen értesítjük.

11.                              Regisztrációmmal, illetve önéletrajzom e-mailen történő elküldésével hozzájárulok, és egyben tudomásul veszem az alábbiakat:

 1. Felsőfokon a hallgatókért Kutató, Fejlesztő és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. (Székhely :8000 Székesfehérvár, Szeredi utca 44. Adószám: 22291561-2-07.Cégjegyzékszám :  07-09-016746) honlapján történő regisztráció és az önéletrajz elküldése a Felsőfokon Kft. részére, valamint az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Felsőfokon Kft. a személyes adatokat és önéletrajzokat közvetlenül az érintettektől gyűjti, és azokat az érintettek hozzájárulásával, munkaerő-közvetítési tevékenység végzése valamint személyzeti tanácsadással kapcsolatos ajánlatok küldése céljából kezeli. Az adatok kezelésére az adatkezelés céljának megfelelő ideig kerül sor.
 3. A személyes adatok és önéletrajzok a Felsőfokon Kft. állást kínáló ügyfelei és a Felsőfokon cégcsoporthoz tartozó külföldi leányvállalatok részére továbbításra kerülhetnek. Ennek keretében előfordulhat, hogy az érintettek személyes adatai olyan országba kerülnek továbbításra, ahol nem biztosított az Európai Unió által megkívánt szinten a személyes adatok védelméhez való jog. A kezelt adatokat kizárólag a Felsőfokon Kft. és a Felsőfokon cégcsoport munkatársai és állást kínáló ügyfelei ismerhetik meg, azok a fentieken túl harmadik fél részére nem kerülnek átadásra, kivéve, ha jogszabály vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozat ezt kötelezővé teszi.
 4. Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik módosítását, helyesbítését, törlését, és bármikor jogosultak az általuk közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet írásban, a Felsőfokon Kft.(szerkesztoseg@felsofokon.hu) részére kérjük megküldeni. Új önéletrajz küldése esetén a korábban megadott adatok felülíródnak. 
 5. Az érintettek az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosultak a Felsőfokon Kft-nél tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, az adatvédelmi biztos (1051 Budapest, Nádor u. 22.) vizsgálatát kérhetik, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 17. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhatnak. 
 6. A fenti tájékoztatás ismeretében hozzájárulok, hogy adataim, csatolt dokumentumaim bekerüljenek a Felsőfokon Kft. adatbankjába, és azokat a Felsőfokon Kft. a fentieknek megfelelően kezelje, felhasználja, és a munkám iránt érdeklődő munkaadóknak kiadja, továbbítsa. Hozzájárulok, hogy a regisztrációm során közölt adataimat a Felsőfokon kft felhasználja személyzeti tanácsadással kapcsolatos ajánlatok küldésére. Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
 7. Felsőfokon a hallgatókért Kutató, Fejlesztő és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság(Székhely :8000 Székesfehérvár, Szeredi utca 44.Adószám: 22291561-2-07.Cégjegyzékszám :  07-09-016746)  

Szolgáltatásaink

Célunk megvalósítása érdekében számos szolgáltatással állunk felhasználóink rendelkezésére. Ezek egy része nem kíván adatszolgáltatást, más része egyetlen vagy néhány információ megadásához kötött, míg mások regisztrációt igényelnek.

Minden egyes, általunk kezelt adatra érvényes a jelen adatvédelmi nyilatkozat.

Regisztrált felhasználóinkról nyilvántartunk adatokat.

A regisztráció során a következő személyes adatok megadását kérjük:

 • e-mail-cím (Egy működő email cím. A rendszer minden levelet erre a címre fog küldeni. Ez az email cím nem jelenik meg nyilvánosan, és csak új jelszó kérésnél, illetve feliratkozást igénylő szolgáltatásoknál kerül felhasználásra)
 • jelszó

Felhasználói fiók kialakításához a következő adatok megadását kérjük :

 • teljes név
 • képzési terület
 • születésnap

A fenti adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Amennyiben ahhoz hozzájárulsz, az adatbázisban nyilvántartott információk egy részét a honlapon keresztül megtekinthetővé, böngészhetővé tesszük azon hirdetőink számára, akik valamilyen ajánlatot szeretnének felkínálni a regisztrált felhasználóknak, így Neked is.

Az üzemeltető nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben tudomást szerzünk arról, hogy bármely felhasználónk a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerünkbe, azt haladéktalanul töröljük. A Felsőfokon a hallgatókért közhasznú Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályok megsértéséért a különleges adatokat elhelyező felhasználó regisztrációját is törölje.

Linkek

A felsofokon.hu oldalon számos olyan link van, amely más szolgáltatók oldalaira mutat. Az ajánlott oldalaknál igyekszünk csak olyan linket feltüntetni, illetve tartalomra a figyelmet felhívni, amelyeknek a szolgáltatói a hatályos adatvédelmi jogszabályokat maradéktalanul betartják.

