Főoldal » Kutatóműhelyek támogatása / NTP-OKA-XXII

Kutatóműhelyek támogatása / NTP-OKA-XXII

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

„A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő, tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatása” című pályáza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Oktatásért Közalapítvány
Tehetséggondozói Alkuratóriumának
NTP-OKA-XXII. kódszámú

A pályázat előzménye
Az 1120/2009. Kormányhatározat III.5. pontja, melyben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009/2010 évi cselekvési programjának megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány pályázatot ír ki az országban működő felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek és kutató műhelyek támogatására.

A kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként jelöli meg:
a)A tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását,
b)A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozását,
c)Egyenlő hozzáférés biztosítását a tehetségsegítés területén,
d)A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelését,
e)A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülését,
f)A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítását.

Pályázat célja,
Jelen pályázat hozzá kíván járulni a 2010/2011.tanév második felében (2011. február 15 – 2011. június 15-ig) a kari, intézeti, tanszéki keretben megvalósuló tehetséggondozó műhelyek indításához, és a tudományos kutató műhelyekben, a kutatóintézetekbe kihelyezett tanszékeken dolgozó tehetséges nappali tagozatos hallgatók (a továbbiakban hallgatók) munkavégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtéséhez és javításához. Intézményi keretek között, szervezett formában lehetőséget kíván adni a tudományos kutatás iránti érdeklődéssel rendelkező, tehetséges fiatalok kiválasztására, egyéni felkészítésére, a felsőoktatásban folyó kutatómunkába való bekapcsolására, eredményeik (TDK-pályamunkák, publikációk, alkotásaik) közreadására.


Pénzügyi segítséget kíván nyújtani:

– a 2010/2011-es tanév második félévében a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára a már működő tehetséggondozó műhelyekben végzett munka személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához, és új tehetséges hallgatók bevonására
– a tudományos munka eredményeinek hallgató általi elsőszerzős publikálásához
– az intézményi tudományos diákköri konferenciákon helyezett, tudományos munka iránt elkötelezett hallgatók részére ösztöndíj, pályadíj kiegészítés folyósításához.
– a kari szinten koordinált tudományos diákköri munka műhelyeiben megvalósuló PhD képzést megalapozó, személyre szabott tudományos képzési program kialakításához
– a felsőoktatási tehetséggondozás iránt elkötelezett oktatók anyagi elismerésével hozzájárul a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai színvonalának fejlesztéséhez.

Rendelkezésre álló forrás
Jelen pályázat meghirdetésekor a tervezett pályázati keret összesen 105.000.000,- Ft NTP-OKA-XXII. pályázati témakör kiadásaira.

A pályázók köre
Hazai felsőoktatási intézmények karai, kari szintű egységei az 1993. évi LXXX törvényben leírt felsőoktatási intézménnyel, mint kötelezettségvállalóval együtt.
A kötelezettségvállaló kizárólag jogi személy lehet.


A pályázat kritériumai

– A pályázatot kizárólag a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló fiatalok számára kidolgozott programmal lehet benyújtani.
– Pályázatot csak a tehetség-felismerésben, tehetségazonosításban, vagy a TDK-munka támogatásában már bizonyított tehetséggondozó műhelyek nyújthatnak be kutató tevékenységük programjára és ehhez kapcsolódó kiadásokra.
– A 2010/2011-es tanév tavaszi félévére az összeállított pályázatnak tehetségsegítő programmal, a résztvevő hallgatóknak egyéni kutatási vagy munkatervvel kell rendelkeznie.
– A pályázat megvalósításába egyéni kutatási vagy munkatervvel bevonni kívánt fiatalok száma minimum 5 fő. A bevonni kívánt fiatalokkal szembeni elvárás a korábbi kutatásaik bemutatása.
– Az egyetemi, főiskolai tehetséggondozó műhelyekben végzett tehetséggondozás eredményeként a hallgatók által készített alkotásoknak, publikációknak, TDK-pályaművekeknek intézményi, kari szintű bemutatására szervezett Tehetségnap költségeire is lehet pályázni. A Tehetségnapra önmagában nem, csak a tehetséggondozó programmal együtt lehet pályázni. Egy kar vagy kari szintű egység csak egy Tehetségnapra pályázhat.
– Egy pályázat keretében egy jól definiálható célkitűzéssel, (tudományos diákköri, vagy más jól definiálható keretekben) működő tehetséggondozó programra lehet a pályázatot benyújtani.
– Egy felsőoktatási intézményhez tartozó kar/kari szintű egység legfeljebb két pályázatot nyújthat be. A közalapítvány fenntartja annak a jogát, hogy jelentős túlpályázás esetén egy kar egy pályázatát támogassa (az esetben is, ha mindkettő megfelelő színvonalú), továbbá hogy a pályázatot csökkentett összeggel támogassa

