Főoldal » Osztrák-magyar projekttámogatás

Osztrák-magyar projekttámogatás

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány alapelvei

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (továbbiakban: AKCIÓ) olyan alapítvány, amely az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja.
Ausztria és Magyarország fele-fele részben biztosítja az e célra rendelkezésre bocsátott összeget.

A beadott pályázatokat az 5 osztrák és 5 magyar tagból álló kuratórium bírálja el. Az osztrák tagokat az Osztrák Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztérium, a magyar tagokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium nevezi ki.

Az AKCIÓ elsősorban kétoldalú képzési és kutatási együttműködés létrejöttét szorgalmazza számos területen. Elsősorban olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek a fenti együttműködések létrejöttét szolgálják és egyéb anyagi forrásból támogatva kilátás van arra, hogy a program sikeresen folytatódik. Szlovák és cseh partnerek is bevonhatók az együttműködésbe.

A támogatás súlypontját olyan tevékenységek képezik, amelyek témája mindkét ország és azok történelmi gyökerei aktuális fejlődési vagy/és jövőbeni fejlődési folyamatait érinti és kétoldalú érdeklődésre tartanak számot.

Az alapítvány célkitűzései középpontjában a tudományos szakember utánpótlás áll.

A támogatott tevékenységi kör
– közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok lebonyolítása csereprogram keretében, közös képzés, osztrákoknak mesterképzés lehetősége Magyarországon
– vendégoktatói tevékenység támogatása (intézményi, kari döntés feltétel)
– közös, kétoldalú rendezvények, szimpóziumok, kongresszusok, tanácskozások és szakmai szemináriumok, hallgatói konferenciák
– tudományos anyagok elkészítése céljából történő tartózkodások
– hallgatói szakmai csoportok, doktori iskolák hallgatóinak rövid ausztriai tartózkodása a professzor szakmai vezetésével,
– felsőoktatásban oktatók, PhD-hallgatók rövid (max. 3 nap) ausztriai és magyarországi tartózkodása a másik országban történő kapcsolatfelvétel céljából
– magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok (beadási határidő október 15.),
– publikációk nemzetközi szaklapokban történő megjelentetésének anyagi támogatása, melyek az AKCIÓ támogatásával létrejött tevékenységéről, eredményről tájékoztatnak, hazai és nemzetközi tanácskozások, kongresszusok, szimpóziumokon való részvétel támogatása,
– szemeszter ösztöndíjak doktori hallgatóknak, kutatói és nyelvi ösztöndíjak Ausztriában és Magyarországon

Projektkérelmek beadása
Tájékoztató a projektek beadásáról és lebonyolításáról.

Kérelmezők osztrák részről:
1. Egyetemek és főiskolák. Az említett intézmények, és ezekhez tartozók egyénileg pályázhatnak, kérelmező ill. partneri minőségben.
2. További pályázati partnerek lehetnek az 1. ponthoz kapcsolódó vagy azokban közreműködő intézmények, azok tagjain túl Ausztriában azon archívumok, könyvtárak, vagy múzeumok munkatársai, amelyek kutatási állománya a projekt megvalósítása során szükséges.
Kérelmezők magyar részről:
1. Állami felsőoktatási intézmények, és állami, akadémiai tudományos és kutatóintézetek.
2. Nem állami felsőoktatási intézmények a pályázó hazai intézmény partnereként, azonban csak a pályázó hazai intézményen keresztül részesülhetnek támogatásban.

Közös pályázatokat fenti intézmények, valamint azok tudományos munkatársai egyénileg egyaránt beadhatnak.

Minden pályázatnak legalább egy magyar és egy osztrák pályázója, tagja, partnere kell legyen.

2. Pályázati adatlap
A pályázatot elektronikus úton német nyelven, a letölthető adatlap kitöltésével és a mellékelendő dokumentumokkal együtt kell beadni.
A pályázat részei: a pályázat tartalmi leírása (max. 3 oldal) a problémakör, a támogatandó célkitűzés, annak megvalósítási terve, várható eredmények, költségterv, az összes résztvevő önéletrajza és az utóbbi 3 év 5 releváns publikációja.

