Főoldal » Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázata

Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázata

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Az Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2011. március 1.-2012. február 28-a között megvalósítandó programok vissza nem térítendő támogatására.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, sem nevezési díjat.
A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejező időpontját fel kell tüntetni.
Az Építőművészeti Szakmai Kollégium jelen pályázati felhívásában az építészet fogalomkörébe beletartozónak tekinti a városépítészetet, táj- és kertépítészetet, valamint a belsőépítészetet.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
1. Alkotói támogatásra
Altéma kódszáma: 2402
A rendelkezésre álló keret: 5 millió Ft
Kézirat megírására:
– a magyar építőművészet jelenének és közelmúltjának kutatására,
– neves magyar építészek életrajzának megírására,
– új összefüggéseket felszínre hozó építészetelméleti írások létrehozására,
– építészeti kritikai tanulmányok megírására,
– építészeti környezetkultúra alap- és középfokú oktatásához magas színvonalú segédanyag elkészítésére (kiemelt szempont!),
– a felsőfokú építészeti oktatás színvonalának emelését szolgáló, hiánypótló szakirodalom elkészítésére,
– a magyar építőművészet meghatározó értékeinek feltárására, bemutatására.
A pályázónak csatolnia kell:
– megírandó munkájának részletes (a megítéléshez szükséges illusztrációval ellátva) szinopszisát (maximum 4 oldal + maximum 20 illusztráció).
A kollégium az elfogadott szinopszisok benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 8 hónapos időtartamra, havi 60 000 Ft-os – két részletben folyósított -, alkotói támogatást biztosít.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
– a téma újszerűsége,
– a megírandókézirat hiánypótló jellege,
– valamint a feldolgozandó téma aktualitása
Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. Közös kutatási projekten dolgozók szintén egyénileg nyújthatják be pályázatukat, és az értékelés is külön-külön történik.
A kollégium a kiírásban megjelölt témaköröknek megfelelő szakmai szempontok alapján dönt.
Figyelem!
Nem nyújthat be pályázatot, és nem ítélhető meg támogatás annak az alkotónak, aki a tárgyévet megelőző három éven belül az adott Szakmai Kollégiumtól alkotói támogatásban már részesült.
A pályázóknak a munka végeztével szakmai beszámolóként a kézirat (munkarész) egy példányát be kell nyújtania.
2. Hazai és nemzetközi építészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések támogatására, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésére
Altéma kódszáma: 2407
A rendelkezésre álló keret: 40 millió Ft
Pályázatot a rendező szerv, szakmai szervezet, vagy magánszemély nyújthat be.
Hazai és külföldi helyszínű rendezvényeken szakmai szervezet által delegált személyek és magánszemélyek csak az adott rendezvény aktív előadójaként, kiállítóként, ill. rendezőként támogathatók!
A pályázathoz csatolni kell:
témaleírást (maximum 4 oldal),
részletes költségvetést.
Pályázni lehet (kivéve a filmszakmai tárgyú rendezvények):
– részvételi díjra
– szállás- és utazási költségre
– biztosításra
– bérleti díj (terem, eszköz)
– szállításra
– szakmai anyagköltségre
– installációra
– előadói tiszteletdíjra
– szinkrontolmácsolásra
Publikáció (plakát, meghívó, katalógus, eseményhez kapcsolódó kiadvány) megjelentetése esetén a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén:
– szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzői jogdíjak
– fordítói, lektorálási honorárium
– szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
– nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
– szöveg,- és képbevitel (írás, szkennelés)
– kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)
CD-én vagy DVD-n történő megjelentetés esetén:
– szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
– szerzői jogdíjak
– fordítói, lektorálási honorárium
– szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
– előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
– szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra
– gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltség a (CD, DVD), borító-előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)
Filmszakmai tárgyú rendezvények esetében az oktatási és kulturális miniszter 25/2008 (VIII. 8.) OKM rendelete
Mellékletében foglaltak szerint támogatás kizárólag az alábbi kiadásokra igényelhető:
a) utazási költség,
b) szállásköltség,
c) a meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíja,
d) (terem)bérleti díjak,
e) reklám és PR-költségek,
f) kiadványok nyomdaköltségei.
