Főoldal » Környezetvédelmi termékdíj paragrafusokban

Környezetvédelmi termékdíj paragrafusokban

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Úgy érzem a környezetvédelmi termékdíjnak külön bejegyzést kell szentelnem. Mivel még nem foglalkoztam mélyrehatóan a termékdíj rendszerrel, így egy szakmai portált hívtam segítségül.

Tehát az alábbiak olvashatóak a Termékdíj tanácsadó portál honlapján:

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) hatálya alá tartozó kötelezett gazdálkodó alapvető feladata a termékdíjas rendszerbe való, meghatározott határidőn belül és formában történő bejelentkezés.

A bejelentkezés nem jelent mást, mint a jogszabály által előírt adattartalommal, az érintett gazdálkodó kötelezett voltának kinyilatkoztatását.

E meghatározás számos olyan elemet tartalmaz, melyek ismerete elengedhetetlen a bejelentkezés rendszerének megismeréséhez.

Ki tartozik a Ktdt. hatálya alá, mint kötelezett?

A Ktdt. 3. § (2) bekezdése értelmében termékdíj-kötelezettsége keletkezik a termékdíjköteles termék

 • első belföldi forgalomba hozójának vagy első saját célú felhasználójának, ide értve a belföldi előállítású reklámhordozó papír esetén a nyomdai szolgáltatás teljesítését (nyomtatás és átadás) is,
 • belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjének, vagy a saját célú felhasználójának,
 • bérgyártás esetén a bérgyártatónak.

Kötelezettnek tekintendő továbbá a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenység okán keletkező termékdíj-kötelezettséget számlán vagy szerződésben átvállaló, valamint a megfizetett termékdíjat visszaigénylő is.

Megállapítható tehát, hogy a 2012. évi termékdíjas szabályozás értelmében – fentebb – nevesített tevékenységet folytató személyek tekinthetők kötelezettnek, amennyiben e tevékenységüket termékdíjköteles termékkel végzik.

Mely termékek minősülnek termékdíjköteles terméknek?

A Ktdt. 1. § (3) bekezdésének értelmében termékdíjköteles termékeknek az alábbiakban felsoroltak minősülnek:

 1. az akkumulátor;
 2. a csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer;
 3. az egyéb kőolajtermék;
 4. az elektromos, elektronikai berendezés;
 5. a gumiabroncs;
 6. a reklámhordozó papír.

Miyen kötelezettségek terhelik a szabályozás hatálya alá tartozó kötelezettet?

Ktdt. 2. § 29. pontja értelmében termékdíj-kötelezettség a termékdíjköteles termékkel, illetve a termékdíjjal összefüggő

 • bejelentkezési,
 • bejelentési, változás-bejelentési,
 • termékdíj-megállapítási, termékdíj-előleg megállapítási,
 • termékdíj-bevallási, termékdíj-előleg bevallási,
 • termékdíj-fizetési, termékdíj-előleg fizetési,
 • bizonylat kiállítási, -megőrzési, számlamegőrzési, számlán történő feltüntetési,
 • nyilvántartás-vezetési,
 • adatszolgáltatási, ideértve a nem csomagolószerként forgalomba hozott, az e törvényhez tartozó végrehajtási rendeletben meghatározott csomagolószer katalógusban szereplő árukra vonatkozóan is,
 • nyilatkozattételi kötelezettség.

Mint a felsorolásból is látható a termékdíj-kötelezettség fogalma egy sor különböző, egymással mégis összefüggő kötelezettséget foglal magába, melyek között megtalálható a bejelentési és az azzal szorosan összefüggő változás-bejelentési kötelezettség is. Jelen cikk ezen kötelezettségek teljesítéséhez kíván segítséget nyújtani.

Mely időpontban keletkezik a termékdíj-kötelezettség?

A termékdíj-kötelezettség alapvetően a különböző kötelezetti formáknak és jogcímeknek megfelelően különböző időpontban keletkezik.

A termékdíj-kötelezettség keletkezésének fő megvalósulási formája a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozatala vagy első saját célú felhasználása.

Ennek lapján a Ktdt. 5. § (1) bekezdése értelmében a termékdíj-kötelezettség az első belföldi forgalomba hozatal címén a számlán feltüntetett teljesítés napján, míg az 5. § (3) bekezdése alapján saját célú felhasználás címén – különös figyelemmel a törvényben foglalt eltérésekre – fő szabályként a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján keletkezik.

Abban az esetben, ha az első belföldi forgalomba hozatal számlakibocsátás hiányában valósul meg, úgy az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján – vagy mindezek hiányában az ügylet teljesítése napján – keletkezik a termékdíj-kötelezettség.

A Ktdt. 5. § (2) bekezdése a belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében a fő szabálytól eltérő rendelkezést tartalmaz, mely alapján a termékdíj-kötelezettség a terméket elsőként belföldön forgalomba hozó gazdálkodó első vevője által – a továbbértékesítés során – kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján (számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján) vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján keletkezik.

