Főoldal » Pályázat Közlekedés Operatív Program kiemelt projektek

Pályázat Közlekedés Operatív Program kiemelt projektek

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A.1. A támogatás célja
A KÖZOP keretében megvalósítandó közlekedésfejlesztési projektek előkészítésének támogatása annak érdekében, hogy a KÖZOP közlekedésfejlesztési projektjei megfelelő előkészítettség és a megvalósítási kockázatok minimalizálása mellett valósulhassanak meg.
A.2. Konstrukciók
Jelen eljárás keretein belül olyan, a KÖZOP stratégiájának megvalósítását elősegítő projektek előkészítéséhez igényelhető támogatás, amelyek megvalósításának szükségességéről a Kormány döntött és a projektek kormányhatározatban nevesítésre kerültek és amelyek előkészítése előrehaladott állapotban van (rendelkezik építési engedélyekkel, vagy az engedélyezés folyamatban van), illetve amelyek nem engedélyköteles tevékenységekre irányulnak.
Olyan közlekedésfejlesztési projektek előkészítéséhez, amelyek a KÖZOP stratégiájának megvalósítását segítik, de a fenti feltételeknek nem felelnek meg, a KÖZOP kiemelt projekt eljárásrendje keretében igényelhető támogatás (akár projektötletek – megvalósíthatósági tanulmány formájában történő – kidolgozására, akár konkrét projektek előkészítésére egyaránt).
Igényelhető támogatás azonban ezen konstrukciók keretében olyan projektek előkészítésére is, amelyeket a KÖZOP kiemelt projekt eljárásrend keretében a kiemelt projektek zsűrije pozitív elbírálásban részesített.
A fenti feltételeknek megfelelő projektek előkészítésére az alábbi két konstrukció keretében nyújtható be támogatás-igénylés:
“A” konstrukció:
E konstrukció keretében olyan közútfejlesztési projektek előkészítéséhez igényelhető támogatás, amelyek
– a KÖZOP “Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása” és “Térségi elérhetőség javítása” prioritásának megvalósítását szolgálják,
– megvalósításának szükségességéről a Kormány döntött és azokat nevesítette az alábbi kormányhatározatok valamelyikében:
– 1004/2008 (II. 7.) Korm. határozat,
– 1063/2007 (VIII.15.) Korm. határozat,
– megvalósításához
– nem szükséges építési engedély (nem engedélyköteles közút felújításra irányul a projekt), vagy
– a szükséges építési és más szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak, vagy
– a szükséges engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó engedélyezési eljárás folyamatban van (az engedélyezési tervdokumentáció 2009. március 2-ig benyújtásra került az illetékes építési hatósághoz);
Támogatás igényelhető továbbá a fentiekben felsoroltakon felül olyan projektek előkészítéséhez, amelyek
– illeszkednek a KÖZOP nevezett prioritásaihoz, továbbá
– projektötletként a KÖZOP kiemelt projekt eljárásrend keretében a zsűri kidolgozásuk és előkészítésük támogatását javasolta.
A kormánydöntésekben nem nevesített projektek előkészítésének támogathatóságához a KÖZOP kiemelt projektek zsűrijének pozitív döntése szolgál alapul. A KÖZOP kiemelt projektek zsűrije javasolhatja
– projektötlet benyújtása alapján egy projektötlet kidolgozásának (megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének) támogatását, vagy
– a zsűrihez benyújtott kérelem és megvalósíthatósági tanulmány alapján hozott döntés keretében az előkészítési folyamat további elemeinek (tervezés, területszerzés stb.) támogatását.
“B” konstrukció:
E konstrukció keretében olyan közlekedésfejlesztési projektek előkészítéséhez igényelhető támogatás, amelyek
– a KÖZOP “Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása”, vagy “Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése”, vagy “Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” prioritásai valamelyikének megvalósítását szolgálják,
– megvalósításának szükségességéről a Kormány döntött és azokat nevesítette az alábbi kormányhatározatok valamelyikében:
– 1004/2008 (II. 7.) Korm. határozat,
– 1063/2007 (VIII.15.) Korm. határozat,
– 1095/2007. (XII.5.) Korm. határozat,
– megvalósításához
– nem szükséges építési engedély, vagy
– a megvalósításhoz szükséges építési és más szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak, vagy
– a szükséges engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó engedélyezési eljárás folyamatban van (az engedélyezési tervdokumentáció 2009. március 2-ig benyújtásra került az illetékes építési hatósághoz);
Támogatás igényelhető továbbá a fentiekben felsoroltakon felül olyan projektek előkészítéséhez, amelyek
– illeszkednek a KÖZOP nevezett prioritásaihoz, közcélú és közforgalmú infrastruktúra fejlesztését célozzák, továbbá
– projektötletként a KÖZOP kiemelt projekt eljárásrend keretében a zsűri kidolgozásuk és előkészítésük támogatását javasolta.