Azok a műhelyek, amelyek az NTP-OKA I és VII. pályázatokban támogatást kaptak, ugyanazzal a programmal csak másik hallgatói kört megcélozva (a programot, a fejlesztési terveket az új célcsoporthoz igazítva), illetve ugyanazon hallgatói kör számára csak új programmal pályázhatnak.

Pályázat tartalmi követelményei
– A pályázó rövid bemutatása, különös tekintettel eddigi kari szintű, (a tudományos diákkör, vagy más jól definiálható felsőoktatási intézményi /kari keretben folyó) tehetséggondozó munkájukra
– A pályázó hallgatói által végzett eddigi tudományos kutatómunka bemutatása. Az elmúlt két országos diákköri konferencián elért eredmények bemutatása. A XXX. OTDK-ra nevezett diákok száma
– A tehetséggondozó és kutató műhely tehetségazonosító munkájának, a célzott tehetségígéretek körének, a válogatás módszereinek a bemutatása
– A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt hallgatók jellemzése, eddigi teljesítményének bemutatása, különös tekintettel az eddigi teljesítményük igazolt eredményességére.
– A tehetséggondozó munkába bevont hallgatók egyéni kutatási, vagy munkatervének bemutatása
– Tehetséggondozó és kutató műhely programjának, konkrét céljának, szervezési módszereinek és időkeret felosztásának, tematikájának (amennyiben konkrét diáktudományos tevékenységet elősegítő, felkészítő kurzust is szerveznek), valamint a megvalósítás helyszínének, körülményeinek részletes bemutatása
– Tehetséggondozó és kutató műhely célirányos munkaterve.
– A tehetséggondozó munka során elért eredmények prezentálásának céljából szervezett Tehetségnap bemutatása, programterve. (amennyiben pályáznak rá.)
– A tehetséggondozást végző oktatók ez irányú, eddig elért eredményeinek dokumentált bemutatása.
– Az elvárható eredmények, azok mérésének (indikátorainak) leírása. (Mivel kívánják bizonyítani munkájuk eredményességét?)
– A tudományos diákköri, a tehetséggondozó és kutató műhelyben végzett, azokat elősegítő munka eredményének kommunikálása, publikálása.
– A fenntarthatóságra, a tehetséggondozó műhelyekben résztvevők további követésére, mentorálására, segítésére vonatkozó tervek.

A támogatás területei, támogatandó tevékenységek köre:
– Személyi kiadások1 (válogató/azonosító munka segítése/végzése, a tudományos diákköri tevékenység szervezése, foglalkozások vezetése, monitoring vizsgálatok, a téma- és műhelyvezetők díjazása, a mentortevékenység honorálására, szerény pályadíjak folyósítása a műhelyben résztvevő eredményes hallgatók számára).
– Szolgáltatások költsége (pl. hallgatók, szakemberek utazása, szakemberek/előadók díjazása stb.)
– A pályázó által igénybevett szolgáltatások költségei..)
– Dologi kiadások, amelyek a kutatómunkát, a foglalkozások megtartását garantálják:
1. A hallgatói munkavégzéshez szükséges eszköz és anyagköltségek.
2. A, tudományos munkavégzéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, melyek értéke egyenként nem haladhatja meg ÁFA-val együtt a 100 ezer forintot.
3. Tehetségnap, konferencia, szimpózium stb. szervezésének dologi költségei.

