Főoldal » Villamosenergia-termelő projektek támogatása / KEOP-2011-4.7

Villamosenergia-termelő projektek támogatása / KEOP-2011-4.7

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Jelen Szakmai pályázati felhívás és útmutató az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek – amennyiben attól való eltérés nem megengedett -, jelen konstrukcióra is vonatkoznak.
A1. Alapvető cél és háttér információ
Magyarország geotermikus kincsét tekintve nagyhatalom. A föld mélyéből kinyerhető hőmennyiség világviszonylatban is figyelemreméltó. A geotermikus energia a 21. században főleg a hőellátásban, távhőtermelésben játszhat jelentős szerepet. Az előkészületek azonban (kutatófúrás tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése) jelentős költségekkel és kockázatokkal járnak. A pályázat lehetővé teszi a geotermikus energia hasznosítását célzó projektek döntés-előkészítési, tervezési-engedélyeztetési folyamatait, valamint a kutatófúrások kivitelezését.
Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervünkben [2010-2020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, mely ennél magasabb, 14,65%-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.
A megújuló energiák abszolút felhasználásának és arányának növelése egyaránt stratégiai prioritásként kezelendő, tekintettel arra, hogy Magyarország energia-felhasználásában részarányuk jelenleg viszonylag alacsony, és emellett a hazai fosszilis energiahordozó-készlet és -termelés is korlátozott, így az ország importfüggősége az elsődleges (primer) energiahordozók (uránérc, földgáz, kőolaj) tekintetében nagyon magas, meghaladja a hazai energiaszükséglet 75%-át. A KEOP egyik kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és az EU energiapolitikával – a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben.
Ennek is feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével. Általános cél a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamos energia termelés szerepének növelése az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése.
A geotermikus energia alkalmazható hő- vagy villamos energia termelésére, illetve ezek együttes, kapcsolt előállítására, így az ilyen projektek megvalósulása a megújuló források szélesebb körű alkalmazását és nagyobb részarányát biztosíthatja, hozzájárulva a stratégiai célkitűzések teljesítéséhez, jól szolgálva ezzel az energetikai és a környezeti fenntarthatóságot.
A konstrukció célja a geotermikus energia kiaknázásának fokozására irányuló beruházások elősegítése, generálása vissza nem térítendő támogatás formájában. A konstrukció elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat a pályázati útmutató D2. pontjában meghatározott támogatási mérték és a kedvezményezetti célcsoport és a regionális térképtől függően 50-85% mértékben.
Jelen kiírás célja a közepes és nagy teljesítményű geotermikus energiahasznosítást célzó projektek megvalósításának elősegítése, elsősorban a döntéselőkészítési, engedélyeztetési folyamatok, és a kutatófúrások támogatásával.
Geotermikus energia, geotermális energia: A Föld belsejében keletkező, a földi hőáramban meghatározott szintig feljutó és ott a kőzetekben, illetve a pórusvízben tárolódó termikus energiamennyiség,
Jelen kiírásban a “geotermikus” energia a mélységi földhő felhozatalát jelenti, azaz minimum 50°C fokos fluidum, hőhordozó közeg és/vagy hőközvetítő közeg felszínre való felhozatalával történő hasznosítási mód.
Ennek értelmében, ez esetben NEM tartoznak a geotermikus energia körébe a sekély rétegekre épülő alacsony entalpiájú, talajhőt vagy hideg, alacsony hőmérsékletű vizet felhasználó hőszivattyús rendszerek.
Azon pályázók, akik jelen konstrukció keretében támogatást nyernek kötelezettek pályázatot benyújtani a KEOP-4.2.0/B vagy KEOP-4.4.0. pályázati konstrukcióra a kút/kútpárra vonatkozó jogerős vízjogi létesítési engedélyt csatolva pályázatukhoz, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettség terheli őket.
A pályázó a C3 pontban foglaltaknak megfelelően a jelen pályázati kiírásra benyújtott projekt elszámolható költsége nem haladhatja meg a KEOP-4.2.0/B vagy a KEOP-4.4.0. pályázati konstrukcióra benyújtandó projekt becsült elszámolható beruházási költségeinek 30%-át. A C3 pontban felsorolt költségelemek tartalmazzák a KEOP-4.2.0/B vagy a KEOP-4.4.0. pályázati konstrukció projekt-előkészítés során elszámolható költségeket, így – a jelen konstrukcióban nyertes projektek esetében – a megvalósítás szakaszában (KEOP-4.2.0/B vagy a KEOP-4.4.0. pályázati konstrukció) előkészítési költség már nem számolható el.