Termékdíj-kötelezettség keletkezésének különös szabályai

A termékdíj-kötelezettség keletkezésének időpontjára jellemző, hogy azt a kötelezett kifejezett nyilatkozatának (döntésének) megfelelően az általános szabályoktól eltérő módon is figyelembe lehet venni.

– saját célú felhasználásA Ktdt. meghatározott esetekben a saját célú felhasználás jogcímén keletkező díjfizetési kötelezettség vonatkozásában meghatározott esetekben az általános szabálytól eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

Így saját célú felhasználás címén a termékdíj-fizetési kötelezettség – fő szabályként annak költségként történő elszámolása napjával ellentétben –

 • a kötelezett jogutód nélküli megszűnése esetében legkésőbb a végelszámolás utolsó napján;
 • termékdíjköteles termék mennyiségében bekövetkezett, a törvény végrehajtási rendeletében meghatározott elszámolható hiányt meghaladó hiány és a termékdíjköteles termék megsemmisülése esetén a leltárhiány, vagy a termékdíjköteles termék megsemmisülése tényéről felvett okirat alapján, annak könyvelése napján keletkezik.

– készletre vételA készletre vétellel történő termékdíj-fizetési kötelezettség is egy, a kötelezett által választható jogcím, melynek célja a kötelezett adminisztrációs terheinek csökkentése, a termékdíjas szabályozás támasztotta feltételeknek való egyszerűbb módon történő megfelelés lehetőségének elősegítése és megteremtése.

A Ktdt. 6. § (1) bekezdése adja meg a felhatalmazást a kötelezett számára arra, hogy tárgyévtől fennálló termékdíj-kötelezettségét a termékdíjköteles termék készletre történő felvételének napján (készletre vétel) keletkeztesse.

Figyelem! A kötelezett a termékdíj-kötelezettsége keletkezésének időpontját a tárgyéven belül nem változtathatja meg!

Milyen szabályok vonatkoznak a bejelentés megtételére?

A Ktdt.-ben megfogalmazott szabály szerint a kötelezettet, a képviselőt és a pénzügyi képviselőt az állami adó- és vámhatóság az általa adott azonosító (VPID) szám alapján veszi nyilvántartásba és tartja nyilván.

Tehát, a korábbi évek gyakorlatával szakítva, 2012. évtől megszűnt a GLN szám termékdíjas rendszerben való alkalmazásának kötelezősége! Ennek megfelelően a korábban tett bevallások önellenőrzése, elmulasztott bevallási és bejelentési kötelezettség pótlása esetén sem kötelező a GLN szám alkalmazása.

Általános szabályok szerint a kötelezett a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységéről a vámhatóságnak annak megkezdésétől számított 15 napon belül köteles bejelentést tenni, továbbá nyilatkozni arról, ha a termékdíj-kötelezettségét egyéni hulladékkezelést teljesítőként vagy termékdíjátalány-fizetésre jogosultként kívánja teljesíti.

Az egyéni hulladékkezelés teljesítését választó kötelezettekre vonatkozóan azonban újabb eltérő rendelkezést tartalmaznak az átmeneti rendelkezések, melyek értelmében az egyéni hulladékkezelés teljesítését választó kötelezett ez irányú döntését 2012. január 15-ig jelentheti be. E határidő elmulasztása a jogintézmény jogszerű alkalmazhatósága tekintetében jogvesztő erejű.

Figyelem! Az egyéni hulladékkezelést teljesítőnek a nyilatkozatát termék- és anyagáramonként – évente – kell megtennie.

A kötelezettnek, a bejelentésének megtétele óta bekövetkezett bármely termékdíj-kötelezettségre kiható változást, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelentenie (változás-bejelentés). Ilyen lehet például anyagáramban/termékpályában való érintettség változása. (Nem kell külön bejelenteni azon adatokat, amelyeknek változásáról a cégbíróság, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv külön jogszabály alapján az állami adóhatóságot értesíti.)

A bejelentés teljesítésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések

Fentiektől eltérő szabályozást tartalmaznak a Ktdt. valamint annak végrehajtására kiadott 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) átmeneti rendelkezései. Az átmeneti rendelkezések célja az új szabályozásra történő zökkenőmentes áttérés biztosítása.

Az általános szabályoktól eltérően mind a 2012. évben kötelezetté váló új, mind pedig a korábbi hatályos szabályozás alapján kötelezettnek minősülő gazdálkodó termékdíjas rendszerbe való bejelentkezésének határideje egységesen 2012. április 20. (Értelemszerűen az általános szabályok szerint – 15 napon belül – kell bejelentését megtennie annak a gazdálkodónak, akiknek 2012. április 20. napját követően keletkezik a termékdíj-kötelezettsége.)

Ide vonatkozó jogszabályok:

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

343/2011. (XII.29.) Kormány rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.