Főoldal » Építészeti és örökségvédelmi pályázat

Építészeti és örökségvédelmi pályázat

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A pályázat célja: hazai és nemzetközi építészeti (város-, táj-, kert-, belsőépítészeti), valamint kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatása.
A támogatás formája: valamennyi altémánál vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Pályázatot benyújtani az alábbi 9 témakörben lehet:

1. Alkotói támogatásra
Altéma kódszáma: 3202
Kézirat megírására:
– a magyar építőművészet, örökségvédelem jelenének és közelmúltjának kutatása,
– neves magyar építészek, műemlékvédelemmel foglalkozó szakemberek, régészek életrajzának megírása,
– új összefüggéseket felszínre hozó építészetelméleti, kulturális örökségvédelmi írások létrehozása,
– építészettel, örökségvédelemmel foglalkozó kritikai tanulmányok megírása,
– építészeti környezetkultúra és kulturális örökségvédelem alap- és középfokú oktatáshoz magas színvonalú segédanyag elkészítése (kiemelt szempont!),
– az építészeti, műemlékvédelmi, régészeti ismeretek felsőfokú oktatásának színvonalemelését szolgáló, hiánypótló szakirodalom elkészítése,
– a magyar építőművészet és örökségvédelem meghatározó értékeinek bemutatása,
– a kortárs építészet, a műemlékvédelem és régészet új, jelentős eredményeit, módszereit bemutató tanulmányok megírása.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 millió Ft.
Igényelhető támogatás: havi 60 000 Ft, legfeljebb 8 hónap időtartamra.

A pályázók köre: Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. Közös kutatási projekten dolgozók szintén egyénileg nyújthatják be pályázatukat, és az értékelés is külön-külön történik.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. március 1.-2013. február 28.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás, a megítélt összeg két részletben történő folyósításával.

Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát is -, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a “Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem ír elő.

Támogatás kérhető (jogcím):
– alkotói támogatás (személyi jellegű kiadás).

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
– a megírandó kézirat részletes szinopszisát a megítéléshez szükséges illusztrációval ellátva (maximum 4 oldal + maximum 20 illusztráció),
– a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő “adatlap azonosító” (A….N…..) számot.
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– a téma újszerűsége,
– a megírandó kézirat hiánypótló jellege,
– a feldolgozandó téma aktualitása.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
– a kézirat egy példányát.

2. Hazai és nemzetközi építészeti, műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására
Altéma kódszáma: 3208
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40 millió Ft.
Igényelhető támogatás: az összköltségvetés maximum 85%-a.
A pályázók köre: Pályázatot a rendező szerv, szakmai szervezet nyújthat be.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. március 1.-2013. február 28.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Nevezési díjösszege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is -, a nevezési díj mértéke 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a “Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 15%-a.
Saját forrás a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdése aa), ab), ac) pontjai alapján kerülhet meghatározásra.
A megítélt támogatásról és az előírt önrészről (meglévő saját forrás) együttesen kell elszámolni. A saját forrást a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1. pontjában fel kell tüntetni.

Támogatás kérhető (jogcímek) – kivéve a filmszakmai tárgyú rendezvények:
– előadói, fordítói tiszteletdíj,
– szinkrontolmácsolás,
– bérleti díj (terem, eszköz),
– szakmai anyagköltség,
– installáció,
– utazási költség,
– szállásköltség,
– szállítási költség,
– biztosítás.

Publikáció (plakát, meghívó, katalógus, eseményhez kapcsolódó kiadvány) megjelentetése esetén támogatás kérhető (jogcímek):
Hagyományos megjelentetés esetén:
– szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzői jogdíj,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium,
– nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre: o szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
o kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
o képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
o korrektúra,
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás).
CD-n, vagy DVD-n történő megjelentetés esetén:
– szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzői jogdíj,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium,
– előkészítési munkák az alábbi jogcímekre: o szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
o képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
o korrektúra,
– gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltség, borító előállítási és csomagolási költség, nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