Azon pályázók, akik jelen konstrukció keretében támogatást nyernek, jelen pályázati útmutató C9-es fejezetben definiált projekt befejezést követő 12 hónapon belül nyertes pályázattal kell rendelkezzenek a KEOP-4.2.0/B vagy a KEOP-4.4.0. pályázati konstrukció valamelyikében.
Ennek lényege, hogy a pályázónak egy részletesen kidolgozott projektet (pályázati adatlap és előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint egyéb kötelező mellékletek) szükséges benyújtani, mely alapján születik döntés, és támogatás esetén ezen projektjavaslat alapján valósítható meg a projekt.
A2. Részcélok
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetők.
A3. Rendelkezésre álló forrás
A konstrukció 2007-13-as teljes kerete 3 milliárd Ft.
Jelen pályázati kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,62 milliárd forint.
A4. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 10 millió, maximum 1 milliárd Ft lehet.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. A pályázók körének meghatározása
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
VÁLLALKOZÁS (1, 2)
Jogi személyiségű vállalkozás (1)
Kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek
Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)
Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában,, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be
Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
B2. Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.
B3. Székhely
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
B4. Iparág
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
(Annex I – A projektek iparági korlátozása melléklet lásd az Általános Pályázati Útmutatóban
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységre lehet pályázni.
Amennyiben a kedvezményezett az adott projektje kapcsán a közösségi jog szerinti vállalkozás, és ezáltal az igényelt támogatás állami támogatásnak minősül, akkor vonatkozik rá A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről” szóló 9/2010.. (I.21.) NFGM rendelet. Jelen pályázati kiírás keretében a rendelet (1) g) jogcím alapján nyújtható támogatás.
Geotermikus energia hasznosítása:
A projektfejlesztési szakaszt megelőző előkészítési tevékenységek (amelyek elvégzése a pályázat benyújtásának előfeltételét képezik):
– 2500 méternél mélyebb fúrás, vagy meglévő kút esetén koncessziós szerződés vagy jogerős létesítési vízjogi engedély vagy vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése
– 2500 méternél sekélyebb fúrás, illetve meglévő kút esetén geotermikus kútpárra vagy próbakútra vonatkozó legalább elvi vízjogi engedély megszerzése
– Meglévő kút esetében annak állapotvizsgálata, rétegvizsgálata,
– Az elvi vízjogi engedély vagy a vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez szükséges szakvélemények, tanulmányok, vizsgálatok elkészítése, korábbi, helyi mérési eredmények beszerzése
2500 méternél mélyebb tárolóknál létesítendő kutak esetében előzetes geofizikai mérések és földtani adatok alapján felállított 3D-s földtani modell elkészítése és kiértékelése. A támogató a pályázat értékelése, bírálata során a projektfejlesztésre vonatkozóan előírhatja a 3D-s szeizmikus felszíni geofizikai mérések elvégzését és értelmezését. [Tehát, hogy az eredmények a 2. fordulós pályázati anyaghoz (KEOP-4.2.0/B vagy KEOP-4.4.0.)
– elvégzése maximum 50 km2 területen támogatható.
– 2500 méternél sekélyebb kutak esetén korábbi archív geofizikai mérések kiértékelése, geológiai modell felállítása
– Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése
Projektfejlesztési tevékenységek
– Geológiai vizsgálatok, szeizmikus mérések és hidrogeológiai modellek elkészítése
– Vízjogi (létesítési, üzemeltetési) és egyéb engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó vizsgálatok, tanulmányok, engedélyezési dokumentációk készítése, engedélyeztetése.
– Próbafúrás elvégzése (amennyiben a projektfejlesztéshez alátámasztottan indokolt)
– Kútgeofizikai felmérés, mintavételi, laboratóriumi, vizsgálatok
– Meglévő kút termelő vízkúttá átalakítása (amennyiben a projektfejlesztéshez alátámasztottan indokolt)
– Kútfej kialakítása és az ahhoz szükséges építmény (pl.mérési állomás) és/vagy gépészeti beruházások
– Felvonulási helyszín előkészítése, tereprendezés
– Ideiglenes tárolómedence kialakítása.
