Főoldal » Megújuló energia alapú térségfejlesztés / KEOP-2011-4.3.0

Megújuló energia alapú térségfejlesztés / KEOP-2011-4.3.0

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Jelen Szakmai pályázati felhívás és útmutató az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek – amennyiben attól való eltérés nem megengedett -, jelen konstrukcióra is vonatkoznak.
A pályázati felhívás és útmutató a Kormány által elfogadott 2011-2013-as időszakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program akciótervei alapján került kidolgozásra.
A pályázati egységcsomag öt dokumentumot tartalmaz: Pályázati felhívás és útmutató, Pályázati adatlap, az adatlap kitöltését segítő útmutató, megvalósíthatósági tanulmány útmutató (és mellékletei), Támogatási Szerződés minta. A pályázati felhívás és útmutató tartalmazza a pályázáshoz szükséges feltételeket, míg a Támogatási Szerződés minta a megvalósításra vonatkozó, általános jogokat és kötelezettségeket összegzi. Egyéb, a pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályozott kérdésekben a jogszabálygyűjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni.
Jelen pályázati útmutató 2011. február 10-től visszavonásig érvényes.
A1. Alapvető cél és háttér információ
A megújuló energiaforrások hatékony kiaknázása elősegíti az ország sikerét, a közösségek és a polgárok boldogulását, hozzájárul egy térség biztonságos energiaellátásához. Segíti a gazdaság fejlődését. Mindez javítja a foglalkoztatást, és csökkentheti az elvándorlást. Az ilyen projektek kommunikációja másokat is ezek követésére bírhatnak, és segíthetik a környezettudatos szemlélet erősödését. A pályázat célja a megújuló energiaforrás felhasználáson alapuló, térségi- és helyi gazdaság-fejlesztő hatású mintaprojektek előkészítésének, megvalósításának és kommunikációjának támogatása.
Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervünkben [2010-2020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, mely ennél magasabb, 14,65%-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.
A megújuló energiák abszolút felhasználásának és arányának növelése egyaránt stratégiai prioritásként kezelendő, tekintettel arra, hogy Magyarország energiafelhasználásában részarányuk jelenleg viszonylag alacsony, és emellett a hazai fosszilis energiahordozó-készlet és -termelés is korlátozott, így az ország importfüggősége az elsődleges (primer) energiahordozók (uránérc, földgáz, kőolaj) tekintetében nagyon magas, meghaladja a hazai energiaszükséglet 75%-át.
A KEOP egyik kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és az EU energiapolitikával – a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek is feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével.
A megújuló energiaforrások alkalmazása azonban nem kizárólag a környezet védelméhez, illetve az energiapolitikai kihívásokra adható válaszokhoz kapcsolódhat. A helyi megújuló energiaforrásokon nyugvó energiatermelő, illetve felhasználó kapacitások kiépítése hozzájárulhat az adott térség energiaellátásának biztosságához, gazdasági, infrastrukturális megerősödéséhez, fejlődéséhez, a foglalkoztatási helyzet javításához és ezzel együtt az érintett település, térség népességmegtartó képességének fokozásához is.
E lehetőségekből kiindulva a KEOP-2011-4.3.0 “Megújuló energia alapú térségfejlesztés” elnevezésű konstrukció célja a megújuló energiaforrás-felhasználáson alapuló, a megvalósítás helyszínének tekinthető környezetben térségfejlesztő hatású mintaprojektek megvalósításának és kommunikációjának támogatása, előkészítésének és megvalósításának szakmai segítése, továbbá finanszírozása (vissza nem térítendő formában).
Megújuló energiaforrás-felhasználás: A C1 fejezetben meghatározott megújuló energiaforrások termelésben vagy energiafelhasználásban történő alkalmazása (a projekt elszámolható költségeinek legalább 50%-át teszi ki), amely révén a hazai megújuló energiafelhasználás százalékos aránya, illetve hatékonysága növekszik.
Térségfejlesztő hatás alatt a következők érthetők:
– foglalkoztatás növekedése, munkahelyteremtés;
– a helyi jövedelemszint kimutatható növekedése;
– helyi környezetvédelmi probléma megoldása (pl.: hulladék energetikai célú hasznosítása, szennyvíziszap energetikai hasznosítása, erdészeti és táj rehabilitációs munkálatok melléktermékeinek energetikai célú hasznosítása);
– szociálisan hátrányos helyzetű térségek és lakossági csoportok életminőségének javítása megújuló energiafelhasználást célzó beruházásokkal;
– geográfiai, településszerkezeti adottságok kiaknázása;
– a helyi közösség megerősítése, közösségi célok megteremtése és hozzájárulás azok eléréséhez.