Filmszakmai tárgyú rendezvények esetében az oktatási és kulturális miniszter 25/2008 (VIII.8.) OKM rendelete Mellékletében foglaltak szerint támogatás kizárólag az alábbi kiadásokra kérhető (jogcímek):
– utazási költség,
– szállásköltség,
– a meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíja,
– (terem)bérleti díjak,
– reklám- és pr-költségek,
– kiadványok nyomdaköltségei.
Filmszakmai tárgyú rendezvények esetében az összes támogatás maximális mértéke a teljes költségvetés 80%-a lehet, az erről szóló nyilatkozatot csatolni kell a pályázathoz.
Meg kell továbbá jelölnie a pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködőket, illetve fel kell sorolnia az általuk megvalósítandó tevékenységek körét.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
– témaleírást, melynek tartalmaznia kell a tervezett rendezvény pontos időpontját, helyét és programját (maximum 4 oldal),
– részletes költségvetést,
– a rendezvénynek helyszínt biztosító szervezet befogadó nyilatkozatát,
– a nevezési díj befizetéséti igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő “adatlap azonosító” (A…..N…..) számot.
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– a témaválasztás aktualitása, értékközpontúsága,
– a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása (többnyelvű kiadvány, határon túli programok),
– minél szélesebb közönség megszólítása,
– a pályázat szakmai igényessége,
– a rendezvény szakmai jelentősége.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak nyomtatott és elektronikus formában is tartalmaznia kell:
– a rendezvény részletes programját,
– a megnyitó beszédek, esetleges előadások szövegét,
– fotódokumentációt,
– a rendezvénnyel kapcsolatos kiadványokat,
– az esemény sajtóvisszhangjának dokumentálását,
– a pályázat eredményességének, megvalósításának mutatóit: a kapcsolódó kiadványok példányszáma, résztvevők száma, alrendezvények száma, időtartam, látogatók száma.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
– az eredeti, érvénytelenített bizonylatokról készített, hitelesített másolatokat,
– a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének, vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
– a megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

3. Hazai és nemzetközi építészeti, műemlékvédelmi és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására
Altéma kódszáma: 3204
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 millió Ft.
Igényelhető támogatás: az összköltségvetés maximum 85%-a.

A pályázók köre: Pályázatot szakmai szervezetek, szakmai szervezetek által delegált személyek, magánszemélyek nyújthatnak be, utóbbi esetben egy szakmai szervezet írásos ajánlásával. A kollégium kizárólag előadással, prezentációval, poszterrel, vagy erre vonatkozó felkéréssel rendelkező, illetve nemzetközi szakmai szervezet vezetői tanácskozásán részt vevő, tisztségviselő pályázókat támogat!

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. március 1.-2013. február 28.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Nevezési díj összege/ mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – a nevezési díj mértéke 500 000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a “Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem ír elő.

Támogatás kérhető (jogcímek):
– részvételi díj,
– utazási költség,
– szállásköltség.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
– a rendezvény pontos időpontjának, helyének és programjának leírását,
– hivatalos meghívólevelet, vagy a kitöltött és elküldött jelentkezési lap másolatát,
– az előadás, prezentáció, poszter címét, témáját,
– nemzetközi szakmai szervezet vezetői tanácskozásának tervezett programját,
– a pályázó tisztségviselésének (ha van ilyen) igazolását,
– a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő “adatlap azonosító” (A…… N…….) számot.
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– az előadás, prezentáció, poszter aktualitása, értékközpontúsága,
– minél szélesebb közönség megszólítása,
– a részvétel szakmai indokoltsága,
– a pályázat szakmai igényessége,
– a rendezvény szakmai jelentősége.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
– a rendezvény tematikáját, programját, előadói felsorolását,
– a pályázó előadásának, prezentációjának, vagy poszterének tartalmát,
– a rendezvény és az azon történő szereplés értékelését.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
– az eredeti, érvénytelenített bizonylatokról készített, hitelesített másolatokat,
– a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének, vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
– a megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

4. Nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét támogatására
Altéma kódszáma: 3214
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8 millió Ft.
Igényelhető támogatás: a befizetendő tagdíj összege.
A pályázók köre: Pályázatot nemzetközi építőművészeti és örökségvédelmi szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. január 1.-2012. december 31.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – a nevezési díj mértéke 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a “Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem ír elő.