Az összes link közzétételénél nincs lehetőségünk vizsgálni a jogszabályok betartását, kérjük, amennyiben más szolgáltató által üzemeltetett honlap szolgáltatásait kívánod igénybe venni, olvasd el a választott oldalra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot.

A rendszer használatával és az adatbázisban szereplő adatokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek.

Az üzemeltető kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

A regisztráció során szakmai és személyes adatait megadó felhasználó (a továbbiakban Felhasználó) adatlapja hitelesítésével (a rendszer által a megadott e-mail-címre kiküldött linkre klikkeléssel) elfogadja a rendszer használatának szabályait.

A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.

A Felhasználó felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Felhasználó a felelős.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért a Felsőfokon a hallgatókért közhasznú Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendszert nem rendeltetésszerűen használja, a Felsőfokon a hallgatókért közhasznú Nonprofit kft. jogosult a Felhasználó számára nyújtott szolgáltatások felfüggesztésére.

Szerkesztési Feltételek:

Irányelvek és ajánlások szakterület szerkesztéshez és menedzseléshez

 1. A Szerkesztő szakmailag hozzáértőnek érzi magát az oldalon bemutatott témákban, ezért felelősséget tud vállalni az ott megjelenő tartalmak szakmai minőségéért.
 2. A Szerkesztő létrehozhat egy olyan leírást, amelyben röviden ismerteti, milyen témákat mutat be az oldal.
 3. Az oldalnak vonzónak kell lennie az olyan látogatók számára, akik érdeklődnek az általa feldolgozott témák iránt, és az oldalt ismereteik bővítésére kívánják használni.
 4. A Szerkesztő az oldal szakág szerkesztői körének kialakításakor a lehető legnagyobb odafigyeléssel jár el annak érdekében, hogy hozzáértő szakág szerkesztőkkel együttműködve, a teljesség igényére törekedve mutassa be a megjelölt témákat.
 5. Az oldal releváns tartalmakat jelenít meg, azaz szakágak blogbejegyzéseit, amelyek kizárólag az oldal megjelölt témáival foglalkoznak.
 6. A Szerkesztő naponta olyan blogbejegyzéseket emel ki a szakágak oldalairól, melyeket szakmailag relevánsnak tart.
 7. A Szerkesztő naponta ellenőrzi, hogy az oldalon megjelenő szakágak tartalmai valóban az oldal megjelölt témáival foglalkoznak-e. Amennyiben olyan tartalmak jelennek meg az oldalon, melyek nem kapcsolódnak a megjelölt témákhoz, akkor azok törléséről gondoskodik.
 8. Az oldalon nem kerülnek jogvédett tartalmak publikálásra. Amennyiben ez előfordul, akkor azokat a szerkesztő -amint tudomást szerez róla- törli.
 9. Az oldal mindig megfelelő szerkesztettségéről és rendszeresen frissülő tartalmairól a Szerkesztő gondoskodik.
 10. Az oldal maximum 10%-ban tartalmazhat olyan témákat, amelyek bemutatásával más szakterületek oldala is foglalkozik
 11. A Szerkesztő az Általános Szerződési Feltételek 10-es pontjában foglaltakat haladéktalanul betartja.
  1. amennyiben Szerkesztő hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, megtesz minden tőle telhetőt azért, hogy a felsőoktatási intézményének levelezőlistáira kikerüljenek a szakmai területét, szakágát,illetve a blogját népszerűsítő gerillamarketing tartalmak a Felsofokon szakmai blogmagazin főszerksztőségének a segítségével
  2. a Szerkesztő adatbázist készít a témájának megfelelő szakmai szervezetek elérhetőségeiből
  3. a Szerkesztő felveszi a kapcsolatot minden olyan linkkatalógus és linkgyűjtemény szerkesztőjénvel, ahova kiajánlja oldalának linkjét

Megbeszélések és belső képzések

Felsőfokon havi rendszerességgel főszerkesztői megbeszélést szervez, melyek célja a szekterület főszerkesztőinek munkájának összehangolása, és közös tervezés. A főszerkesztő a képzéseken elhangzottakról feljegyzés készít a megbeszélésen kijelölt személy, ami kiküldésre kerül a szerkesztőségnek, és bloggereknek. A információkat szintén irányadóként fogadja el a szerkesztéssel kapcsolatban.

Hírlevelek és rendszerüzenetek kiküldéséről történő rendelkezés

Felhasználóknak hírlevél kiküldésére a regisztrált felhasználóknak csak a Felsőfokon jóváhagyásával lehet.

A Felsőfokon szerkesztősége és üzemeltetője jogosult az összes regisztrált felhasználó részére hírlevél küldésére a felhasználók blogbejegyzéseiből összeállított tartalommal a cikk szerzőinek értesítése mellett.

A Felsőfokon üzemeltetője jogosult reklámok, hirdetések, fizetett PR-cikkek megjelenítésére hírleveleiben.