A mintaprojekt jelleg a következő ismérveken keresztül érvényesítendő:
– Térségfejlesztő hatás, a fent leírtak alapján.
– Megújuló energiák, lehetőleg komplex használata.
– Jelentős környezetvédelmi hozzáadott érték.
– Innovatív technológia, illetve újszerű, kimutatható előnyt jelentő megoldás alkalmazása, (K+F nem támogatható!).
– Magas disszeminációs érték (a megvalósított projekt látványosan, hatékonyan bemutatható, praktikus témákkal bővítheti a célcsoportok ismereteit, releváns méretű célcsoportot szólít meg, abszolút és relatív értelemben egyaránt jelentős mértékű fosszilis energiahordozó-megtakarítást generál).
– Modell érték: más térségekben is adaptálható és alkalmazható az adott projekt (összességében vagy részleteiben).
A2. Részcélok
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetők.
A3. Támogatás összege
1. forduló: Nem pályázható!
2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege:
Min. 70 millió Ft – max. 1500 millió Ft.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. A pályázók körének meghatározása
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
VÁLLALKOZÁS (1, 2)
Jogi személyiségű vállalkozás (1)
Kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek
Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)
NONPROFIT ÉS EGYÉB NEM NYERESÉGÉRDEKELT SZERVEZET (5, 6)
Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)
– Kivéve pártok
– Kivéve jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)
ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)
Egyéb gazdasági szervezet (7)
– Kivéve Megszűnt gazdálkodási forma (7.3)
– Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)
– Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)
Társulásokra vonatkozó szabályok:
Amennyiben a projektgazda egy önkormányzati társulás, akkor az alábbi feltételek vonatkoznak rá:
– Amennyiben a társulás a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként jött létre, akkor a pályázatot a többcélú kistérségi társulás nyújtja be.
– Amennyiben a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.- (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkező társulásként jött létre, akkor a pályázatot a létrejött önkormányzati társulás nyújtja be.
– Amennyiben a létrejött társulás a fenti törvények alapján nem rendelkezik jogi személyiséggel, akkor a pályázatot a gesztor önkormányzat nyújtja be.
Konzorciumokra vonatkozó szabályok:
Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására is van lehetőség. A konzorcium tagjai kizárólag a fent meghatározott szervezetek lehetnek.
A konzorciumi megállapodás részleteit az Általános Pályázati Útmutató tartalmazza.
B2. Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.
B3. Székhely
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
B4. Iparág
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
(Annex I – A projektek iparági korlátozása melléklet lásd az Általános Pályázati Útmutatóban
B5. Típus
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek
Kizárólag az A1 fejezetben meghatározott céloknak megfelelő, egymással összefüggő és egymásra épülő tevékenységek támogathatóak.
C1.1. Támogatható tevékenységek a projekt-előkészítés során (1. forduló)
Az 1. fordulóban kizárólag a projekt előkészítés támogatható, mely a következő tevékenységekből tevődik össze:
– az 1. fordulós projektdokumentáció (amelynek a pályázat benyújtásakor rendelkezésre kell állnia) elkészítése, valamint
– a 2. fordulós projektdokumentáció (tanulmányok, vizsgálatok, tervek, engedélyek) elkészítése és az ahhoz szükséges tevékenységek elvégzése
A projekt előkészítés során támogatható tevékenységek elszámolható költségeit a C.3.1 fejezet tartalmazza.
C1.2. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során (2. forduló)
A lent meghatározott A), B) és C) pontban meghatározott tevékenységeket úgy szükséges kialakítani, hogy a célok és eredmények tekintetében megfeleljenek a mintaprojekt jelleg követelményeinek:
– Az A) és B) pontban megjelölt tevékenységek révén kimutatható térségfejlesztő hatást kell érvényesíteni.
– Megújuló energiák, lehetőleg komplex használata.
– Kimutatható környezetvédelmi hozzáadott érték.
– Innovatív technológia, illetve újszerű, kimutatható előnyt jelentő megoldás alkalmazása, (K+F nem támogatható!).
– Magas disszeminációs érték (a megvalósított projekt térségfejlesztő hatása, annak társadalmi, gazdasági és környezeti elemei, illetve modellértéke, gazdasági előnyei és az adaptációhoz szükséges praktikus információk jól kommunikálhatóak).