Az AKCIÓ korlátozott anyagi lehetőségei miatt támogatást egy évre hagy jóvá a kuratórium. Több évre tervezett tevékenység támogatására csak kivételes esetben van mód. A tevékenység egyszeri folytatására vonatkozó pályázati támogatás kizárólag részletes részbeszámoló, pénzügyi elszámolás ill. ismételt pályázati kérelem benyújtása után lehetséges.
Hiányos, nem az útmutató szerint, és a határidő lejárta után benyújtott projektkérelmeket nem terjesztünk a kuratórium elé.
– A használati eszközöket, infrastruktúrát (terem, személyek, anyagköltséget) az együttműködő partnernek kell biztosítani. Kivételt képezhet ez alól a természettudomány területéről beadott pályázat, ezek esetében a kérelemben szereplő anyagköltséget 150 euró feletti összeg esetén részletesen indokolni kell.
– Útiköltség és tartózkodási költségek tervezésénél takarékos költségvetést kell készíteni.
– Eszközvásárlás (computer, stb.) az AKCIÓ-s támogatásból nem lehetséges.
– Hallgatói csoportok szakmai tanulmányútja során hallgatói önrész szükséges.
– A pályázatok pénzügyi kezelése során felmerülő ún. “kezelési költség”-et csak nagyon indokolt esetben engedélyez a kuratórium, a jóváhagyott pályázati összeg max. 20%-áig. Ezt a pályázatban részletezni kell, utólag ennek engedélyezésére nincs mód.
– A vendégoktatói tevékenység esetén feltétel:
1. az intézményi vendégoktatói megbízás,
2. a pályázatot a vendégoktatót fogadó intézménynek kell beadnia,
3. az oktatói tevékenység 2 ECTS értékű,
4. a vendégoktató által tartandó oktatói tevékenység leírása, amely részletezi a 2 ECTS értéket. 2 ECTS értékre max. 3000 euró honorárium kérhető.

Az összes pályázat beadása:

OMAA titkársága
Elektronikus formában : omaa@omaa.hu
Postai úton: H-1462 Budapest, Pf. 706.

vagy személyesen:
1088 Budapest, Bródy S. u. 16.
Tel/Fax: +361-266-7474
Pályázat beadási határidők:
március 15., május 15., október 30. és december 15.

A pályázatokat elektronikus úton (e-mailben, vagy CD-n), és 1 példányban kinyomtatva kérjük.
– Hiányos, nem az útmutató szerint, és a határidő lejárta után benyújtott projektkérelmeket nem terjesztünk a kuratórium elé.
– Megkezdett tevékenység, vagy az együttműködési tevékenység utólagos támogatására nincs lehetőség.
– A kuratórium döntését honlapunkon is nyilvánosságra hozzuk.