– A geotermikus hasznosításhoz, hőátvételhez szükséges szekunder oldali műszaki, gépészeti tervek, mintavizsgálatok, műszaki tervek elkészítése, engedélyek megszerzése
– A projektfejlesztési szakaszhoz és a megvalósításhoz szükséges tenderdokumentáció elkészítése
– Tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kötődő tevékenység
– Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
– Projektmenedzsment tevékenységek
– Támogatási kérelem elkészítése angol nyelven: azon projektek esetében, amelyek teljes költsége (elszámolható és nem elszámolható költségek összesen) a megvalósítás szakaszában (KEOP-4.2.0/B vagy KEOP-4.4.0 konstrukciók) eléri a 25.000.000 eurót, az eljárásrend a megvalósítás fordulójában a 1083/2006/EK rendelet 39-41. cikkében foglaltak szerint a nagyprojektekre vonatkozó eljárásrend szerint bővül. Annak megállapításához, hogy egy projekt nagyprojektnek minősül-e, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelenő közleményben kihirdetett, negyedévente felülvizsgált- a megvalósítás fordulójában szereplő pályázat benyújtásakor érvényes- technikai árfolyamot kell alapul venni (a Konvergencia Programban foglaltak alapján). Figyelembe kell venni továbbá, hogy (az elszámolható és nem elszámolható költségeken kívül) a levonható áfa összege is beleszámít a 25 millió euró összeghatárba. A támogatási kérelem a 1828/2006/EK rendelet XXI. és XXII. számú melléklete (Támogatási kérelem minta).
A projekt előkészítés során támogatható tevékenységek elszámolható költségeit a C.3.1 fejezet tartalmazza.
C2. Nem támogatható tevékenységek
A C1 pontban felsorolt tevékenységeken belül a következő további korlátozások érvényesek.
Nem támogathatók a 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott lakásberuházási tevékenységek.
Jelen pályázati felhívás keretében nem támogathatóak az alábbi tevékenységek:
– Kizárólag hőszivattyús technológiához kapcsolódó kutak létesítése.
– Visszasajtoló kút létesítése.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
A részletes szabályozást az Általános Pályázati Útmutató és a Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételek című dokumentum szabályozza.
D1. Az önerő összetétele.
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
Az önerő igazolására vonatkozóan további kiegészítés:
Tagi kölcsön, magánkölcsön: A tulajdonos, illetve a tagok határozata a kölcsön nyújtásáról, az általuk kiadott ígérvény, megkötött kölcsönszerződés és banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat
A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés: A tőkeemelésről és összegéről szóló taggyűlési, közgyűlési, alapítói, határozat, a tőkeemelés végrehajtását igazoló cégbírósági bejegyző végzés, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolás a törzstőke emelés címén befizetett összegről, valamint taggyűlési,közgyűlési,alapítói,határozat arra vonatkozóan, hogy az összeget adott projekt megvalósítása céljára fogják felhasználni
Zárt végű pénzügyi lízing: Lízingszerződés a mellékleteket képező “átadás-átvételi jegyzőkönyvvel” és “fizetési ütemtervvel Az önrészként figyelembe vehető, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás megnevezése “egyéb támogatás”.
A pályázó által igénybe vett összes támogatás (tehát a saját forráson felüli rész) maximális mértékénél figyelembe kell venni, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az A6 pontban meghatározott mértéket.
D2. Egyéb pénzügyi eszközök
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhető.
E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Lásd az Általános pályázati útmutatóban.
E2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be.
A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Pályázati Adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet.
A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Pályázati Adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.
A Pályázati Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Pályázati Adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Pályázati adatlap megfelelő helyén a “pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
“A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:”
“ENERGIA KÖZPONT” Nonprofit Kft.
Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft.
Környezet és Energia Operatív Program
Kódszám: KEOP-2011-4.7.0
1134 Budapest, Váci út 45., A épület 6. emelet
1437 Budapest, Pf. 328
Személyes benyújtásra a fent megjelölt címen, “ENERGIA KÖZPONT” Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálatán, munkanapokon az alábbi időben van lehetőség:
Hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között
Kérjük, hogy a borítékon, valamint a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP-2011-4.7.0), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, a vonalkódnak az adatlap valamennyi oldalán való megjelenéséről és az adathordozó épségéről!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) valamint az Energia Központ (http://www.energiakozpont.hu) honlapján talál. Részletes felvilágosítást az Energia Központ ügyfélszolgálata nyújt:
telefon: (+36) 1 802-4390
e-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-jétől lehetséges.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!

Pályázati felhívás (pdf, 421 kB) (Feltöltve: 2011-02-10)
Általános pályázati útmutató (pdf, 367 kB) (Feltöltve: 2011-02-10)
Adatlap (pdf, 243 kB) (Feltöltve: 2011-02-10)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Forrás: Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása / KEOP-2011-4.7.0

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.