A) Kötelezően választható elemek (legalább egy kiválasztása kötelező):
1. Megújuló energiaforrás alapú hő- és/vagy hűtési energia előállítása.
2. Megújuló energiaforrás alapú villamosenergia-termelés.
3. Megújuló energiaforrás alapú kapcsolt hő és villamosenergia-termelés.
Részletesen:
Alkalmazható megújuló energiaforrások megújuló energiaforrás alapú hő- és/vagy hűtési energia előállítása esetén:
1) Napenergia hasznosítása
Támogatható projekttípusok:
Napenergia hasznosító rendszerekkel (napkollektor)
a) használati melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése ;
b) használati melegvíz igény részleges és/vagy teljes kielégítése és fűtési és/vagy hűtési hőigény részleges vagy teljes kielégítése;
c) gazdasági termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének kielégítése (pl.: előszárítás);
Támogatható tevékenységek:
Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti elemek, használati melegvíz és/vagy fűtési rendszerhez, és/vagy gazdasági termelési folyamathoz való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése, szükséges épület-átalakítások (pl. napkollektor és tartóelemei, kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíz tároló és puffertartály, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyú blokk).
2) Biomassza-felhasználás
Támogatható projekttípusok:
2.1. Szilárd vagy folyékony biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére
a) Szilárd biomassza (mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, fás és lágyszárú energianövény, erdészeti fő és melléktermék, a veszélyes hulladéknak nem minősülő kezeletlen faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény kielégítésére.
b) Szilárd biomassza (mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, fás és lágyszárú energianövény, erdészeti fő és melléktermék, a veszélyes hulladéknak nem minősülő kezeletlen faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása gazdasági termelési folyamat közvetlen hőigényének kielégítéséhez.
c) Folyékony biomassza (szennyvíziszap, használt sütőolaj, állati zsiradék) közvetlen felhasználása használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény kielégítésére, magában, vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben.
d) Folyékony biomassza (szennyvíziszap, használt sütőolaj, állati zsiradék) közvetlen felhasználása gazdasági termelési folyamat hőigényének kielégítésére, magában, vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben.
Felhívjuk figyelmüket, hogy maximum 40 MWth kapacitású hőtermelő erőműegység kiépítése támogatható!
Támogatható tevékenységek:
Hasznosító kazán, ennek kapcsolódása használati melegvíz és fűtési rendszerhez, és/vagy a termelési folyamathoz, az alapanyag előkészítéséhez és raktározásához szükséges eszközök, berendezések és építmények, valamint kizárólag a tüzelőanyag mozgatására használható szükséges gépek és berendezések, továbbá a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéshez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.
2.2 Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú (szilárd, folyékony, gáznemű) energiahordozóvá alakítása 100%-ban saját hőigény kielégítésre, illetve értékesítésre:
a) Szilárd biomasszából pellet vagy biobrikett gyártása 100%-ban saját használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, valamint saját gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésére történő előállítása és felhasználása.
A pályázat keretében igazolni szükséges az pelletáló/brikettáló berendezés termelőkapacitása, valamint a felhasználói oldal kapacitásigényei közötti megfelelőséget.
Esco cégek esetében pellet vagy biobrikett gyártás szintén kizárólag 100%-ban saját felhasználás céljából támogatható. Felhívjuk figyelmüket, hogy ESCO szervezetek esetében akkor minősül saját felhasználásnak az előállított pellet vagy biobrikett eltüzelése, amennyiben az az esco cég saját (legalább a fenntartási időszak végéig) tulajdonában lévő biomasszakazánban kerül felhasználásra.
b) Szerves, folyékony vagy szilárd települési vagy ipari hulladék, szennyvíziszap köztes tüzelőanyag (pl. olaj, etanol) formába történő feldolgozása, saját melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, valamint gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésre történő felhasználása.
c) Szerves, folyékony vagy szilárd települési vagy ipari hulladék, szennyvíziszap, vagy egyéb szerves anyag köztes tüzelőanyag (pl. olaj, etanol, biogáz, biometán) formába történő feldolgozása, saját használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú felhasználásra, és/vagy gazdasági termelési folyamatban jelentkező hőigény kielégítésre történő felhasználása és közvetlen tüzelőanyag formában, vagy közvetett (hő) formában történő részleges vagy teljes értékesítése.
Támogatható tevékenységek:
Alapanyag raktározásához, előkészítéséhez, feldolgozásához, köztes energiahordozó előállítása, melléktermékek tárolásához, kezeléséhez szükséges eszközök, berendezések és építmények, valamint kazán-, és hőtárolást lehetővé tevő eszköz, ezek kapcsolódása a használati melegvíz előállítás és fűtési-, hűtési rendszerhez, az előállított tüzelőanyag raktározásához szükséges eszközök, berendezések és építmények, továbbá a kizárólag a tüzelőanyag mozgatására használható szükséges gépek és berendezések, illetve a visszamaradó anyagok hasznosításhoz szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.
3) Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz előállítás, depóniagáz kitermelés és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése
Támogatható projekttípusok:
a) Mezőgazdasági fő vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó iparági vagy egyéb ipari melléktermék, biológiailag lebomló települési hulladék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz termelés használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.
b) Szennyvízből keletkező biogáz használati melegvíz előállítás, fűtési-, hűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.
c) Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő felhasználása.
d) Meglévő rendszer kapacitásának bővítését szolgáló beruházás, mellyel növelhető a megújuló energiahordozó termelése és felhasználása, az ezen alapuló hőtermelés hatékonysága.
Támogatható tevékenységek:
Szerves anyag válogatása, előkészítése, raktározása, sterilezése, fermentálása; kizárólag alapanyag mozgatásához szükséges gépek és berendezések; a keletkező biogáz és depóniagáz begyűjtése, raktározása, hőhasznosítás helyére történő szállítása, ezen tevékenységekhez szükséges eszközök, berendezések, építmények, hőhasznosító berendezések; a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.
4) Geotermikus energia hasznosítása
Támogatható projekttípusok:
a) Új termelő és visszasajtoló kút fúrása, használati melegvíz termelés, fűtés, hűtés, vagy termelési folyamat hőigényének kielégítéséhez szükséges rendszer kialakítása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.
b) Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt termálkút használati melegvíz termelés, fűtés, hűtés vagy technológiai termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő bevonása, rehabilitása, szükség szerint visszasajtoló kút fúrása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.
c) Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer kiemelt vízkontingens mennyiségének növelésével járó kapacitás-növelése és új fogyasztók bekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer változatlan vízkontingens kivételével járó (termelés oldali) hatékonyság-növelése, új felhasználók bekapcsolása és/vagy kaszkád rendszer kialakítása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása, amennyiben a hazai megújuló energia felhasználás növelésével jár
Támogatható tevékenységek:
– Hőigényt kielégítő, közepes és alacsony entalpiájú, nagy mélységű termálvizes rendszerek kialakítása, meglévő rendszerek bővítése, többlépcsőssé alakítása.
– Új termálkút (beleértve a próbafúrást is) és visszasajtoló kút fúrása
– Meglévő kút termelő vízkúttá átalakítása,
– Kútgeofizikai felmérés, mintavételi, laboratóriumi, vizsgálatok
– fluidum kitermelő rendszer, felhasználóhoz történő hőszállító rendszer kialakítása és bővítése
– kisérőgáz energetikai hasznosítása
– Ideiglenes tárolómedence kialakítása
– új fogyasztók kaszkád rendszerbe történő bekapcsolása.
– Geológiai vizsgálatok, szeizmikus mérések és hidrogeológiai modellek elkészítése
– Kútfej kialakítása és az ahhoz szükséges építmény (pl.mérési állomás) és/vagy gépészeti beruházások
5) Hőszivattyús rendszerek telepítése
Támogatható projekttípusok:
a) Meglévő geotermikus hő-, vagy balneológiai hasznosítású rendszerekhez hőszivattyús technológia kapcsolása új fogyasztók hőellátására, termál rendszerhez való illesztése.
b) Új, sekély mélységű talajhő bázisra települő, zárt szondás, vertikális, vagy sekély fektetésű horizontális hőszivattyús technológiák kialakítása, új, vagy meglévő (átalakítandó) hőellátó rendszerekhez való illesztése.
c) Meglévő vízbázisra (pl. tó, állandó vízfolyás, ásott kút stb.) települő hőszivattyús rendszerek kialakítása, új, vagy meglévő (átalakítandó) hőellátó rendszerekhez való illesztése.
d) Egyéb hőszivattyús rendszerek telepítése amennyiben nem ütköznek a C2 fejezetben foglaltakkal.
e) Villamos hajtású, gázmotoros, és abszorpciós hőszivattyús rendszerek, az megvalósíthatósági tanulmány előírásainak megfelelően
Támogatható tevékenységek:
– Hőszivattyú
– Primer és szekunder oldal kialakítása és beüzemelése
– Geothermal Heat Response test
– Monitoring rendszer kialakítása és telepítése az megvalósíthatósági tanulmány előírásainak megfelelően
– A hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása
6) Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával.