Személyi kiadásoknál figyelembe kell venni a 292/2009 (XII.19)-es Kormány rendelet 97.§ (6) bekezdését: „A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. (…)” Eszerint amennyiben a pályázó szerv költségvetési szerv, a nála alkalmazásban álló személy részére ezt figyelembe véve lehet megbízási díjat tervezni.


A Pályázat kiírója támogatja továbbá az olyan kiadásokat is, amelyek hitelt érdemlően szorosan a pályázati programhoz kapcsolódnak.

– A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amelyet előfinanszírozással, tételes utólagos elszámolás mellett nyújt a közalapítvány.
– A támogatás összege a pályázat elszámolható összes költségének 100%-a, önrész nem szükséges.
– A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el!
– A támogatás bruttó összeg, az ÁFA-t tartalmazza.
Pályázat formai követelményei
– Hiánytalanul kitöltött, vezető, képviselő által aláírt, lepecsételt pályázati adatlap (megadott formátum).
– A költségvetési táblázat hiánytalan, részletes kitöltése értelmezhető szöveges magyarázattal (megadott formátum).
– Pályázati Program a VI. pontban leírtak szerint az alábbi címekkel:

1.A pályázó kari szintű tehetséggondozó munkájának és eredményeinek bemutatása
2.A pályázó elmúlt két országos diákköri konferencián elért eredményeinek bemutatása, a XXX. OTDK-ra nevezett diákok száma
3.A tehetséggondozó és kutató műhely tehetségfelismerő és gondozó munkája, módszertana
4.A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt hallgatók jellemzése eddigi teljesítményének bemutatása
5.A tehetséggondozó munkába bevont hallgatók egyéni kutatási, vagy munkaterve (a megadott minta alapján)
6.A Tehetséggondozó és kutató műhely programja
7.A tehetséggondozó és kutató műhely munkaterve
8.A Tehetségnap bemutatása és programterve (amennyiben pályáznak rá)
9.A tehetséggondozást közvetlenül végző oktatók bemutatása
10.A várható eredmények, azok mérésének leírása
11.A tudományos diákköri tehetséggondozó és kutató műhelyben végzett munka, eredményének kommunikálása, publikálása
12.A fenntarthatóságra, a műhelyben résztvevők további pályakövetésére, segítésére vonatkozó tervek

– A tehetséggondozást végző oktatók tudományos életrajza a tehetséggondozás terén elért eredményekkel, öt mértékadó publikáció feltüntetésével.
– A Kötelezettségvállaló alapító okiratának fénymásolata, a vezető aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
– A Kötelezettségvállaló három hónapnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának fénymásolata, a vezető aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
– Nem költségvetési szerv esetén a pályázó szervezet bírósági bejegyzésének fénymásolata, a vezető aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
– Pályázati díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. január 20.
(postai bélyegző végső dátuma)
A pályázatok bírálatának tervezett határideje: 2011. február 15.
A pályázatok megvalósításának ideje: 2011. február 15. – 2011. június 15.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
– A pályázati program a tartalmi követelményeknek mennyiben felel meg, annak szakszerűsége, kidolgozottsága.
– Mennyiben reális, érthető, alátámasztott a költségvetés.
– A program megvalósításában, sikerében közreműködő oktatók tehetséggondozás terén eddig elért eredményei alapján megítélhető felkészültsége.
– A tehetséggondozásban eddig elért eredmények, különös tekintettel az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákra.
– A pályázati program kellően szolgálja-e a pályázat célját.

Pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai hibásnak minősül:
– Nem felel meg a pályázati kiírásnak.
– A pályázat során hamis adatot közölnek.
– Határidő után kerül benyújtásra.
– Az adatlap kitöltése hiányos.
– Mellékletek hiányoznak.
– A pályázónak lejárt határidejű köztartozása van.
– A pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.