Támogatás kérhető (jogcím):
– nemzetközi tagdíj

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
– a tagság igazolását,
– a 2011. évi tagdíjbefizetés igazolását,
– a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.
Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő “adatlap azonosító” (A…… N……) számot.
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
– a 2012. évi tagdíj befizetésének igazolását.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
– az eredeti, érvénytelenített bizonylatokról készített, hitelesített másolatokat.

5. Az építészet, műemlékvédelem és régészet közéleti szerepe növelésének, széles körű megismertetésének támogatására, kortárs magyar építészeti, műemlékvédelmi, régészeti alkotásoknak és alkotóiknak médiában történő bemutatásával
Altéma kódszáma: 3232

Pályázni lehet: napi- és hetilapok, rádió- és tv-adások azon kulturális produktumainak támogatására, melyek rendszeres rovatok, műsorok keretében a kortárs építészetnek, a műemlékvédelemnek, a régészetnek, mint kultúránk meghatározó részének közüggyé tételét segítik.
A rendelkezésre álló tervezett keret összeg: 16 millió Ft.

A pályázók köre: Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nyújthatnak be.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. március 1.-2013. február 28.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – a nevezési díj mértéke 500 000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a “Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem ír elő.

Támogatás kérhető (jogcímek):
Hagyományos megjelentetés esetén:
– szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzői jogdíj,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztői honorárium.

Rádió- és tv-adások megvalósítása esetén:
– honorárium (szerző, forgatókönyvíró, rendező, építészeti-, műemlékvédelmi-, régészeti szakértő),
– utazási költség,
– szállásköltség.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.
Meg kell továbbá jelölnie a pályázott program megvalósításába bevonandó közreműködőket, illetve fel kell sorolnia az általuk megvalósítandó tevékenységek körét.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
– témaleírást,
– részletes költségvetést,
– a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő “adatlap azonosító” (A…… N……) számot.
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– szakmai és közéleti aktualitás, rendszeresség, gyakoriság,
– szakmakritikai tartalom,
– az ifjúság és laikus közönség vizuális, építészeti és értékvédelmi nevelése,
– az önrész vállalásának mértéke.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
– a megjelenés adatait (a megjelenés és sugárzás időpontjait és számát),
– a megjelent szöveg, illetve elhangzott műsor másolatát megfelelő adathordozón (CD, videó, vagy DVD),
– az esetleges sajtóvisszhangot (kritikát és recenziót).

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
– az eredeti, érvénytelenített bizonylatokról készített, hitelesített másolatokat,
– a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének, vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
– a megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

6. Kétfordulós pályázat most épülő, vagy felújítás alatt lévő közösségi (művelődési, oktatási, önkormányzati, egyházi stb.) épületekre és/vagy annak tereibe készülő iparművészeti alkotások létrehozásának támogatására
Altéma kódszáma: 3229
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1 millió Ft.
Igényelhető támogatás: maximum 500 000 Ft.

A pályázók köre: Pályázatot olyan tulajdonosok, vagy tulajdonosi jogkörrel felhatalmazott üzemeltetők nyújthatnak be, akik szeretnék, hogy épületeikbe iparművészeti alkotás kerüljön, és vállalják, hogy a szakszerű megvalósítás érdekében együttműködési megállapodást kötnek építészekkel, építészeti irodákkal (lásd: pályázathoz szükséges dokumentációk melléklete). Pályázhatnak közösségi épületek tulajdonosai – vagy tulajdonosi jogokkal felruházott üzemeltetők – az általuk felkért építésszel, vagy építész irodával együtt.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. április 1.-2013. június 30.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát is -, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a “Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem ír elő.

Támogatás kérhető (jogcímek):
– építész tiszteletdíja (program, terv-mellékletek),
– fénymásolás,
– fotó,
– dokumentálás.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
– a kívánatos iparművészeti alkotás vázlatos ismertetését, műfaját, funkcióját (ha szükséges), méretét, darabszámát,
– az iparművészeti alkotás építész által javasolt – és a tulajdonos által jóváhagyott művészeti programját (különös tekintettel az alkotás és az épület összhangjára),
– tételes költségvetés előirányzatot,
– az alkotás környezetének építészeti tervdokumentációját (alaprajzok, falnézetek, távlati rajzok, tenderek, fotók),
– szerkezeti rajzokat, statikai-, gépészeti szakvéleményt (amennyiben szükséges),
– tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot,
– tulajdonosi nyilatkozatot a költségvállalásról (ha szükséges, lásd: költségvállalási nyilatkozat!),
– a nevezési díj befizetéséti igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő “adatlap azonosító” (A….. N…..) számot.
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– az épület és a helyszín mennyiben felel meg a tervezett iparművészeti alkotás létrehozására,
– az épület mennyire biztosítja az iparművészeti alkotás hosszú távú fennmaradását.

