Főoldal » Alapkutatások támogatása

Alapkutatások támogatása

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A pályázat célja kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások, továbbá a tudományos utánpótlás nevelésében kiváló tudósok által vezetett, nemzetközileg is elismert tudományos műhelyek, illetve fiatal kutatók támogatása.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága
pályázatot hirdet alapkutatások támogatására

A pályázat általános feltételei
Csak alapkutatási témákkal lehet pályázni. A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal (oklevéllel) kell rendelkeznie és magyarországi kutatóhelyhez kell kötődnie. Egy pályázó egyidejűleg legfeljebb két OTKA által támogatott kutatásban lehet kutatásvezető. A pályázó kutató(k)nak a pályázatban nyilatkozniuk kell az összes érvényben lévő támogatásukról és folyamatban lévő más pályázataikról. Egy kutató több pályázatnak is lehet résztvevője, amelyet ezen hirdetmény alapján nyújtanak be, de csak egynek lehet vezető kutatója. A pályázathoz – éves bontásban is – csatolni kell a megvalósítandó kutatás programját, pénzügyi tervét, várható eredményeit, a részt vevő kutatók eddigi tevékenységének leírását. A 2006-2010. között OTKA-támogatásban részesült pályázóknak a támogatott kutatásban elért eddigi eredményeit az értékelésnél figyelembe veszik.

Pályázható juttatások
A pályázaton elnyert támogatás fordítható kutatási költségek fedezésére, a kutatásban alkalmazni tervezett kutató(k) (doktoranduszok, doktorjelöltek, posztdoktorok), illetve a kutatáshoz szorosan kapcsolódó, annak eredményességéhez feltétlenül szükséges más résztvevők munkabérére, műszerek, berendezések, kutatási segédeszközök beszerzésére, nemzetközi tudományos kapcsolatok fenntartására, kutatási eredmények konferencián történő ismertetésére, illetve a kutatási eredmények publikációs költségeire. A fogadó intézményt – általános költségekre (rezsi) – a kutatási támogatási összeg 10%-a, és kizárólagosan tudományos információk beszerzésére (könyvtár, adatbázis) a támogatási összeg további 5%-a illeti meg. A támogatási összeg további 5%-áig a vezető kutató rendelkezése alapján a kutatással kapcsolatos egyéb (telefon, Internet-használat, irodai adminisztráció) rezsi jellegű költségek is elszámolhatók.

A pályázat értékelése
A beérkezett pályázatokat az OTKA bizottságai a következő főbb szempontok szerint értékelik: a pályázati program alapkutatás jellege, tudományos jelentősége, újszerűsége, a várható eredmények, tudományos és társadalmi hasznosításuk, a kutatás személyi feltételei, garanciái, a kutatás intézményi, tárgyi, módszertani feltételei, a kért támogatás pénzügyi indokoltsága és realitása, a tervezett kutatói munkaidő ráfordítás, az eddigi tudományos eredmények (közlemények, hivatkozások), az utóbbi 5 évben lezárult vagy folyamatban lévő OTKA kutatások során elért eredmények. Előnyben részesülnek a nemzetközileg is jelentős alapkutatások, az új eljárások és módszerek kidolgozása, a csoportos munkák és a fiatal kutatók bevonása, társadalomtudományban a forrásfeltáró kutatások és a monográfiák írása.
Támogatás kérhető nemzetközi együttműködésben végzett kutatási programokra is. Fontos szempont a beadott pályázati munkaterv, költségterv, várható eredmények, munkaidő ráfordítás realitása és arányossága.

A pályázat benyújtása
Pályázni a 2011. évre kialakított elektronikus pályázati felületen lehet, amely a kitöltési útmutatóval együtt az OTKA honlapján (http://www.otka.hu) várhatóan 2011. január 17-én lesz elérhető. A támogatott kutatások kezdete – az OTKA költségvetési támogatásának függvényében – 2011. szeptember 1. és 2012. április 1. között lehetséges.
A pályázatot elektronikusan kell benyújtani és a már benyújtott pályázat kinyomtatott, aláírásokkal és bélyegzővel ellátott példányát is el kell juttatni az OTKA Irodába.