Támogatható projekttípusok:
a) Hűtési igény kielégítése abszorpciós hűtőrendszer kialakításával, bármely megújuló energiaforrás felhasználásával.
Támogatható tevékenységek:
A hőigényt biztosító megújuló energiát hasznosító rendszer elemei (támogatható tevékenységek 1, 3, 4 valamint azok rendszerbe kapcsolásához szükséges gépészeti elemek, épület átalakítás, hűtőberendezés, annak kapcsolódása a hűtési rendszerhez és a hőtermelő egységekhez.
7) Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása
Támogatható tevékenységek:
Meglévő távfűtő rendszerek hőigényének részleges vagy teljes átállítása megújuló energiaforrásokra, és új megújuló alapú távfűtő rendszer kialakítása
Támogatható tevékenységek:
– a hőtermelő egységek átalakítása, cseréje (pl. földgáz üzemről biomassza tüzelésre)
– új megújuló alapú termelő kapacitások kiépítése és rendszerbe állítása. Amennyiben a fosszilis egység csökkentett használatával jár illetve igénynövekmény megújuló energiaforrással kerül kielégítésre. Felhívjuk figyelmüket, hogy a fosszilis egység nem támogatható jelen konstrukció keretében!
– energiahordozó tárolásához szükséges egységek (pl. hőtároló, puffertartály, tüzelőanyag tárolás stb.).
Felhívjuk figyelmüket, hogy biomasszára épülő projekt esetében maximum 40 MWth kapacitású hőtermelő erőműegység kiépítése támogatható!
Alkalmazható megújuló energiaforrások villamosenergia-termelés és kapcsolt hő és villamosenergia-termelés esetén:
1) Napenergia alapú villamosenergia termelés 16
Támogatható projekttípusok:
a) Hálózatra kapcsolódó 500 kWp alatti teljesítményű fotovoltaikus rendszerek
Támogatható tevékenységek:
Napenergia-hasznosító berendezések és azok rögzítő, tartó rendszere, villamosenergia hálózathoz kapcsolódásához és a rendszerrel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök, akkumulátor és hálózati elemek. (Pl. napcella, állványzat, inverter (akkumulátor amennyiben szükséges).)
b) Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek.
Támogatható tevékenységek:
Napenergia-hasznosító berendezések, azok rögzítő, tartó rendszere, fogyasztó egységekhez illetve sziget üzemmódú hálózathoz való kapcsolódáshoz, a fogyasztó egységekkel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök és hálózati elemek, villamosenergia tároló egységek (akkumulátorok).
2) Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre
Támogatható projekttípusok:
a) Szilárd biomassza közvetlen hasznosítása kapcsolt hő és villamosenergia-termelésre. Új, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő, szilárd biomassza hasznosító, nagy hatékonyságú kisméretű (20 MWekapacitásnál nem nagyobb) erőműegység kiépítése
Támogatható tevékenység:
Támogatható az erőműegység, annak villamos energia hálózati kapcsolódása, és hőfogyasztóhoz való kapcsolódása, a tüzelőanyag előkészítéshez szükséges gépek, berendezések. (Felhasznált biomassza lehet: mezőgazdasági fő- és melléktermék, kertészeti melléktermék, fás és lágyszárú energianövény, erdészeti fő- és melléktermék, egyéb nem veszélyes kategóriába tartozó ipari melléktermék/hulladék vagy ezek vegyes használata.)
b) Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú (pl. növényi olaj, etanol stb.) energiahordozóvá alakítása és kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre történő hasznosítása.
Támogatható tevékenység:
Támogatható a köztes energiahordozóvá alakító egység, az alapanyag előkészítéshez szükséges gépek és berendezések a villamos energia vagy kapcsolt hő és villamos energia termelő erőműegységek, azok átalakítása, villamos energia hálózati, és hőfogyasztóhoz való kapcsolódása. (Alapanyag lehet pl. Mezőgazdasági fő- és/vagy melléktermék, kertészeti melléktermék, fás és lágyszárú energianövény, erdészeti fő és melléktermék, állattartási hulladék, kapcsolódó iparági melléktermék felhasználásával, kommunális hulladék, szennyvíziszap.)
3) Vízenergia-hasznosítás: 2 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása Támogatható projekttípusok:
a) Meglévő, de leállított (használaton kívüli, villamosenergiát nem termelő) vízerőmű felújítása, és/vagy hálózati kapcsolatának kiépítése.
b) Meglévő, működő vízerőmű kapacitásbővítése
c) Új vízerőmű létesítése.
