Főoldal » Fiatal magyar kutatók támogatása

Fiatal magyar kutatók támogatása

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a kezelésére bízott magánalapítvány felhasználásával és saját forrásból létrehozott Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) kiírásával támogatni kívánja az irányítása alatt álló kutatóközpontok, kutatóintézetek és támogatott kutatócsoportok (Támogatott Kutatócsoportok Irodája – TKI) jelentős tudományos eredményt elért fiatal magyar kutatóinak nemzetközi szakmai rendezvényeken való részvételét.

F E L H Í V Á S
fiatal magyar kutatók nemzetközi tudományos rendezvényen való részvételének támogatására

Pályázattal kapcsolatos fontos tudnivalók:
Az évente egyszer adható, vissza nem térítendő, nemzetközi tudományos konferencián való részvétel költségeinek (részvételi díj, útiköltség, szállásköltség stb.) fedezetéül használható támogatás legmagasabb összege európai rendezvénynél 350 000 Ft, más kontinens esetében 500 000 Ft. A pályázatban a kért támogatás felhasználását részletezni kell, a saját forrást nem kell megjelölni.
A pályázaton elnyerhető támogatásra az MTA irányítása alatt álló intézményekkel (kutatóközpontok, kutatóintézetek, támogatott kutatócsoportok – TKI) alkalmazotti jogviszonyban álló, tudományos munkakörben dolgozó, doktori fokozattal (PhD, DLA, kandidátus) rendelkező magyar állampolgárságú kutatók pályázhatnak.

Pályázati feltételek:
Érvényesen pályázó az a jelentős eredményt elért, 40 év alatti fiatal kutató lehet, aki a doktori fokozat megszerzésétől számított 10 éven belül nyújtja be pályázatát. Ez a korhatár 2 évvel meghosszabbodik a 10 éven aluli gyermeke(ke)t nevelő kutatónők esetében.
A pályázat érvényességének feltétele továbbá, hogy a pályázó a támogatni kért tudományos rendezvényen tartson előadást.
Pályázni csak határidőben beküldött, teljes pályázati anyaggal lehet.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
– támogatási kérelem
– rövid szakmai-tudományos önéletrajz (1. sz. melléklet),
– a doktori (kandidátusi, PhD, DLA) oklevél másolata (2. sz. melléklet),
– szakmai publikációs jegyzék (az MTA Tudományos Publikációs Adattár nyilvántartása szerinti bontásban http://www.mtatpa.hu/ 3. sz. melléklet),
– a nemzetközi rendezvény megnevezése, időpontja, helye, a pályázó előadásának címe és rövid kivonata (absztrakt – 4. sz. melléklet),
– a részvételi költség várható nagysága, az intézményi és/vagy saját hozzájárulás mértéke, az igényelt támogatás összege, a munkahely (intézmény) vezetőjének javaslata (5. sz. melléklet),
– a tudományos szakterület elismert képviselőjének ajánló véleménye (6. sz. melléklet),
– 10 éven aluli gyermek(ek)et nevelő kutatónők esetében a 10 éves kor alatti gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata(i) (7. sz. melléklet),
– a munkáltató akadémiai intézmény által kiadott igazolás az alkalmazotti jogviszonyról (8. sz. melléklet),
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot teljes egészében megismerhetik.
A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A felhívás szerint elkészített támogatási kérelmet (Mellékelt ill. letölthető pályázati adatlap) az előírt mellékletek csatolásával 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztályához (1051 Budapest, Nádor utca 7., postacím: 1245 Budapest, Pf. 1000). A küldeményen szerepeljen az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat felirat.
A pályázat beérkezési határideje: 2011. január 31.
Hiánypótlásra a kiíró által kibocsátott hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül van lehetőség.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: Gaugecz Janka, MTA Kutatóintézeti Főosztály (Tel.: 06-1-411-6207, e-mail: gaugecz.janka@office.mta.hu)

A támogatás elbírálása és módja:
A bírálatnál előnyt élveznek az 5 éven belül INKP-on támogatást még nem nyert pályázók, a támogatásra pályázott konferencián előadást tartók, a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónők, s további előnyt jelent az MTA köztestületi tagság.
A beérkezett pályázatokat az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) három tudományterületi szakbizottságából összeállított bírálóbizottsága, az INKP Kuratóriuma értékeli és rangsorolja. A támogatás odaítéléséről a döntést az INKP kuratóriumi ülésen a bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve az MTA főtitkárhelyettese, a Kuratórium elnöke hozza meg 2011. február 28-ig. A pályázók a döntést követő 10 napon belül írásban kapnak értesítést annak eredményéről. A nyertesek nevét és a támogatás összegét az Akadémiai Értesítő 2011. márciusi számában, illetve az MTA honlapján tesszük közzé.
A pályázó a döntés ellen jogorvoslattal élhet az MTA főtitkárához írásban benyújtott kérelemmel, a döntésről kapott értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül. Jogorvoslati kérelmet kizárólag a döntést érdemben befolyásoló eljárási hiba esetén terjeszthet elő a nem nyertes pályázó.
A pályázatokra kiosztható pénzösszeg 2011-ben 5 millió forint.
A támogatás terhére elszámolható költségek köre:
– konferencia részvételi díj,
– útiköltség,
– szállásköltség,
– közvetlen, a részvétellel kapcsolatos egyéb dologi költségek.
A támogatás felhasználásának rendje
A támogatás módja: vissza nem térítendő, előfinanszírozás.
A támogatási kérelem elfogadása esetén az MTA a nyertes intézménnyel támogatási szerződést köt.
A fel nem használt (meghiúsult részvétel) vagy a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeget vissza kell fizetni a pályázóval alkalmazotti jogviszonyban álló akadémiai kutatóközpont, kutatóintézet, illetve a Támogatott Kutatóhelyek Irodája gazdasági szervezeti egységének.
A támogatást elnyerő kutató köteles beszámolni a nemzetközi konferencián való részvételéről az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának küldött rövid (legfeljebb 1 oldal) jelentésben a támogatott rendezvényt követő 30 napon belül.

http://www.mta.hu

pályázati adatlap

Forrás: Fiatal magyar kutatók nemzetközi tudományos rendezvényen való részvételének támogatása

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.