Az elektronikus példányt az OTKA honlapján közzétett eljárással, az OTKA Irodától kapott felhasználói névvel és jelszóval 2011. január 17-étől kezdődően lehet benyújtani. Az elektronikus beadás, amely csak az intézményi jóváhagyást követően lesz érvényes, végső határideje várhatóan 2011. február 28. és 2011. március 2. között lesz, a határidőt az egyes pályázattípusokra az OTKA honlapon közzétett határidő-táblázatban fogjuk nyilvánosságra hozni. Minden esetben a határidő az adott nap (középeurópai idő) 24:00 óráját jelenti, amikor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását.

A nyomtatott példányt eredeti aláírásokkal, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, postán keresztül, ajánlott küldeményként, legkésőbb 2011. március 9-i dátumú postabélyegzővel feladva kell beküldeni. (Levélcím: 1476 Bp. 100. Pf. 289, Csomagcím: 1093 Budapest, Czuczor u. 10.). A küldeményre kérjük ráírni a pályázattípus jelét: OTKA-K, OTKA-PD, OTKA-NK vagy OTKA-NF pályázat. A pályázat feladását igazoló postai szelvényt kérjük megőrizni.

A honlapon elektronikusan, kutatói véglegesítés vagy intézményi jóváhagyás nélkül benyújtott, illetve határidőn túl feladott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatok bírálatára nem kerül sor. A pályázat értékelése az elektronikus példány felhasználásával történik. A pályázatok elbírálása várhatóan 2011 júniusában lezárul.

Pályázható kategóriák:
I. KUTATÁSI PÁLYÁZAT
A kutatási pályázatok futamideje legfeljebb 4 év.

(A) Kutatási pályázat (jele: K):
A kutatási költségekre megpályázható összeg alsó határa évi 0.5 M Ft, felső határa átlagosan évi 6 M Ft, amely egy adott évben nem haladhatja meg a 8 M Ft-t. Teljes munkaidejű kutatói alkalmazás, és/vagy jelentős eszköz,
m
űszerbeszerzés esetén a megpályázható összeg felső határa átlagosan évi 10 M Ft. Ebben az esetben a többlet kizárólag a kutatói alkalmazásra és/vagy az első évben beszerzett eszközre, műszerre tervezhető.
(B) Nagy költségű kutatási pályázat (NK)
Ebbe a kategóriába tartozik minden kutatási pályázat, amelynek költségei a fenti bekezdésben megadott korlátok bármelyikét meghaladják. Megalapozatlan, vagy túlzó költségtervű pályázat nem támogatható. Az NK pályázatokat tudományterületi interdiszciplináris szakértői bizottságok értékelik.

II. FIATAL KUTATÓI PÁLYÁZAT
A pályázatot 40 év alatti (társadalomtudományi kutatások esetén 45 év alatti), a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal (oklevéllel) rendelkező kutató adhat be. (A korhatár a szülési szabadságon, és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával emelhető, maximum 5 évvel.) A pályázónak vállalnia kell, hogy ha egyetemi oktató, vagy közművelődési intézmény alkalmazottja, akkor munkaideje 70%-ában, ha főhivatású kutató, akkor munkaideje 80%-ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik.

(A) Fiatal kutatói pályázat ( PD)
A három formában pályázható posztdoktori (PD) támogatás céljai (i) fiatal kutatók segítése önálló tudományos programjuk elindításában, (ii) külföldről hazatérők itthoni munkakezdésének segítése, (iii) OTKA által már támogatott, kiemelkedően sikeres projektekben fiatal kutatók részvételének biztosítása. Posztdoktori pályázatot PhD fokozatot 8 éven belül szerzett kutató adhat be. (A PhD megszerzését követő 8 év időszak a szülési szabadságon, és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával emelhető, maximum 5 évvel.)

Támogatás igényelhető:
(PD-1) önálló, ígéretes kutatási projektre maximum 3 évre, alsó határa évi 0,5 M Ft, felső határa évi 4 M Ft, vagy
(PD-2) a pályázó posztdoktori alkalmazására maximum 3 évre (a munkabér havi összege bruttó 260 ezer Ft és törvényben meghatározott járulékai), vagy (PD-3) kutatási projektre és alkalmazásra együttesen, maximum 3 évre, évi maximum 4 M Ft kutatási projektre, valamint havi bruttó 260 ezer Ft munkabérre és járulékaira.