Az elbírálás menete:
E felhívás a pályázat első fordulója, célja a létrehozandó iparművészeti alkotás helyének és funkciójának (cél, méret, darabszám stb.) meghatározása. Az első fordulóban a helyszín kiválasztása történik.
A pályázatok közül az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma maximum 5 pályázatot választ ki!
A Vizuális Művészetek Kollégiuma részéről az ülésen – tanácskozási joggal – 2 fő vesz részt.
A nyertes pályázatok építész résztvevőinek a második fordulóban sikeresen szereplő iparművésszel (művészekkel) együtt kell működniük.
A második fordulóban a kiválasztott épületekre(be) az iparművészek alkotásainak elhelyezése történik, az első forduló dokumentációja alapján (pl.: üvegablakok, kerámia, textil, fém faliképek, plasztikák, tűzzománc alkotások stb.).
A Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírandó második forduló pályázatára nyertes pályázatonként maximum 3 millió Ft áll rendelkezésre.
Amennyiben már az első forduló alapján valószínűsíthető, hogy a létrehozandó alkotás költségei meghaladják ezt az összeget, a különbözet vállalására (illetve annak nagyságrendjére) a tulajdonosnak a költségvállalásról nyilatkoznia kell!

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
– szakmai beszámolóként a kollégium elfogadja a pályázathoz csatolt tervdokumentációt.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
– az eredeti, érvénytelenített bizonylatokról készített, hitelesített másolatokat,
– a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének, vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
– a megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

7. Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására
Altéma kódszáma: 3235
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 200 millió Ft.
Igényelhető támogatás: maximum 13 millió Ft.

A pályázók köre: Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. április 1.-2013. december 31.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás. A támogatás utalása (részelszámolás esetén maximum 2 részletben) a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtását, valamint az NKA Igazgatósága által felkért szakértő helyszíni szemléjéről készülő szakértői vélemény becsatolását követően történik.

Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – a nevezési díj mértéke 500 000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a “Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 50%-a.
Saját forrás a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdése aa), ab), ac) pontjai alapján kerülhet meghatározásra.
A megítélt támogatásról és az előírt önrészről (meglévő saját forrás) együttesen kell elszámolni. A saját forrást a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1. pontjában fel kell tüntetni.

Támogatás kérhető (jogcímek):
– építőipari és restaurálási költségek,
– műszaki ellenőr díjazása,
– tervezői művezetés,
– régészeti érintettség esetén a kapcsolódó régészeti feltárás költségei.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
– a tervezett munka leírását, az érintett objektum bemutatását (leírás, jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4-es oldalon),
– műemlékek állagmegóvására, helyreállítására vonatkozó betétlapot,
– 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lapot,
– ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos(ok) írásos hozzájárulását,
– építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt (nagyobb terjedelem esetén a műleírás és a jellemző tervlapok),
– építési/restaurálási engedélyt, valamint annak jogerőre emelkedéséről szóló határozatot (ha a pályázat benyújtásakor a jogerő még nem áll rendelkezésre, akkor legkésőbb a szerződés megkötéséig pótolni kell – azonban a még nem jogerős engedélyt ebben az esetben is csatolni kell!),
– régészeti érintettség esetén: a szükséges kapcsolódó régészeti feltárásokra vonatkozó feltárási engedélykérelem benyújtását igazoló okiratot,
– munkanemenkénti tételes költségvetést, az ellenőrizhetőség és összehasonlíthatóság érdekében TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer, vagy azzal egyenértékű költségvetés-készítő program alkalmazásával,
– a legalább 50% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
– a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.

Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő “adatlap azonosító” (A…… N……) számot.
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– pályázó és a környezet rászorultsága, hátrányos helyzete,
– a program értéke és megvalósításának realitása,
– az elérendő cél mérhetősége,
– a költségvetés realitása,
– a pályázat megalapozottsága, igényessége.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolnak tartalmaznia kell:
– az elvégzett munka leírása,
– fotódokumentáció a megvalósítás közbeni és utáni állapotról,
– karbantartási terv, amely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással megvalósított felújítás/restaurálás jó karban tartásához/állagvédelméhez szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések tervezett ütemezését,
– építési tevékenység esetén: az építési napló másolata, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselője, a tervező, az építtető, az építtető műszaki ellenőre és a kivitelező állásfoglalását tartalmazó átadás-átvételi jegyzőkönyv, a külön jogszabályban előírt minőségi tanúsítványokkal, jótállási nyilatkozatokkal együtt,
– restaurálás esetén: a restaurálási dokumentáció, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselőjének állásfoglalása,
– régészeti érintettség esetén: a jelentés és a feltárási dokumentáció hiánytalan leadását igazoló KÖH nyilatkozat.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
– az eredeti, érvénytelenített bizonylatokról készített, hitelesített másolatokat,
– a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének, vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
– a megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

8. Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására
Altéma kódszáma: 3236
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50 millió Ft.
Igényelhető támogatás: maximum 7 millió Ft.

A pályázók köre: Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő, veszélyeztetett ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. április 1.-2013. december 31.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás. A megítélt támogatás 50%-a a szerződés megkötését követően kerül átutalásra (kivéve, ha a teljes program csak a 2013. évben valósul meg), további 50%-a a pályázati cél megvalósítását követően, a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtása, valamint az NKA Igazgatósága által felkért szakértő helyszíni szemléjéről készülő szakértői vélemény becsatolása után történik.

Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – a nevezési díj mértéke 500 000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a “Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!
A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 10%-a.
Saját forrás a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdése aa), ab), ac) pontjai alapján kerülhet meghatározásra.
A megítélt támogatásról és az előírt önrészről (meglévő saját forrás) együttesen kell elszámolni. A saját forrást a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1. pontjában fel kell tüntetni.

Támogatás kérhető (jogcímek):
– építőipari kivitelezési költségek,
– műszaki ellenőr díjazása,
– tervezői művezetés,
– régészeti érintettség esetén a kapcsolódó régészeti feltárás költségei.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
– a tervezett munka leírását, az érintett objektum bemutatását (leírás, jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4-es oldalon),
– műemlékek veszély-elhárítására vonatkozó betétlapot,
– 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lapot,
– ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos(ok) írásos hozzájárulását,
– a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, vagy az illetékes építésügyi hatóság veszély-elhárításra és/vagy jó karban tartásra kötelező, 2011. január 1. után kelt hatósági kötelezését,
hatósági kötelezés hiányában: a műemlék épületre vonatkozó, annak életveszélyes állapotát rögzítő, bejegyzett építésügyi igazságügyi szakértő által készített és aláírt, 2011. január 1. után kelt igazságügyi szakértői véleményt,
hatósági kötelezés hiányában: építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt (nagyobb terjedelem esetén a műleírás és a jellemző tervlapok),
hatósági kötelezés hiányában: építési engedélyt, valamint annak jogerőre emelkedéséről szóló határozatát (ha a pályázat benyújtásakor a jogerő még nem áll rendelkezésre, akkor legkésőbb a szerződés megkötéséig pótolni kell – azonban a még nem jogerős engedélyt ebben az esetben is csatolni kell!),
– régészeti érintettség esetén: a szükséges kapcsolódó régészeti feltárásokra vonatkozó feltárási engedélykérelem benyújtását igazoló okiratot,
– munkanemenkénti tételes költségvetést, az ellenőrizhetőség és összehasonlíthatóság érdekében TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer, vagy azzal egyenértékű költségvetés-készítő program alkalmazásával,
– a legalább 10% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
– a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolata.

Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő “adatlap azonosító” (A…… N……) számot.
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– a pályázó és a környezet rászorultsága, hátrányos helyzete,
– a program értéke és megvalósításának realitása,
– az elérendő cél mérhetősége,
– a költségvetés realitása,
– a pályázat megalapozottsága, igényessége.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
– az elvégzett munka leírása,
– fotódokumentáció a megvalósítás közbeni és utáni állapotról,
– karbantartási terv, amely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza a támogatással megvalósított veszélyelhárítás ismertetését, a helyreállítás folytatásához és a műemlék további jó karban tartásához/állagvédelméhez szükséges intézkedéseket, valamint az intézkedések tervezett ütemezését,
– építési tevékenység esetén: az építési napló másolata, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselője, a tervező, az építtető, az építtető műszaki ellenőre és a kivitelező állásfoglalását tartalmazó átadás-átvételi jegyzőkönyv, a külön jogszabályban előírt minőségi tanúsítványokkal, jótállási nyilatkozatokkal együtt,
– restaurálás esetén: a restaurálási dokumentáció, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal képviselőjének állásfoglalása,
– régészeti érintettség esetén: a jelentés és a feltárási dokumentáció hiánytalan leadását igazoló KÖH nyilatkozat.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
– az eredeti, érvénytelenített bizonylatokról készített, hitelesített másolatokat,
– a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének, vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
– a megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

9. Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának és állagmegóvásának támogatására
Altéma kódszáma: 3234
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30 millió Ft.
Igényelhető támogatás: Feltárásra igényelhető támogatás maximális összege 4 millió Ft, régészeti bemutatóhely esetén helyreállításra, állagmegóvásra és kialakításra további maximum 4 millió Ft.

A pályázók köre: Pályázhatnak a hatályos jogszabályok alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények.
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. április 1.-2013. december 31.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás. A megítélt támogatás 50%-a a szerződés megkötését követően kerül átutalásra (kivéve, ha a teljes program csak a 2013. évben valósul meg), további 50%-a a pályázati cél megvalósítását követően, a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtása és elfogadása után kerül kifizetésre.

Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – a nevezési díj mértéke 500 000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál, amely magába foglalja a 27%-os áfát is – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a “Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 30%-a.
Saját forrás a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdése aa), ab), ac) pontjai alapján kerülhet meghatározásra.
A megítélt támogatásról és az előírt önrészről (meglévő saját forrás) együttesen kell elszámolni. A saját forrást a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1. pontjában fel kell tüntetni.

Támogatás kérhető (jogcímek):
– a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyek feltárására,
– régészeti bemutatóhelyek állagmegóvására, helyreállítására, kialakítására.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
– a tervezett munka leírását, az érintett objektum bemutatását (leírás, jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4-es oldalon),
– régészeti lelőhelyek feltárására és állagmegóvására vonatkozó betétlapot,
– 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lapot,
– ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos(ok) írásos hozzájárulását,
– az ásatás helyének azonosítására alkalmas helyszínrajzot, a tervezett munkálatok helyszíne, tervezett kiterjedése, feltárás esetén a már feltárt terület megjelölésével,
– a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyét (feltárási engedély, állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedély), a régészeti lelőhely KÖH nyilvántartási számának feltüntetésével, valamint az engedély jogerőre emelkedéséről szóló határozatot (ha a pályázat benyújtásakor a jogerő még nem áll rendelkezésre, akkor legkésőbb a szerződés megkötéséig pótolni kell – azonban a még nem jogerős engedélyt ebben az esetben is csatolni kell!),
– állagmegóvás esetén: építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt,
– munkanemenkénti tételes költségvetést,
– a legalább 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
– a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolata.

Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő “adatlap azonosító” (A…… N……) számot.
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– a program értéke és megvalósításának realitása,
– az elérendő cél mérhetősége,
– a költségvetés realitása,
– a pályázat megalapozottsága, igényessége.

TÁJÉKOZTATÁS

A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:
A pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
a) A “Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy “Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani.
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon. közérdekű adatoknak minősülnek. A hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott –
A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú és N202/2008. számú határozatával hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
– a 66. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– a 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet.
– a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. §-a részletesen tartalmazza.
– a 83. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– a 3208-as altéma esetén a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény és a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 25/2008. (VIII.8.) OKM rendeletre. A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire és annak járulékaira, valamint visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el!

A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.
A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.
Pályázati adatlapot elkészíteni a portál (“pályáztatás” cím alatt) “Aktuális pályázati felhívások” menüpontban található felhívások elején lévő “Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet. “Minta” pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon “Kitöltési segédletek” link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban 2012. április 13-ig (feladási határidőig) nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl benyújtott (postára adott) pályázatok érvénytelenek!
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.
A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.

Forrás: AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELEM KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.