Pályázati díj
A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel, száma: 10032000-00288602-00000024. A pályázati díj 8000 Ft.
Kérjük, az átutalás megjegyzés rovatában tüntessék fel a pályázat kódszámát (NTP-OKA-XXII.).
A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről a közalapítvány utólag számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.
Pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve kell egy borítékban benyújtani az alábbi címre:
Oktatásért Közalapítvány
Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
1075
Személyes benyújtásra nincs lehetőség!

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: NTP-OKA-XXII. „A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő, tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatása”
A pályázattal kapcsolatos további információ Kiss Zoltán Balázstól a 061-269-4480-as számon, illetve a kiss.balazs@oktatasert.hu címen kapható.

1.sz. melléklet
Fogalomtár
Tehetség fogalma, fajtái

A tehetséget leíró teóriákból sokféle látott napvilágot, ma legáltalánosabban hazánkban a Renzulli- Mönks féle az elfogadott. Ez a modell a tehetségnek az alábbi összetevőit emeli ki:
– Átlag feletti általános képességek,
– Átlagot meghaladó speciális képességek,
– Kreativitás,
– Feladat iránti elkötelezettség.

Az átlag feletti általános képességek közé tartozik például a magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jó memória, hatékony információ feldolgozási stratégiák stb. Ezek szerepe természetesen más és más az egyes speciális tehetség-területeken.

A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. Ezekből sokféle van, a Gardner-féle csoportosítás általánosan elfogadott. Eszerint a következő képességcsoport különíthető el: logikai-matematikai, természeti, nyelvi, testi-kinesztetikus térbeli-vizuális, zenei, interperszonális, intraperszonális. Ezek a speciális tehetségfejlesztéshez kiindulási alapként szolgálnak.

Tehetségműhely
Olyan szervezett keretekben működő, a tehetséggondozás témában felkészült szakember-szakemberek irányításával szerveződő csoport,amely képes legalább egy területen az általa kialakított, vagy átvett eljárás alapján, a választott célcsoport sajátosságait figyelembe vevő tehetségsegítő programot kidolgozni és azt eredményesen megvalósítani.
A műhelynek rendelkeznie kell a program eredményeit mérő eljárással.
A műhelyek szervezeti hovatartozás szerint lehetnek a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnál regisztrált, akkreditált Tehetségpontok keretében, vagy más szervezeti keretben működők.

Tehetségműhely kritériumai
Szervezett keretekben működik (van programja, foglalkozásait rendszeresen megtartja), (személyi, tárgyi dologi) feltételi adottak a működéshez, vagy jelen pályázat folytán kívánja a tárgyi feltételek megteremteni. Dokumentálja a foglalkozásait, van tematikája.
Rendelkezik a tehetséggondozó programban való beválogatás (tehetség felismerés) módszerével.
Adott területen foglalkozik fejlesztéssel, melynek része a személyiségfejlesztés is.
Képes a program kidolgozására/adaptálására és megvalósítására.
Rendelkezik a program eredményességét mérő módszerekkel és ezeket alkalmazza.
Bővebb információ szerezhető a nemzeti tehetségprogram HON lapjáról a letölthető fogalomtár kiadványból (Balogh László – Mező Ferenc: Fogalomtár a tehetségpontok számára)

2.sz. melléklet
A jó pályázat kritériumai
1.A pályázati kiírásnak megfelelő céllal készült;
2.Jó, érdekes alapötletre épül;
3.Kellően átgondolt, szakmai alapvetése hibátlan;
4.Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását tükrözi;
5.Megfelelően kidolgozott, érthető, logikusan felépített;
6.Figyelembe veszi a kiválasztott tehetségígéretek ismérveit, korát, érdeklődési körét;
7.Komplex módon fejleszti a kiválasztott tehetségígéretek személyiségét;
8.A várható eredmények és a program célkitűzései összhangban vannak;
9.A költségvetés a program céljainak megvalósítását tükrözi.

Forrás: A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő, tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatása / NTP-OKA-XXII.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.