Támogatható tevékenységek:
Villamosenergia-termelő berendezések, vezérlő rendszerek, szükséges épületek és víztereléshez, szintemeléshez szükséges létesítmények, villamos energia hálózati kapcsolat kiépítése (hálózati vagy fogyasztói kapcsolat kiépítése), villamosenergiatároló egységek (akkumulátor) (amennyiben szükséges).
4) Biogáztermelés és felhasználás
Támogatható projekttípusok:
a) Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó és egyéb iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz-termelés kapcsolt hő- és/vagy villamosenergia-előállításra történő hasznosítási rendszer kialakítása. Gázmotor üzemeltetése esetén az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át hasznosítani kell. Hasznosítás címszó alatt a távhőhálózatba történő betáplálás is megfelelő.
b) Szennyvízből keletkező biogáz kapcsolt hő- és/vagy villamosenergia előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása. Gázmotor üzemeltetése esetén az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át hasznosítani kell. Hasznosítás címszó alatt a távhőhálózatba történő betáplálás is megfelelő.
c) Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz kapcsolt hő- és/vagy villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása
d) Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó és egyéb iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló meglévő biogáz-termelés fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, biogáz tisztítása, tárolása, szükséges biogáz-termelő kapacitások bővítése, biogáz tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása,
e) Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló új biogáz-termelő kapacitások létrehozása, fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása
Támogatható tevékenységek:
Szerves alapanyag válogatása, előkészítése, tárolása, sterilezése, fermentálása;
kizárólag alapanyag mozgatásához szükséges gépek és berendezések beszerzése; a keletkező biogáz és depóniagáz begyűjtése, tárolása, tisztítása, földgáz hálózatba való betáplálás; hő és villamos energia termelés célú hasznosítás helyére történő szállítása, ezen tevékenységekhez szükséges eszközök, berendezések, építmények, hő és villamos energia termelő berendezések; a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításához szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése, szüksége építmény-beruházások.
Bővítés alatt olyan beruházás, technológia fejlesztés értendő, mellyel növelhető a megújuló energiahordozó termelése, az ezen alapuló hő-és villamosenergia termelés hatékonysága, a fogyasztóval való közvetlen kapcsolat kiépítése.
5) Geotermikus energia hasznosítása:
Támogatható projekttípusok
a) Kaszkád rendszerű hő és/vagy villamosenergia-termelés
Támogatható tevékenységek:
– Geológiai vizsgálatok, szeizmikus mérések és hidrogeológiai modellek elkészítése
– Vízjogi (létesítési, üzemeltetési) és egyéb engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó vizsgálatok, tanulmányok, engedélyezési dokumentációk készítése, engedélyeztetése.
– Kútgeofizikai felmérés, mintavételi, laboratóriumi, vizsgálatok
– Meglévő kút termelő kúttá átalakítása
– Kútfej kialakítása és az ahhoz szükséges építmény (pl.mérési állomás) és/vagy gépészeti beruházások
– Felvonulási helyszín előkészítése, tereprendezés
– Ideiglenes tárolómedence kialakítása.
– A geotermikus hasznosításhoz, hőátvételhez szükséges szekunder oldali műszaki, gépészeti tervek, mintavizsgálatok, műszaki tervek elkészítése, engedélyek megszerzése
– Új termálkút és visszasajtoló kút fúrása (beleértve a próbafúrásokat is)
– vagy meglévő ám nem hasznosított termálkút vizsgálata, vízkúttá alakítása
– , fluidum kitermelő rendszer, felhasználóhoz történő hőszállító rendszer kialakítása és bővítése,
– kisérőgáz energetikai hasznosítása kaszkád rendszerű hőhasznosító rendszerbe történő bekapcsolása,
– villamosenergia-termelő erőműegység kialakítása,
– villamosenergia-hálózathoz való csatlakozása, ,szükséges építmény-beruházások, előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása, összhangban az vízgazdálkodási törvény vonatkozó rendelkezéseivel.
6) Szélenergia-hasznosítás:
Támogatható projekttípusok
a) Villamosenergia-hálózathoz csatlakozó szélerőművek (<50 kW), azok hálózati csatlakozásának kiépítése.
o 100% saját felhasználás, vagy
o A megtermelt villamos energia 100%-át közvetlenül tovább értékesíti, vagy
o Hálózatra értékesítés esetén a megtermelt villamos energia legalább 50%-a saját célra vagy közvetlen értékesítés útján kell hogy hasznosuljon
b) Villamosenergia-hálózathoz nem csatlakozó szélerőművek, azok fogyasztóval való közvetlen kapcsolatának kiépítése, villamosenergia-tároló egységek
Támogatható tevékenységek:
Villamosenergia-termelő egységek, tartó szerkezetek, hálózati vagy fogyasztók csatlakozás kiépítése, vezérlő rendszerek, villamosenergiatároló egységek, szükséges építmény-beruházások.