A kormánydöntésekben nem nevesített projektek előkészítésének támogathatóságához a KÖZOP kiemelt projektek zsűrijének pozitív döntése szolgál alapul. A KÖZOP kiemelt projektek zsűrije javasolhatja
– projektötlet benyújtása alapján egy projektötlet kidolgozásának (megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének) támogatását, vagy
– a zsűrihez benyújtott kérelem és megvalósíthatósági tanulmány alapján hozott döntés keretében az előkészítési folyamat további elemeinek (tervezés, területszerzés stb.) támogatását.
A.3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:
“A” konstrukció esetében:
1. prioritás (KÖZOP-1.4.0-09-11): 45,21 milliárd Forint
2. prioritás (KÖZOP-2.4.0-09-11): 61,98 milliárd Forint
3. prioritás (KÖZOP-3.4.0-09-11): 45,83 milliárd Forint “B” konstrukció esetében:
4. prioritás (KÖZOP-4.4.0-09-11): 2,6 milliárd Forint
5. prioritás (KÖZOP-5.4.0-09-11): 58,96 milliárd Forint
B. TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
B.1. Támogatásra jogosult szervezetek köre
“A” konstrukció keretei között támogatható előkészítési projektekhez kapcsolódóan az alábbi szervezet nyújthat be támogatás-igénylési kérelmet:
– Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
– többségi önkormányzati befolyás alatt álló közösségi vízi-közlekedési szolgáltatást nyújtó társaságok
“B” konstrukció keretei között támogatható előkészítési projektekhez kapcsolódóan az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatás-igénylési kérelmet:
– Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,
– Magyar Államvasutak Zrt.,
– Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.,
– 100%-os állami tulajdonú társaság
– állami költségvetési szerv,
– önkormányzatok,
– önkormányzatok társulásai,
– többségi önkormányzati befolyás alatt álló közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó társaságok,
– közlekedési szövetségek.
B.2. Kizáró okok
Nem nyújtható támogatás a támogatást igénylő szervezet részére, amennyiben
– csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll (önkormányzatok esetén adósságrendezési eljárás), üzletmenetét bíróság által kirendelt biztos irányítja, tárgyalásban áll hitelezőivel törlesztései átütemezése ügyében, a működését felfüggesztették, vagy a fentiekben felsorolt esetek alanya, valamint a hazai törvényekben és jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben van;
– a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét;
– lejárt esedékességű, meg nem fizetett adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett. Köztartozásnak minősül az Európai Unió tradicionális saját forrásai című tartozás is;
– nem tett eleget valamely más, az Európai Közösség által finanszírozott tevékenységére vonatkozó szerződésben foglalt kötelezettségeinek, és ezért korábban megállapításra került a súlyos szerződésszegés ténye;
– a támogatást igénylő szervezetet, vagy a képviseletében eljáró személyeket korábban a bíróság csalás, korrupció, szervezett bűnözésben való részvétel, vagy tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélték;
– nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;
– a támogatás-igénylés benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával, vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett;
– az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30) Kormány rendelet 81. § (3) bekezdése szerinti szükséges jogerős hatósági engedélyekkel, a felhívásban felsorolt hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyekkel nem rendelkezik;
– hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás-igénylési kérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott annak benyújtásakor;
– az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30) Kormány rendelet értelmében a támogatás-igénylés befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot a 83. § (2) bekezdésében foglaltakról;
– az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30) Kormány rendelet 88. § (2) bekezdése szerinti kizárás hatály alatt áll;
– bizonyíthatóan súlyos szakmai vétséget követett el;
– a támogatási igénylő szervezet még nem mentesült a korábbi szabálytalanság miatt rámért joghátrány alól;
B.3. A támogatást igénylő szervezettel szembeni egyéb elvárások
– A támogatást igénylő szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a támogatott projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítő szervezet.
