Főoldal » Környezetbarát Védjegy

Környezetbarát Védjegy

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. pályázatot hirdet “Környezetbarát Védjegy” használati jogának meghatározott időre történő elnyeréséért. A Magyar Szabadalmi Hivatal által bejegyzett, oltalom alatt álló magyar “Környezetbarát Termék” védjegy használati jogát legalább 1 és legfeljebb 5 éves időtartamra lehet megszerezni. Az időtartam lejárta után – esetleg időközben az új ismeretek miatt megváltozott feltételek mellett – egyszerűsített eljárás keretében meghosszabbítható a védjegyhasználati jog.

A magyar környezetbarát termék minősítés és tanúsítás célja a fogyasztók hiteles tájékoztatása a minősített termékekről és szolgáltatásokról, bizalmuk elnyerése a környezetet kímélő áruk vásárlásában, valamint a gyártók, forgalmazók és szolgáltatók ösztönzése a környezeti szempontból kedvezőbb termékek bevezetésére. A minősítés fontos célja a környezet iránti felelősségtudat erősítése a vásárlókban és a gyártókban egyaránt.

A környezetbarát termék védjegyhasználati joggal együtt járó további előny, hogy a piacon a megkülönböztető végjegyet viselő termék jó használati értékkel rendelkezik, azaz jó minőségű, nagyobb iránta a kereslet, jobban eladható, ezáltal többletbevételhez jut a gyártó és a forgalmazó. A védjegyhasználattal reklámköltség is megtakarítható.

A magyar környezeti jelzést szabályozó, a környezet védelméről szóló törvény szerint: “a hagyományosnál bizonyítottan kedvezőbb környezeti tulajdonságokkal rendelkező termékek és technológiák megkülönböztető jelet viselhetnek”.
A védjegy jogosulatlan használata bírságot von maga után. Az öko-címkét elnyert termékeken megtalálható a minősítés regisztrációs száma, és az előnyös környezeti tulajdonságok rövid ismertetése. A magyar “környezeti jelet” (kocsánytalan tölgy) és minősítési eljárást “A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételeiről” szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM sz. rendelet vezette be – az ezzel kapcsolatos teendőket a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. koordinálja.

Pályázati feltétel
A pályázat nyilvános, folyamatos és önkéntes, a hazai és külföldi gyártók, szolgáltatók és forgalmazók részére. Pályázni lehet bármely termékkel, csomagolással, vagy szolgáltatással kivéve az étel- és italárukat, valamint a gyógyszereket és gyógyászati termékeket. A rendelet hatálya az utóbbi két termékcsoportra nem terjed ki.

Tartalmi és formai követelmények
A pályázatnak meg kell felelnie a vonatkozó minősítési feltételrendszerben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek. Minden termékre külön pályázatot kell beadni. (Azonos anyagi minőségű és összetételű, de különböző méretű termékek közös pályázatban is beadhatók.)

Tartalmi követelmény, hogy a terméknek, csomagolásnak vagy szolgáltatásnak meg kell felelnie a vonatkozó minősítési követelményeknek. Ennek bizonyítására a pályázó által beadott dokumentumok (és esetleg a pályázó költségére elvégzett kiegészítő vizsgálatok) szolgálnak. A pályázattal kapcsolatos döntéshez a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. – saját költségére – szakértői értékelést készít.

Formai követelmények, a pályázati dokumentáció részei:
– kitöltött nevezési űrlap;
– a nevezési űrlapon megnevezett melléletek;
– a minősítési feltételrendszerben megnevezett beadványok;
– a forgalmazói hálózat ismertetése, az egyes kereskedői egységek (ahol a termék kapható) címe, telefonszáma;
– a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft által kért egyedi szakmai információk

Értékelés menete
A szakértői értékelésen alapuló döntést a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter hozza meg.

A védjegyhasználat feltételei
A nyertes pályázóval a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. védjegyhasználati szerződést köt. A szerződésben a következő fontosabb tételek szerepelnek:
– a védjegyhasználat időtartama;
– a minősítési követelményeknek való folyamatos megfelelés;
– a védjegyhasználatra vonatkozó kikötések;
– a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. vagy megbízottjának ellenőrzési joga a védjegyhasználati szerződés betartására vonatkozóan;
– a védjegyhasználati díj fizetésének részletei;
– nyilvánosságra hozható egyedi adatok;
– a védjegy méretarányának, színének és használatának meghatározása;
– a védjegyhasználó egyeztetési kötelezettsége a hirdetéseivel kapcsolatban;
– a vásárlói tájékoztató környezetvédelmi fejezetének tartalmára vonatkozó részletek;
– a védjegyhasználati jogot szerzett termék fényképének (esetleg mintadarabjának) átadása a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft részére;
– a szerződésszegés következményei.

Költségek
A pályázó védjegyhasználattal kapcsolatos költségeit számla ellenében a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286662-00000017 számú számlájára kell utalni.

Eljárási díj
A minősítő eljárás lefolytatásának költségeihez való hozzájárulásként a pályázat beadásával egyidejűleg eljárási díjat kell fizetni az eljárást koordináló Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. részére.

– Az eljárási díj összege: 150 000 Ft + 25% áfa

– A védjegyhasználati jog hosszabbítása: 100 000 Ft + 25% áfa.

Az eljárási díj befizetésének igazolását a pályázathoz csatolni kell. Sikertelen pályázat esetén a pályázó az eljárási díjat nem kapja vissza.