B) Választható elemek (legalább egy kiválasztása kötelező):
1. Energiahatékonyság fokozása, energiafelhasználás csökkentése (primer és szekunder rendszer).
2. Alapanyag-előállításhoz kapcsolódó beszerzés feltételeinek megteremtése.
3. Az előállított energia felhasználói oldalának megteremtéséhez szükséges feltételek kialakítása (infrastruktúra, eszközök, berendezések beszerzése, képzés).
C) Kötelező, de önállóan nem támogatható elemek (minden projekt kötelező része)
1. Disszemináció – A mintaprojekt kommunikációja
A komplex térségfejlesztő hatású projekt nélkülözhetetlen eleme a disszemináció. A disszemináció célja kettős:
– A projekt térségfejlesztő hatásának, annak társadalmi, gazdasági és környezeti elemeinek kommunikálása a beruházással létrejött szolgáltatás használói, illetve a térségben élő közösségek felé;
– A projekt modellértékének kommunikálása, a gazdasági előnyök, és az adaptációhoz szükséges praktikus információk közlése, a potenciális beruházók, fejlesztésekben illetékes döntéshozók felé.
Ilyen módon ezen tevékenység alatt a mintaprojekt fizikai megvalósítása során megvalósuló kommunikációs (kampány, képzés, információ stb.) tevékenységet értjük.
E tevékenység elszámolható költsége az összes elszámolható költségnek minimum, 10, maximum 20 százaléka lehet, de nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot (részleteket ld. a C3 fejezetben). Az országos média alkalmazásával kapcsolatban felmerült költségek max. 70%-ban támogathatók!
A disszemináció részeként, annak megvalósítása során ügyelni kell az ún. tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségekre.
C2. Nem támogatható tevékenységek
A pályázat 1. és 2. fordulójában kizárólag a C.1.1. és C.1.2. pontokban felsorolt tevékenységek támogathatóak, egyéb tevékenységek nem.
A C1.1. és C1.2. pontokban felsorol tevékenységeken belül nem támogathatók a következő tevékenységek:
1. Nem támogathatók azon épületek fűtési energiaigényének megújuló energiaforrással történő kielégítésére vonatkozó projektek, ahol a közvetlenül a pályázat tárgyát képező épület(ek) a pályázat benyújtása előtt nem felel(nek) meg a 7/2006 TNM rendeletben előírt, az épület(ek) fajlagos hőveszeteség-tényezőjére vonatkozó követelményértéknek. Kivételt képez ez alól a 7/2006 TNM rendelet 1- (2) bekezdése szerinti épületek , valamint a megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerrel ellátott épületek, mint például geotermikus kaszkád rendszer vagy biomassza fűtőművel ellátott épületek.
2. Jelen konstrukció esetében a biomassza hőenergia-igény kielégítésére irányuló projekttípusoknál nem támogatható:.
– Köztes energiahordozó (pl. növényi olaj és etanol) biomasszából történő előállítása és közlekedés célú felhasználása.
– Nem támogatható önmagában, kapcsolódó hasznosító folyamat nélkül, a növényi és állati melléktermékek, élelmiszeripari szerves melléktermékek sterilizálására, biogáz hasznosításra előkészítő berendezések.
– 40 MWth kapacitásnál nagyobb hőtermelő erőműegység kiépítése.
3. A biomasszára alapuló villamos energia előállításra irányuló projekttípusoknál nem támogatható.
– Szilárd biomassza-tüzelésű erőművi egység, amennyiben
– nem kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést végez,
– nem esik a 2007. évi LXXXIV tv. összevont kiserőművi engedélyköteles kategóriában vagy
– a támasztótüzelésnél nagyobb fosszilis energiafelhasználással járó vegyes tüzelést valósít meg.
– Nem támogatható meglévő fosszilis (lignit, kőszén, földgáz) energiaforrást felhasználó erőműegységek vegyes-tüzelésre történő átállása.
– Nem támogatható önmagában a szilárd biomassza beszerzéshez, tároláshoz szükséges logisztikai rendszer, épületek, berendezések, gépek.
– Nem támogatható a 20 MWe kapacitásnál nagyobb biomassza-égetőmű.
– Nem támogatható a biogáz alapú kapcsolt energiatermelés, ha az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át nem kerül hasznosításra
4. A geotermális energiahasznosításra irányuló projekttípusok esetében önmagában nem támogatható a meglévő szállítórendszer, illetve felhasználói oldali hatékonyságnövelése.