– A támogatást igénylő szervezet feladata projektmenedzsment biztosítása, különösképpen a partnerek és alvállalkozók szerződtetése, tevékenységük nyomon követése, a támogatott projekt megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint az adminisztráció.
C. A TÁMOGATÁS-IGÉNYLÉSI KÉRELEM TARTALMA
C.1. Támogatható tevékenységek
Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány
– megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: A Megvalósíthatósági Tanulmánynak meg kell felelnie a 2008. december 01-jétől hatályos ÚT 2-1.201 “Közutak tervezése (KTSZ)” c. Útügyi műszaki előírás 1.14.3.1. “Döntéselőkészítő tanulmány” bekezdésben foglalt előírásainak és tartalmazza a KTSZ -ÚT 2-1.201:2008, Közutak tervezése – 1.14.5 Tanulmányterv, Kötelező munkarészek (A), és esetleg szükséges további önálló munkarészek (B) figyelembevételével készült tanulmánytervet, továbbá megfelel az NFÜ honlapján segédletként közzétett “Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz” c. útmutatóban foglalt elvárásoknak.
– tanulmányterv, amelynek meg kell felelnie a KTSZ – ÚT 2-1.201:2008, Közutak tervezése – 1.14.5 Tanulmányterv, Kötelező munkarészek (A), és esetileg szükséges további önálló munkarészek (B) előírásainak,
– megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése: a dokumentumnak meg kell felelnie a NFÜ honlapján közzétett “Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz” című útmutatóban foglaltaknak (közúti projektek esetében a MT – az előbb jelzett útmutatónak való megfeleléshez szükséges kiegészítések mellett – helyettesíthető a 2008. december 01-jétől hatályos ÚT 2-1.201 “Közutak tervezése (KTSZ)” c. Útügyi műszaki előírás 1.14.3.1. “Döntéselőkészítő tanulmány” bekezdésben foglalt előírások és a KTSZ -ÚT 2-1.201:2008, Közutak tervezése – 1.14.5 Tanulmányterv, Kötelező munkarészek (A), és Esetleg szükséges további önálló munkarészek (B) pontjaiban előírtak figyelembevételével készült tanulmánytervvel),
– örökségvédelmi hatásvizsgálat,
– környezetvédelmi hatástanulmány, illetve hatásvizsgálat elkészítése (pl. EVD, KHV).
Tervezés és engedélyeztetés
– engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
– szükség szerint tervfelülvizsgálat,
– engedélyeztetéshez kapcsolódóan felmerülő egyéb vizsgálatok elvégzése és szakértői tevékenységek (pl: talajmechanikai szakvélemény készíttetése) igénybevétele,
– tervellenőrzési feladatok ellátása,
– jogerős építési/létesítési engedély megszerzése.
– jogerős hatósági engedély (környezetvédelmi engedély) megszerzése,
– Közműengedélyek beszerzése (pl. bányakapitánysági engedély, vízjogi létesítési engedély).
Kiviteli terv elkészítése
– kiviteli tervek elkészítése,
– tervellenőrzési feladatok ellátásának költségei.
Építés előkészítés
– régészeti terv készítése és régészeti feltárás,
– lőszermentesítés,
– szükséges közműkiváltások tervezése és elvégzése.
Területszerzés
– terület előkészítés (pl. kisajátítási terv elkészítése, kisajátítási határozat megszerzése),
– területvásárlás (föld- és/vagy ingatlanvásárlás az adásvétellel kapcsolatos ügyvédi, értékbecslési, hatósági díjakkal és illetékekkel, kártalanítási költségekkel együtt).
Egyéb
– közbeszerzési eljárások lefolytatása, közbeszerzési dokumentációk készítése, közbeszerzési szakértői feladatok,
– szakhatósági eljárások költségei és az egyes előkészítési tevékenységekhez kapcsolódó tervtanácsi eljárások költségek,
– egyéb, az előkészítéshez kapcsolódóan felmerülő hatósági eljárási és adminisztratív költségek,
– a 1828/2006 EK rendelet XXI. melléklete szerinti támogatási kérelem és mellékleteinek összeállítása,
– kommunikációs (PR) tevékenység,
– tervezői művezetés.
