Főoldal » Önkéntes pályázat 2011

Önkéntes pályázat 2011

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Pályázatok
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot hirdet “Önkéntes pályázat 2011” címmel a 2011. évben a kerületben megvalósítandó önkéntes projektek támogatására

Pályázatkiírás:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
pályázatot hirdet
“Önkéntes pályázat 2011” címmel
a 2011. évben a kerületben megvalósítandó önkéntes projektek támogatására

1. A pályázat célja,
hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Ezzel a kerületben élők lehetőséget kapnak az aktív állampolgári lét megtapasztalására. Saját élményű tevékenységen keresztül kívánjuk fejleszteni a szociális érzékenységet, és számos olyan kompetenciát (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek stb.), amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez.
Háttér
A Magyarországot az elmúlt időszakban sújtotta viharkár, árvíz, vörösiszap-katasztrófa a társadalom egészéből váltotta ki a közösségi összefogást, s rámutatott a szolidaritás egész nemzetet erősítő erejére. A program aktualitását adja továbbá, hogy 2011 az Önkéntesség Európai Éve. Az önkéntesség és az iskolai közösségi szolgálat hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolataiban gazdag, sokféle, sokszínű társadalmi háttérrel rendelkező egyénekből és közösségekből álló helyi társadalom befogadóbb, emberibb hellyé váljon.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: 3 000 000 Ft.

3. Pályázhatnak
a) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata illetékességi területén bejegyzett és ott tényleges tevékenységet folytató
– egyesületek,
– szövetségek,
– alapítványok (ide nem értve a közalapítványt),
amelyek az alapszabályuknak, illetve az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és
b) azok a civil szervezetek, amelyek ugyan nem III. kerületi székhellyel kerültek bejegyzésre, ám tevékenységüket Óbuda-Békásmegyeren, a kerület lakossága érdekében fejtik ki, és az alapszabályuknak, illetve az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
c) az önkormányzat által fenntartott általános iskolák 7-8. évfolyamán tanuló diákok csoportja,
d) az önkormányzat által fenntartott középiskolák 7-12. évfolyamán tanuló diákok csoportja.

A c) és d) pontban foglalt esetekben a pályázatot az intézmény nyújtja be, a pályamű tartalmáért, valamint a pályázat megvalósulásáért az intézmény képviseletére jogosult személy a felelős.

4. A pályázaton nem vehetnek részt
– a pártok,
– a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
– a biztosító egyesületek,
– a közalapítványok,
– nonprofit gazdasági társaságok,
– azok a szervezetek, amelyek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által az elmúlt 3 évben kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el,
– egyházi szervezetek.

5. Pályázni lehet:
A pályázat támogat minden – a kerületben a 2011. év folyamán megvalósuló – szociális és közösségi célokat szolgáló, helyi igényeknek megfelelő kezdeményezést. Ennek alapján a megpályázható programok például:
– Szociális, közösségi célokat szolgáló tevékenységgel történő támogatás (pl.: idős személy, rászoruló gyermek, család rendszeres látogatása, bevásárlás, ház körüli munkák, takarítás, javítás)
– Szociális, kulturális vagy nevelési-oktatási intézménnyel közösen előkészített és megrendezett program, tevékenység (pl. közös sportolás, kirándulások, színdarab előadása gyermekotthonban, közös nagytakarítás idősek otthonában)
– A diákok környezetében élő hátrányos helyzetű egyénnel/csoporttal közösen megvalósítandó tevékenység, (kézművesség, sportolás, közös rendezvények szervezése, táncház, szülő klubban szakavatott segítők mellett gyerekprogramok animálása, fogyatékos emberek és családjaik számára szervezett segítő tevékenység)
– Közintézmények, közterületek állagmegóvását szolgáló tevékenység (pl. kerítésfestés, parkrendezés, faültetés, építés, javítás, takarítás),
– Egyéb.

6. A támogatás és az önrész mértéke:
Az elnyerhető támogatási összeg maximum: 200 000 Ft.
Pályázati önrész biztosítása nem szükséges.

7. Érvénytelen az a pályázat, amely
– a határidő után érkezett be,
– a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan lett benyújtva.

8. Hiánypótlás
Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő 3 munkanapon belül a pályázót hiánypótlásra szólítja fel.
A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi a kiíró.
A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség a civil referensnél (1033 Budapest, Hídfő utca 18.), a hiánypótlásra való felszólítást követő 3 munkanapon belül.

9. Támogatható kiadások
– Személyi jellegű kifizetések a következők szerint:
A pályázatból a projektet koordináló pedagógus vagy más személy díjazására fordítható: 1500 Ft/óra, de maximum: 30 000 Ft
A pályázatból a projektben résztvevő mentor díjazására fordítható: 1000 Ft/óra, de maximum 20 000 Ft.
– Dologi kiadások: anyag, élelmiszer, utazási költség, adminisztrációs költségek, kommunikáció költségei stb.

10. A támogatás formája
A támogatás a pályázó 2011. január 1. és 2011. december 31. között a kerületben megvalósított önkéntes programjához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

11. Pályázat benyújtásának módja
A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 1 másolati, egymástól külön rendezett és lefűzött példányban, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani. Az eredeti példányt “eredeti” felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti adatlapokat kell elhelyezni.
Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a “Önkéntes pályázat 2011.” címet.
Az űrlap hozzáférhető:
– az önkormányzat internetes honlapján (http://www.obuda.hu)
– a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), vagy
– a civil referensnél (1033 Budapest, Hídfő utca 18.)

12. Pályázati dokumentáció tartalma:
– Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (1 eredeti és 1 másolati példány).
– Pályázati projekt leírása (minimum 1 oldal, maximum 2 oldal) (1 eredeti és 1 másolati példány).
– A projektet koordináló pedagógus vagy más személy szakmai önéletrajza.
– A projektben részt vevő mentor szakmai önéletrajza (a projekt megvalósításába, ha ezt a projektre való felkészülés, valamint a projekt tapasztalatainak összegzésére törekvés indokolja, egy mentor bevonható, aki – megfelelően igazolt módon – rendelkezik a projekthez hasonló programok megszervezésében szerzett gyakorlattal vagy szociális területen végzettséggel. A mentor feladata a projektbe bevont pedagógusok szakmai támogatása, valamint a projekt szakmai minőségbiztosítása. A mentor lehet a pályázó intézmény munkatársa vagy az intézmény által felkért külső szakember).
– Civil szervezet pályázó esetén: a Fővárosi Bíróság (60 napnál nem régebbi) igazolását a bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatokról.

13. Pályázat benyújtásának határideje és helye
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.) kell benyújtani.
A beadás határideje 2011. március 4. 12 óra.

14. A pályázatról való döntés
A pályázat támogatásáról a Kulturális, Civil és Kisebbségi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2011. március 24-én. A nyertes pályázatok listája 2011. március 25-től megtekinthető a http://www.obuda.hu honlapon. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig.

15. A pályázatról további felvilágosítást ad:
Locskainé Radnai Írisz civil referens a 437-8921-es telefonszámon vagy a radnai.irisz@obuda.hu e-mailcímen.

16. A pályázati összeggel való elszámolás
Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.

Határidő: 2011. 03.04., péntek
Eredményhirdetés: 2011. 03. 25., péntek

Forrás: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot hirdet “Önkéntes pályázat 2011” címmel a 2011. évben a kerületben megvalósítandó önkéntes projektek támogatására

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.