Jelentős eszköz vagy műszerbeszerzés esetén a megpályázható kutatási összeg felső határa átlagosan (a munkabéren felül) évi 5 M Ft, ebben az esetben a többlet kizárólag az első évben beszerzett anyagra, eszközre, műszerre tervezhető.
Az OTKA szabályai szerint egy kutató egy-egy alkalommal nyerhet el fiatal kutatói projekt (PD) támogatást és posztdoktori álláspályázatot, tehát e pályázatban csak az kaphat projekt támogatást (1. és 3.), aki a doktori fokozat elnyerése óta még nem volt OTKA-támogatott kutatás vezetője és csak az nyerhet posztdoktori alkalmazást (PD-2. és 3.), aki korábban még nem nyert OTKA posztdoktori (PD) álláspályázatot. Kutatási projekttámogatást nem igénylő pályázónak is ismertetni kell a munkatervét és azt, hogy annak megvalósításához a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. (A más – OTKA, intézményi vagy nemzetközi – pályázattal támogatott projektekre megajánlott FTE-et és a PD-2-re megadott FTE-t az összegzett FTE számításánál nem kell összeadni, a kettő közül a nagyobbik számít.) A kutatási projektre kért támogatások elbírálásában fontos szerepet kap a kitűzött célokkal arányos, részletesen kidolgozott és indokolt költségterv értékelése. Az alkalmazást elnyerő pályázók a támogatás idejére a fogadó kutatóhellyel teljes munkaidejű, határozott idejű munkaviszonyt létesítenek. Az OTKA posztdoktori alkalmazás időszaka alatt – Bolyai Ösztöndíj kivételével – más állami vagy alapítványi ösztöndíjban a támogatott nem részesülhet. A projekt – különösen indokolt (gyermekszülés, gyermekgondozás, súlyos betegség stb.) esetet kivéve – nem szakítható meg. A pályázó munkatervben vállalt tevékenységéhez szorosan kapcsolódó külföldi munka összesen maximum 6 hónap időtartamra, az OTKA-val történt előzetes egyeztetést követően, engedélyezhető a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva. Az alkalmazásra beadott pályázatok elbírálása során a pályázó személyes meghallgatására is sor kerülhet.
(B) Nagy költségű fiatal kutatói pályázat (NF)

A pályázat nemzetközi ismertséggel rendelkező fiatal kutatók támogatására szolgál önálló – új – kutatócsoport létrehozására.
Az NF típusú pályázatot a PhD a fokozat megszerzését követően legalább 2 éves kutatói tapasztalattal rendelkező fiatal kutató pályázhatja meg. A pályázat futamideje maximum 4 év, költségterve tartalmazhat a vezető kutató számára az életkornak és képzettségnek megfelelő munkabért.

A pályázat nyelve
A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Az egyes pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az OTKA – külön kérésre – előzetesen engedélyezte, mert ezek kutatási programját a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni. A kérelmet és az indoklást a pályázat megírása előtt, de legkésőbb 2011. január 31-ig elektronikus postával kell eljuttatni az OTKA Irodába. Az illetékes kollégium elnöke engedélyezheti a magyar nyelvű pályázat beadását, előzetes engedély nélkül beadott magyar nyelvű pályázat nem kerül értékelésre.

Pályázati menetrend:
hirdetmény megjelenése 2010.december 20.
elektronikus pályázat készítése 2011. január 17-től
elektronikus benyújtás határideje 2011. február 28.- 2011. március 2. között
(pályázattípustól függően)
postai feladás végső határideje 2011. március 9.
hungarikum kérelem 2011. január 31.
zsűri döntés 2011. május
kollégiumi döntés, NK értékelés 2011. június
OB döntés 2011. július
projekt kezdés 2011. szeptember 1. – 2012. április 1.

pályázati felhívás
pályázati útmutató

Forrás: Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázatot hirdet alapkutatások támogatására

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.