3. Az együttműködési projektek lebonyolítása és lezárása
– A kérelmeket az AKCIÓ kuratóriuma évente négy alkalommal bírálja el a pályázási határidőt követő 6 héten belül.
– A pályázókat az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Titkársága a kuratórium döntéséről az ülést követő 3 héten belül értesíti, és a honlapon is nyilvánosságra hozzuk a döntést.
– Az elnyert támogatásról szóló értesítővel együtt a nyertes pályázó megkapja a “Támogatási szerződés”-t. A támogatási szerződést a pályázónak és projektpartnerének egyetértés esetén alá kell írnia és egy hónapon belül vissza kell juttatnia az alapítvány Titkárságára.
– A jóváhagyott euró-összeget az osztrák együttműködő partnernek az OeAD-GmbH (Osztrák Csereszolgálat) fizeti ki, utalja át (kivéve a magyarok rövid tartózkodási költségeit).
– A jóváhagyott HUF-összeget a magyar együttműködő partnernek az Akció Titkársága a Támogatási szerződés visszaküldése utáni 6 héten belül a szerződésben megadott érintett egyetem, főiskola vagy képzési intézmény számlaszámára utalja át, részletekben. A jóváhagyott összeg felhasználásánál az adott országban érvényes törvényeket, előírásokat, valamint ezen útmutatóban megadott és a döntésben rögzített összegeket, egységeket és előírásokat be kell tartani.
– Az együttműködő partnerek az együttműködés lezárását követő 1 hónapon belül közös írásos beszámolót küldenek az Akció Titkárságára német (esetleg angol) ezen túlmenően magyar nyelven is, ehhez formanyomtatvány elektronikus úton elérhető (http://www.omaa.hu)
– A projekt vezetői az együttműködési projekt befejezését követő 1 hónapon belül a jóváhagyott összegek felhasználásáról részletes pénzügyi elszámolást készítenek, amelyhez az összes eredeti számlát, vagy azok hitelesített másolatát csatolni kell, és ezt meg kell küldeni az Akció Titkárságára. Az érvénytelenített eredeti számlákat a mindenkor kar vagy képzési intézmény könyvelésében meg kell őrizni és az Akció ügyvezetőjének kérésére azokat fel kell tudni mutatni (helyszíni ellenőrzés során is). A fennmaradó, fel nem használt támogatási összeget az elszámolásnál külön fel kell tüntetni, és vissza kell utalni az útmutatóban felsoroltak figyelembevételével.
Amennyiben a projekt végrehajtása vagy folytatása valamilyen ok miatt nem lehetséges vagy késik, ezt azonnal jelezni kell (indoklással együtt) az ügyvezetőnek.

4. Útmutató a Projektantragsblatt kitöltéséhez és a költségvetés összeállításához
I. Euróban kérhető összegek (lásd Kostenaufstellung – In EUR beantragte Kosten)
– Tartózkodási költségek: A projektben résztvevő magyar, cseh és szlovák személyek ausztriai költségei:
a) Felsőoktatási intézmény hallgatója és diplomások: 940 euró/hó szállással együtt
1 hónapnál rövidebb tartózkodás esetén a tartózkodási költség megosztható.
b) Diplomások 30 év felett, doktorátussal 1040 euró/hó szállással együtt
c) Rövid (max.10 napos magyar, szlovák és cseh projektrésztvevők tartózkodási költsége Ausztriában szállással együtt 90 euró/fő/nap
– Útiköltség: Általában 2. osztályú vonatjegynek megfelelő összeget térítünk.
a) Osztrák projektrésztvevők Magyarországra történő utazásának útiköltsége
b) cseh és szlovák projektrésztvevők Ausztriába szóló útiköltsége

II. Forintban kérhető összegek (lásd Kostenaufstellung – In HUF beantragte Kosten)
– Szállásköltségek Magyarországon magyar projektrésztvevők részére:
Magyar projektrésztvevők Magyarországon szállásköltséget csak akkor kérhetnek, amennyiben nem lakóhelyükön kutatnak, ennek mértéke: 9.000 HUF
– Tartózkodási költségek: Osztrák, cseh és szlovák résztvevők tartózkodási költsége Magyarországon
a) Hallgatók és diplomások, doktorátussal, 30 év fölött: 100 000 HUF/hó szállással együtt
b) osztrák, cseh és szlovák rövid kutatói tartózkodása (max. 10 nap) esetén: 25 000 HUF/tartózk. nap szállással együtt
c) Rövid magyar kutatói tartózkodás Ausztriában: Magyar projektrésztvevők rövid osztrák tartózkodása (max. 10 nap) esetén napi max. 90 eurónak megfelelő HUF összeg szállással együtt

Útiköltségek Projektrésztvevők utazási költsége esetén általában a 2. osztályú vonatjegy árának megfelelő összeg számolható el. Szgk. ill. buszköltséget a pályázatban előre kérni, és indokolni kell.
a) magyar projektrésztvevők Ausztriába történő utazása, ill. cseh, osztrák, magyar, szlovák projektrésztvevők magyarországi utazása
b) cseh és szlovák projektrészvevők Magyarországra történő utazása költségét forintban térítjük

letölthető adatlap

Forrás: Osztrák-magyar projekttámogatás

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.