Szakértői vizsgálat költsége
A pályázat szakértői értékelését a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. a saját költségére végezteti el. A minősítési feltételrendszerben szereplő vizsgálati eredmények (laboratóriumi, hatósági, stb.) dokumentálása a pályázó feladata.

Védjegyhasználati díj
A védjegyhasználati díj a környezetbarát védjegyet használó termék forgalmából származó nettó árbevétel és az azokból kihelyezett áruhitelek tárgyévben befolyt, illetve még be nem folyt, de a tárgyévre időarányosan járó kamatainak 2 ezreléke, de legalább évi 120 000 Ft (30 000 Ft/negyedév).

Azon védjegyhasználók, akik egyéb környezetvédelmi kedvezményben nem részesülnek (pl. termékdíj kedvezmény, környezetvédelmi alapon élvezett vámkedvezmény stb.) és a környezetbarát termék forgalmukból származó nettó árbevételük meghaladja az 1 milliárd forintot, a következő táblázat szerint sávosan csökkentett védjegyhasználati díjat fizetnek:

A védjegyhasználati díjat negyedévente, a tárgyi negyedévet követő hónap 15. napjáig kell befizetni.

Nyilvánosság
A nyertes pályázó a környezeti tudat fejlesztése és a saját versenypozíciójának javítása érdekében a – védjegyhasználati időn belül – forgalomba hozott termékein, a velük kapcsolatos tájékoztatóban, vagy reklámban jogosult a védjegyet használni, és annak előnyös környezeti tulajdonságaira hivatkozni.

A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. közzéteszi a honlapján a nyertes pályázók listáját, felsorolja a védjegyhasználati jogot nyert termékeket, illetve közli a minőség-tanúsítással kapcsolatos fontosabb információkat.

A környezetbarát termékek forgalmazása során a fogyasztó részére (üzlethelyiségben vagy másutt) kiállított mintaterméken a védjegyet fel kell tüntetni.

Garancia
A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. a beadott pályázatban szereplő egyedi információkat bizalmas adatként kezeli, a nyertes pályázatokról készülő tájékoztatás céljára csak azon adatokat hozza nyilvánosságra, amelyekhez a pályázó hozzájárulását adja.

Új termékcsoportra vonatkozó minősítési feltételrendszer meghatározása
Új terméknek vagy szolgáltatásnak a minősítő rendszerbe való bevonását bárki javasolhatja. A javaslatnak a következőket kell tartalmaznia:

a) A lakosság vagy civil szervezet részéről érkező javaslat tartalmazzon írásos ismertetést:
– a termék használati funkciójáról;
– a javasolt termék minősítésétől várható környezetvédelmi előnyökről, a kereskedelmi forgalomban lévő hasonló rendeltetésű termékekhez viszonyítva

b) A gyártók, forgalmazók, szolgáltatók, szakmai szervezetek, illetve állami intézmények részéről érkező javaslat tartalmazzon írásban megfogalmazott, átfogó értékelést:
– a termék használati funkciójáról;
– a javasolt termék minősítésétől várható környezetvédelmi előnyökről, a kereskedelmi forgalomban lévő hasonló rendeltetésű termékekhez viszonyítva;
– a nyersanyag- és energiafelhasználás környezetvédelmi kérdéseiről a javasolt termék előállítása során;
– az energia-fogyasztásról és környezeti hatásokról (ahol szükséges és lehetséges) a termék felhasználási életciklusában;
– a hulladékká váló termék hasznosítására, illetve ártalmatlanítására vonatkozó környezeti információkról.

(Vizsgálandó környezeti hatások: környezeti biztonság, energiatakarékosság, a környezetbe történő kibocsátások, a hulladékok mennyiségének és környezeti veszélyességének csökkentése, az ökorendszerek és az ózonréteg védelme, a levegő, a víz és a talaj védelme).

A rendszer elemzését a világon általánosan elterjedt – azonos rendeltetésű – termékekkel, szolgáltatásokkal összehasonlítva kell elvégezni, részletezve azt, hogy a javaslatban szereplő feladatra milyen általános megoldások vannak, azoknak melyek a hátrányos környezeti hatásai, és ezzel szemben a “környezetbarátnak” feltételezett megoldás milyen előnyös környezeti tulajdonságokkal rendelkezhet a teljes életút vizsgálata alapján.

A javaslatokat a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. az Értékelő és Minősítő Bizottság elé terjeszti. Amennyiben a bizottság a javaslatot támogatja, a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. elkészíti a háttérismertető szakértői értékeléssel alátámasztott minősítési feltételrendszer tervezetet és azt jóváhagyásra az Értékelő és Minősítő Bizottság elé terjeszti. Az új feltételrendszer kihirdetése a bizottság jóváhagyása után történik.

Az eljárási díj befizetésének igazolását a pályázathoz csatolni kell. Sikertelen pályázat esetén a pályázó az eljárási díjat nem kapja vissza.

Tájékoztatónk tartalmazza mindazon alapinformációkat, melyek szükségesek a pályázó számára, hogy a védjegy megszerzésének folyamatát előkészítse és a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.-vel lefolytatott előzetes konzultáció után a pályázati dokumentációt összeállítsa.

A tanúsító rendszert működtető szervezet címe és elérhetősége
Magyarországon a termékek, technológiák és szolgáltatások környezetbarát jellegét a védjegy tanúsítja. A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. működteti a tanúsító rendszert és engedélyezi a védjegy használatát.

További információk a http://www.kornyezetbarat-termek.hu weboldalon

Címünk: 1027 Budapest, Lipthay u. 5.
Tel.: 336-1156, Fax: 336-1157
Web: http://www.kornyezetbarat-termek.hu
E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.