Filmszakmai tárgyú rendezvények esetén az összes támogatás maximális mértéke a teljes költségvetés 80%-a lehet, az erről szóló nyilatkozatot csatolni kell a pályázathoz.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
1) a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása (többnyelvű kiadvány, határon túli programok),
2) minél szélesebb közönség megszólítása,
3) a pályázat szakmai igényessége.
A támogatott pályázók szakmai beszámolójának tartalmaznia kell – nyomtatott és elektronikus formában is benyújtva – a rendezvény részletes programját, a megnyitó beszédek, esetleges előadások szövegét, fotódokumentációt, a rendezvénnyel kapcsolatos kiadványokat, az esemény sajtóvisszhangjának dokumentálását, továbbá a pályázat eredményességének, megvalósításának mutatóit: a kapcsolódó kiadványok példányszáma, résztvevők száma, alrendezvények száma, időtartam, látogatók száma.
3. Építészeti értékek, kutatási eredmények megismertetését célzó, terjesztésre kerülő kiadványok, szakkönyvek megjelentetésére hagyományos formában, digitális adathordozón (minimum 500 példány), illetve interneten, (minimum hároméves hozzáférés).
Altéma kódszáma: 2412
A rendelkezésre álló keret: 27 millió Ft
2010. évben támogatásban részesült kiadványok esetében új támogatásra nem lehet pályázni!
Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint magánszemélyek nyújthatnak be.
A pályázathoz csatolni kell:
– az elkészült kéziratot,
digitális kiadványok esetén forgatókönyvet,
hagyományos kiadvány megjelentetése esetén a betétlapot,
részletes költségvetést,
nyomdai árajánlatot.
A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén:
Hagyományos kiadvány megjelentetése esetén a pályázati adatlap csak a teljesen kitöltött betétlappal együtt érvényes!
– szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzői jogdíjak
– fordítói, lektorálási honorárium
– szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
– nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
– szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
– kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)
CD-én vagy DVD-n történő megjelentetés esetén:
– szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
– szerzői jogdíjak
– fordítói, lektorálási honorárium
– szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
– előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
– szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra
– gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (CD, DVD),
– borító-előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)
Interneten történő megjelentetés esetén:
– szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
– szerzői jogdíjak
– fordítói, lektorálási honorárium
– szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
– előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– szövegbevitel (írás), szkennelés
– korrektúra
– kódolás (HTML-nyelvre) (adatfeltöltés)
– publikáció-megjelentetés (szolgáltatás)
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
1) milyen mértékben foglalkozik a modern és a kortárs magyar építőművészettel,
2) korábban kapott-e alkotói támogatást a kézirathoz,
3) az önrész vállalásának mértéke,
4) a terjesztési mutatók és a kiadott példányszám,
5) Internetes megjelenés esetén előnyt élveznek a 3 éven túli fenntartásról nyilatkozó pályázók.
Figyelem!
A támogatott pályázóknak a pályázat eredeti költségvetésében szereplő szerzői honoráriumot legalább a megítélt támogatás arányában ki kell fizetniük a szerzőknek, és ezt az elszámolásukban igazolniuk is kell. Nem vonatkozik ez a Szakmai Kollégium által – a támogatott kiadvány esetében – az előző évben alkotói támogatásban részesült szerzőkre.
A támogatott pályázónak szakmai beszámolójához csatolnia kell a megjelent mű egy példányát, nyilatkozatot a példányszámról és a terjesztési módról, illetve internetes megjelenés esetén az elérhetőségét.
4. A magyar építőművészek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására
Altéma kódszáma: 2432
A rendelkezésre álló keret: 3 millió Ft
Pályázatot a nemzetközi építőművészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2011. évi tagdíjbefizetés támogatására.