5. Fosszilis (lignit, kőszén, földgáz) energiaforrást felhasználó erőműegységek vegyestüzelésre történő átállása.
6. Bioetanol, valamint biodízel előállítás és felhasználás
7. Önmagában a szilárd biomassza beszerzéshez, tároláshoz, előkészítéshez szükséges logisztikai rendszer, épületek, berendezések, gépek, eszközök beszerzése.
8. Kizárólag képzési jellegű projektek
9. K+F tevékenység.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A részletes szabályozást az Általános Pályázati Útmutató és a Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételek című dokumentum szabályozza.
D1. Az önerő összetétele
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
Az önerő igazolására vonatkozóan további kiegészítés:
Tagi kölcsön, magánkölcsön: A tulajdonos, illetve a tagok határozata a kölcsön nyújtásáról, az általuk kiadott ígérvény, megkötött kölcsönszerződés és banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat
A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés: A tőkeemelésről és összegéről szóló taggyűlési, közgyűlési, alapítói, határozat, a tőkeemelés végrehajtását igazoló cégbírósági bejegyző végzés, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolás a törzstőke emelés címén befizetett összegről, valamint taggyűlési,közgyűlési,alapítói,határozat arra vonatkozóan, hogy az összeget adott projekt megvalósítása céljára fogják felhasználni
Zárt végű pénzügyi lízing: Lízingszerződés a mellékleteket képező “átadás-átvételi jegyzőkönyvvel” és “fizetési ütemtervvel
Az önrészként figyelembe vehető, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás megnevezése “egyéb támogatás”.
A pályázó által igénybe vett összes támogatás (tehát a saját forráson felüli rész) maximális mértékénél figyelembe kell venni, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az A6 pontban meghatározott mértéket.
Az önrész igazolása az egyes fordulók során:
1. forduló
A pályázathoz a projekt összes (előkészítéssel és megvalósítással kapcsolatos) elszámolható költségére vonatkozó önrész összetételére nyilatkozat benyújtása szükséges. Az előkészítési tevékenységekre vonatkozó önrész rendelkezésre állásának igazolása az 1. fordulós Támogatási Szerződés megkötésének feltétele.
2. forduló
A 2. fordulóban elszámolható költségek tekintetében az önrész rendelkezésre állását a Általános Pályázati Útmutató szerintieknek megfelelően szükséges igazolni.
250 millió forint alatti elszámolható költségű projektek esetében az önrész (támogatáson felüli rész) rendelkezésre állásának igazolása a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele.
250 millió forint vagy a fölötti elszámolható költségű projektek esetében az önrész (támogatáson felüli rész) rendelkezésre állását a 2. fordulóban elkészült pályázat benyújtásakor kell igazolni.
D2. Egyéb pénzügyi eszközök
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhető.
E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
E2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be.
A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Pályázati Adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet.
A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Pályázati Adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.
A Pályázati Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Pályázati Adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Pályázati adatlap megfelelő helyén a “pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:”
“ENERGIA KÖZPONT” Nonprofit Kft.
Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft.
Környezet és Energia Operatív Program
Kódszám: KEOP-2011-4.3.0
1134 Budapest, Váci út 45., A épület 6. emelet
1437 Budapest, Pf.: 328.
Személyes benyújtásra a fent megjelölt címen, “ENERGIA KÖZPONT” Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálatán, munkanapokon az alábbi időben van lehetőség:
Hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között
Kérjük, hogy a borítékon, valamint a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP-2011-4.3.0), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, a vonalkódnak az adatlap valamennyi oldalán való megjelenéséről és az adathordozó épségéről!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) valamint az Energia Központ (http://www.energiakozpont.hu) honlapján talál. Részletes felvilágosítást az Energia Központ ügyfélszolgálata nyújt:
telefon: (+36) 1 802-4390
e-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu
Az 1. fordulós projektjavaslatok benyújtása NEM lehetséges.
A 2. fordulós pályázati dokumentáció benyújtására 2011. március 1-jétől és az 1. fordulós Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap áll rendelkezésre.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!

Pályázati felhívás (pdf, 391 kB) (Feltöltve: 2011-02-10)
Általános pályázati útmutató (pdf, 280 kB) (Feltöltve: 2011-02-10)
Adatlap (pdf, 158 kB) (Feltöltve: 2011-02-10)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Forrás: Megújuló energia alapú térségfejlesztés / KEOP-2011-4.3.0

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.