C.2. A támogatott projekt tartalmára vonatkozó elvárások
Mind az “A”, mind a “B” konstrukció keretében kizárólag olyan projektek támogathatók, amelyek
– az A.1 pontban felsorolt kormányhatározat valamelyikében nevesített olyan közlekedésfejlesztési projekt előkészítésének folytatására irányulnak, amely
– 2009. március 2-ig rendelkezik építési engedéllyel, vagy arra vonatkozó igazolással, hogy az engedélyezési dokumentáció az építési hatósághoz benyújtásra került 2009. március 2-ig és az engedélyezési eljárás folyamatban van azon projekthez kapcsolódóan, amelynek előkészítéséhez a támogatást igénylő szervezet a támogatást igényelni kívánja, vagy
– nem engedélyköteles tevékenységekre irányuló kivitelezési projekt előkészítésére irányul; illetve
– a KÖZOP kiemelt projekt eljárásrend keretében a kiemelt projekt zsűri által támogatott projektjavaslat.
Mind az “A”, mind a “B” konstrukció keretében alapvető elvárás, hogy a támogatott előkészítési projekt megvalósítása eredményeként – a területszerzés a lőszermentesítés és a régészeti feltárás kivételével – a kivitelezés megkezdését biztosító összes előkészítési tevékenység – ideértve a kiviteli terv elkészítését is – lezárul.
C.3. Elszámolható költségek köre
A támogatott előkészítési projekt keretében kizárólag a C.1. pontban foglalt tevékenységekhez kapcsolódóan felmerülő, az előkészítési projekt megvalósításához feltétlenül szükséges költségek számolhatóak el.
A költségek elszámolhatóságának általános és specifikus szabályait a segédletekben található általános és speciális elszámolhatósági útmutatók tartalmazzák.
Az előkészítési tevékenységek költségei elszámolhatóságára vonatkozóan az alábbi korlátozások érvényesek:
– A C.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységek közül a “Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány”, a “Tervezés és engedélyeztetés”, a “Tender- és/vagy kiviteli terv elkészítése”, valamint az “Egyéb” kategóriákhoz sorolt költségek összesen nem haladhatják meg a kivitelezés tervezett költségeinek 6%-át.
– A C.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységek közül a “Területszerzés” kategóriába sorolt tevékenységek költségei nem haladhatják meg a kivitelezés tervezett költségeinek 10%-át.
Az előkészítés elszámolható tevékenységei, költségei között szereplő, már elkészült, de 2006. december 20-a után teljesített és kifizetett előkészítési tevékenységek költségei is támogathatók.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
D.1. Támogatás formája
A támogatást igénylő működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás).
D.2. Támogatás mértéke
A támogatás mértéke az előkészítési projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
D.3. Támogatás összege
Jelen támogatási konstrukció esetében minimálisan és maximálisan igényelhető támogatási összeg nem kerül meghatározásra.
D.4. Támogatási arány
Európai Regionális Fejlesztési Alap (2006/1086/EK): a teljes projekt elszámolható költségeinek 85%-a.
Központi költségvetés: a teljes projekt elszámolható költségeinek 15%-a.
E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
E.1. A támogatás-igénylés benyújtásának módja
A támogatás-igényléseket a kitöltendő elektronikus előkészítési projekt adatlapon, nyomtatott, bekötött és minden írott oldalon sorszámozott és cégszerűen aláírt formában, 1 eredeti példányban, valamint elektronikusan, 1 db CD vagy DVD lemezen, postai úton kell benyújtani az alábbi címre:
KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.
1012 Budapest, Vérmező út 4.
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott támogatás-igénylési adatlapok tartalmában adódó eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt adatlap és a benne foglalt információk tekintendők hitelesnek.
A nyomtatott és az elektronikus példány tartalmának egyezőségéről a támogatásigénylőnek kell gondoskodnia.
E.2. A támogatás-igénylés benyújtásának határideje
A támogatás-igénylések benyújtására 2011. január 17-től a támogatási keretösszeg kimerüléséig folyamatosan lehetőség van.
http://www.nfu.hu

Felhívás és útmutató
Adatlap
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Forrás: Pályázat Közlekedés Operatív Program keretében kiemelt projektek javaslatok támogatására / KÖZOP-1.5.0-09-11, KÖZOP-2.5.0-09-11, KÖZOP-3.5.0-09-11, KÖZOP-4.5.0-09-11, KÖZOP-5.5.0-09-11

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.