A pályázathoz csatolni kell a tagság, valamint a 2010. évi tagdíjbefizetés igazolását.
5. Az építészet közéleti szerepének növelésére, széles körű megismertetésére, kortárs magyar építészeti alkotásoknak és alkotóiknak médiában történő bemutatásával.
Altéma kódszáma: 2433
A rendelkezésre álló keret: 15 millió Ft
A kollégium a napi- és hetilapok, rádió- és tv-adások azon kulturális produktumait kívánja támogatni, melyek rendszeres rovatok, műsorok keretében a kortárs építészetnek, mint kultúránk meghatározó részének közüggyé tételét segítik.
Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nyújthatnak be.
A pályázathoz csatolni kell:
témaleírást,
részletes költségvetést.
A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén:
– szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
– szerzői jogdíjak
– fordítói, lektorálási honorárium
– szerkesztői honorárium
Rádió- és tv-adások megvalósítása esetén:
– honoráriumok (szerző, forgatókönyvíró, rendező és építészeti szakértő)
– útiköltség,
– szállásköltség.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
1) a szakmai és közéleti aktualitás, rendszeresség, gyakoriság,
2) az építészetkritikai tartalom,
3) az ifjúság és laikus közönség vizuális és építészeti nevelése,
4) az önrész vállalásának mértéke.
A támogatott pályázók szakmai beszámolójának – maximum 2 oldalas nyomtatott formában – tartalmazni kell a megjelenés adatait (a megjelenés és sugárzás időpontjait és számát), mellékletként pedig csatolni kell a megjelent szöveg, illetve elhangzott műsor másolatát megfelelő adathordozón (CD, videó vagy DVD), továbbá az esetleges sajtóvisszhangot (kritikát és recenziót).
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.
Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék (kivétel a kézirat) a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
– A “Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy “Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,
c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 25/2008. (VIII. 8.) OKM-rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet, alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú és az N202/2008-as számú határozatában hagyott jóvá.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a http://www.nka.hu portál (“pályáztatás” cím alatt található) “adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (“minta” pályázati adatlap a portálon a “pályáztatás” cím alatt található az “aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.
A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. április 12-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.
A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Általános tudnivalók
Pályázati felhívások
Az NKA pályázatainak kiírása, ezen belül a pályázati célok megfogalmazása – a törvényben megfogalmazott célok, a Bizottság iránymutatásai és a rendelkezésre álló pénzkeret figyelembevételével az állandó szakmai kollégium, továbbá az alkalmanként létrehozott ideiglenes kollégiumok feladata.
A miniszter a rendelkezésére álló pénzkeret terhére szintén jogosult pályázatot hirdetni, amelynek bírálatára az érintett szakmai területek képviselőiből álló testületet kérhet fel, vagy a döntést előkészítő szakértői testületet vehet igénybe. A miniszteri pályázatok lebonyolítási rendjét esetenként a miniszter szabályozza.
A pályázati felhívásokkal kapcsolatos lényeges tudnivalók:
A pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni. A pályázati felhívás teljes szövegét az Alap portálján legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon közzé kell tenni. A pályázati felhívást az NKA Hírlevele című kiadványban meg kell jelentetni. Meghívásos pályázat esetén csak a pályázati felhívás megjelentetése kötelező, legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 7. napon az Alap portálján. (NKA hatályos végrehajtási rendelete 18. § (4) bekezdés.)
A tájékoztató közleményeket az Igazgatóság a Népszabadság című országos napilapban tesz közzé. Emellett közleményeink, felhívásaink megtalálhatók a Hivatalos Értesítő című hetente megjelenő kiadványban és a http://www.kultura.hu honlapon is.
Pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának tárgyévre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlap az NKA portálján kitölthető formátumban érhető el (http://www.nka.hu).
Amennyiben a felhívás on-line benyújtást ír elő, úgy az adatlap a portál “aktuális pályázatok” pontján érhető el.
Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Egy “Portál adatlap azonosítót” csak egy pályázathoz lehet felhasználni! Az adatlapokat csak az NKA portálján lehet kitölteni. Az Igazgatóság csak az így készült adatlapokat fogadja el, az előírt mellékletekkel együtt.
Szerződést az NKA Igazgatósága csak a tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes és támogatott pályázatot benyújtó pályázóval köt. Ennek érdekében az adatlap kitöltése során használja a kitöltési útmutatót!
A pályázatot egy példányban kell benyújtani, kivéve amennyiben a felhívás másként nem rendelkezik.
A pályázati adatlap kitöltése során nagyon fontos a kollégium és a pályázati cél pontos megjelölése.
A szakmai kollégiumok által kiírt pályázati lehetőségekre a pályázatokat a felhívásban MEGJELÖLT IDŐPONTIG kell beküldeni. (Tehát nem addig feladni.)
Pályázatokat az alábbi postacímre kell küldeni: H – 1388 Budapest, Pf. 82

Tudnivalók költség- jogcímekkel kapcsolatban
Amennyiben a pályázó saját nyomdával rendelkezik és a saját nyomdájában kívánja a kiadványt elkészíteni, úgy a nyomdaköltségek közül csak a kiadvány megjelentetéséhez szükséges szakmai anyagok (papír, festék) számlával igazolható megvételéhez kérhető támogatás. Ebből az is következik, hogy az egyéb nyomdai kiadások jogcímekre nem igényelhet támogatást kivéve, ha külső nyomdai szolgáltatást vesz igénybe.
Alkotói támogatás igénylése esetén a pályázati adatlap költségvetési részének 4.1.1 pontjában a költség jogcímek oszlopban “alkotói támogatás” jogcímet kell beírni. Egyéb, az alkotáshoz szükséges költség jogcímeket, a pályázathoz csatolt részletes költségvetésben lehet megadni.

Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
1. külföldi székhelyű pályázónak,
2. magánszemélynek, személyi jövedelemadó köteles támogatás igénylése esetén,
3. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal.
Lebonyolító magyarországi székhellyel rendelkező, önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. Egyéni vállalkozó nem!
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció
1. pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az adatlaphoz tartozó kitöltési útmutató követelményei szerint,
2. jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek már volt a tárgyévben támogatott pályázatuk és ezt követően jogi dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.
3. Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, amelyek az NKA portálja pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülő intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás- igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó- , járulék- , illeték- vagy vámtartozása van. A köztartozásra vonatkozó nyilatkozatának valódiságát az Igazgatóság az adatlapon tett hozzájárulása alapján ellenőrzi.
Amennyiben a támogatás utalásához szükséges, úgy a köztartozásra vonatkozó nyilatkozat valódiságát igazolhatja a támogatott úgy is, hogy saját maga szerzi be az igazolásokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem illeti meg az illetékmentesség, úgy ebben az esetben az eljárásra vonatkozó illeték leróvása újból kötelező.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és a kitöltési útmutató együttesen ad részletes eligazítást.
Az NKA Igazgatósága nem köt szerződést azzal a támogatottal, aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezőnek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány- benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Köteles- példány osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302 szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektől való eltérést a pályázónak indokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvédelmi célú támogatás kivételével) törzstőke-, illetve alaptőkeemelésre, valamint egyéb befektetési célra nem fordítható.
Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a támogatási összeg legfeljebb 5%- át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázat elbírálása
Az Igazgatóság a kollégium döntéséről – támogató döntés esetén a Bizottság elnökének kifogást nem emelő nyilatkozatától, nyilatkozattétel hiányában pedig a kifogásra biztosított határidő leteltétől számított – 10 napon belül értesíti a pályázókat.
A döntés felülbírálatára nincs lehetőség.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, CD, DVD stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(327- 4444, 327- 4445 telefonszámokon)
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.30- 16 óráig; pénteken 8.30- 13 óráig.

Forrás: Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázata

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.